Juhtkond

Vastavalt ASi Harju Elekter põhikirjale valib ja kinnitab aktsionäride üldkoosolek ettevõtte nõukogu. ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek otsustas oma 27.4.2017 koosolekul pikendada nõukogu seniste liikmete Endel Palla, Triinu Tombak, Andres Toome ja Aare Kirsme volitusi viieks aastaks kuni 03.05.2022 ning valida uueks nõukogu liikmeks alates 04.05.2017 Arvi Hamburg, kelle volitused kehtivad viis aastat, kuni 03.05.2022. Nõukogu koosolekud toimuvad reeglina täiskoosseisus. Nõukogu pädevuses on aktsiaseltsile juhatuse esimehe valimine ning tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine.

2010. aasta juunis moodustas aktsiaseltsi nõukogu seoses audiitortegevuse seadusest tuleneva kohustusega ettevõttes auditikomitee. 2012. aastal kinnitati auditikomitee liikmeteks nõukogu liikmed Triinu Tombak ja Andres Toome (esimees).
 

ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 26.10.2016 toimunud korralisel koosolekul laiendada äriühingu juhatuse koosseisu kolme liikmeni. Senine aktsiaseltsi juhataja Andres Allikmäe nimetati juhatuse esimeheks ning ta jätkab 5.5.2014 sõlmitud ametilepingu ja volituste alusel. Lisaks nimetati juhatuse liikmeteks ASi Harju Elekter kontserni finantsjuht Tiit Atso ning kinnisvara ja energeetikateenistuse juht Aron Kuhi-Thalfeldt. Uute juhatuse liikmete volitused algasid 1.11.2016 ja lõpevad 31.10.2019.

Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ja ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. Juhatuse liikmete tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatuse esimees vastutab äritegevuse korraldamise eest Kontserni tasemel täites ühtlasi ka tegevdirektori tööülesandeid. Kontserni finantsjuht ning kinnisvara ja energeetikateenistuse juht vastutavad oma valdkonna juhtimise eest Kontserni tasemel. Juhatuse liikmed osalevad Kontserni tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös. Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond.

Nõukogu ja juhatuse liikmete teenistuslepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel ei teki Kontsernil suuremat hüvitise maksmise kohustust, kui seadusega ette nähtud. Juhatuse esimehel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 10 kuu ulatuses ja teistel juhatuse liikmetel kuni 4 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses.