Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020

Seotud dokumendid: 

Müügitulu, kulud ja kasum

Harju Elekter kontsernile olid nii kolmas kvartal kui ka üheksa kuud maailmamajanduses valitsevast surutisest hoolimata edukad ja jätkati eesmärgipäraselt kasumlikkuse parandamisega. Kasutusele võetud meetmed aitasid hoida inimesed terved ning säilitada tootmise tavapärase taseme kõikides tehastes.

 EUR'000

 

III kv

III kv

+/-

9 kuud

9 kuud

+/-

 

 

2020

2019

kv/kv

2020

2019

9k/9k

Müügitulu

 

37 360

42 262

-11,6%

111 372

112 150

-0,7%

Brutokasum

 

5 234

5 375

-2,6%

15 625

14 249

9,7%

Ärikasum enne kulumit (EBITDA)

 

2 913

2 446

19,1%

7 939

5 679

39,8%

Ärikasum (EBIT)

 

2 002

1 561

28,3%

5 211

3 064

70,1%

Perioodi puhaskasum

 

1 694

1 319

28,4%

4 369

2 313

88,9%

 sh emaettevõtte omanike osa

 

1 691

1 359

24,4%

4 398

2 384

84,5%

Puhaskasum aktsia kohta (eurot)

 

0,10

0,08

24,4%

0,25

0,13

84,5%

Kontserni 2020. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu jäi mõnevõrra alla võrreldava kvartali rekordilisele müügikäibele, olles samas läbi aegade hea tulemus. Aruandekvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 37,4 (2019 III kv: 42,3) miljonit eurot ja üheksa kuu konsolideeritud müügitulu 111,4 (2019 9k: 112,2) miljonit eurot.

Aruandekvartali äritegevuse kulud vähenesid kõikides kulugruppides - kokku 5,2 miljonit eurot. Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes vähenesid 24,1% ulatuses turustuskulud, 0,4 miljoni võrra 1,2 miljoni euroni, sest maailmas leviva koroonaviiruse (COVID-19) tõttu tehti enamus müügitööd virtuaalselt. Suurim muutus võrreldes möödunud aasta III kvartaliga oli müüdud toodete ja teenuste kulude vähenemine 4,8 miljoni euro võrra. Üldhaldus­kulud vähenesid eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 3,1%, 2,2 miljoni euroni. Tööjõukulud jäid kvartalite võrdluses samale tasemele, olles 6,6 miljoni eurot.

Aruandekvartali ja üheksa kuu konsolideeritud brutokasum oli vastavalt 5 234 (2019 III kv: 5 375) ja 15 625 (2019 9k: 14 249) tuhat eurot ning brutokasumi marginaaliks kujunes mõlema perioodi puhul 14,0% (2019 III kv ja 9k: 12,7%). Konsolideeritud ärikasumit (EBIT) teeniti kolmandas kvartalis 2 002 (2019 III kv: 1 561) tuhat eurot ja üheksa kuuga 5 211 (2019 9k: 3 064) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaablus suurenes 1,7 protsendipunkti võrra 5,4%ni ja üheksa kuuga 2,0 protsendipunkti võrra 4,7%ni.

Aruandekvartali konsoli­deeritud puhaskasum oli 1 694 (2019 III kv: 1 319) tuhat eurot, ning puhaskasum aktsia kohta 0,10 (2019 III kv: 0,08) eurot. Üheksa kuu puhaskasum kasvas võrreldava perioodi suhtes 88,9% jõudes 4 369 (2019 9k: 2 313) tuhande euroni. Üheksa kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,25 (2019 9k: 0,13) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Harju Elektri põhitegevusala, tootmine, moodustas Kontserni konsolideeritud müügitulust nii aruandekvartalis kui ka üheksa kuuga 86%. Kontserni kolm kõige suuremat sihtturgu on Eesti, Soome ja Rootsi. Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 3,0 miljoni euro võrra 7,7 miljoni euroni ning üheksa kuu võrdluses 3,8 miljonit eurot 17,0 miljoni euroni. Müügikasvu põhjuseks oli Elektrilevi OÜ raamhange, mille tarned jäid valdavalt III kvartalisse.

Müük Soome turule langes kolmandate kvartalite võrdluses 2,2 miljoni euro võrra 16,5 miljoni euroni ning seda mõjutas enim tellimuste vähenemine. Viimases kvartalis tekkinud tellimuste langus mõjutas ka 9 kuu tulemust, kus müügitulu Soome turule vähenes 2,1 miljoni euro võrra 54,9 miljoni euroni.

Müük Rootsi turule suurenes kolmandate kvartalite võrdluses 1,2 miljoni euro võrra 6,6 miljoni euroni. Üheksa kuu võrdluses suurenes Rootsi müügitulu 2,7 miljoni euro võrra 17,5 miljoni euroni, olles kokkuvõttes suuruselt teine turg. Rootsi turul tagas kasvu nii Eestis toodetud alajaamade müügi suurenemine Rootsi turule kui ka üleüldine tellimuste kasv.  

Investeeringud

Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 4,1 (2019 9k: 4,4) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­investeeringu­tesse 2,1 (2019 9k: 0,7) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 1,8 (2019 9k: 3,4) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,2 (2019 9k: 0,3) miljonit eurot. III kvartali suurimaks arendusprojektiks oli Leedus tootmis- ja büroohoone laienduse neljanda etapi ehitusega alustamine. Tehase laiendusse suunatud investeeringud võimaldavad Harju Elekter UAB-l kahekordistada tehase tulusid. Lisaks investeeriti Allika Tööstuspargi tootmis­hoone ehitusse ning soetati kinnistuid.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,44 euro tasemel. AS Harju Elektril on 30.09.2020 seisuga 4 831 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul on aktsionäride arv suurenenud 261 võrra.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

       

Auditeerimata

 

 

   

EUR'000

30.09.2020

31.12.2019

   

VARAD

       

Käibevarad

       

Raha ja raha ekvivalendid

3 367

4 878

   

Nõuded ostjatele ja muud nõuded

26 464

22 958

   

Ettemaksed

1 048

1 166

   

Varud

21 213

19 010

   

Käibevara kokku

52 092

48 012

   

Põhivara

 

 

   

Edasilükkunud tulumaksu vara

513

472

   

Pikaajalised finantsinvesteeringud

8 146

10 494

   

Kinnisvarainvesteeringud

22 758

21 259

   

Materiaalne põhivara

20 330

20 402

   

Immateriaalne põhivara

7 200

7 260

   

Põhivara kokku

58 947

59 887

   

VARAD KOKKU

111 039

107 899

   

 

 

 

   

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

   

Kohustused

 

 

   

Võlakohustused

8 871

11 305

   

Ostjate ettemaksed

3 947

2 212

   

Võlad tarnijatele ja muud võlad

19 264

16 448

   

Maksuvõlad

2 555

2 959

   

Lühiajalised eraldised

35

34

   

Lühiajalised kohustused kokku

34 672

32 958

   

Võlakohustused

7 901

7 901

   

Muud pikaajalised kohustused

95

64

   

Pikaajalised kohustused kokku

7 996

7 965

   

KOHUSTUSED KOKKU

42 668

40 923

   

Omakapital

 

 

   

Aktsiakapital

11 176

11 176

   

Ülekurss

804

804

   

Reservid

2 842

3 412

   

Jaotamata kasum

53 693

51 699

   

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku

68 515

67 091

   

Mittekontrolliv osalus

-144

-115

   

Omakapital kokku

68 371

66 976

   

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

111 039

107 899

   

 

 

 

   

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

       

Auditeerimata

       
         

EUR'000

III kv

III kv

9k

9k

 

 

2020

2019

2020

2019

 

Müügitulu

37 360

42 262

111 372

112 150

 

Müüdud toodete ja teenuste kulud

-32 126

-36 887

-95 747

-97 901

 

Brutokasum

5 234

5 375

15 625

14 249

 

Turustuskulud

-1 150

-1 516

-3 639

-4 198

 

Üldhalduskulud

-2 225

-2 296

-7 119

-6 929

 

Muud äritulud

167

39

494

171

 

Muud ärikulud

-24

-41

-150

-229

 

Ärikasum

2 002

1 561

5 211

3 064

 

Finantstulud

8

25

116

147

 

Finantskulud

-122

-77

-269

-179

 

Kasum enne maksustamist

1 888

1 509

5 058

3 032

 

Tulumaks

-194

-190

-689

-719

 

Perioodi puhaskasum

1 694

1 319

4 369

2 313

 

Puhaskasumi jaotus

 

 

 

 

 

    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist

1 691

1 359

4 398

2 384

 

    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist

3

-40

-29

-71

 

Puhaskasum aktsia kohta

       

 

   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)

0,10

0,08

0,25

0,13

 

   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR)

0,10

0,08

0,25

0,13

 

 

 

 

 

 

 

                 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400