Käitusmiskoodeks

 1. Oleme tugevalt pühendunud majanduslikule, keskkonnaalasele ja sotsiaalselt jätkusuutlikule arengule. Oleme veendunud, et praeguste ja tulevaste turgude ning ühiskonna nõudmistele vastamine on nii meie kui ka meie töötajate ja koostööpartnerite ühine huvi. See tähendab vastutuse välja näitamist inimestele, kes osalevad toodete ja teenuste tootmises ja tarnimises.
 2. Austame laste õigusi arengule ja haridusele, mistõttu me ei aktsepteeri lapstööjõu kasutamist täistööajaga.
 3. Austame kultuurilisi erinevusi ning ei aktsepteeri diskrimineerimist rassi, religiooni, soo, vanuse, rahvuse, nahavärvi, kodakondsuse, puude, perekonnasisu või seksuaalse orientatsiooni põhjal. Meie töötajad ei tohi kokku puutuda mistahes füüsilise karistuse, ähvardustega füüsiliseks või psüühiliseks vägivallaks, seksuaalse, psühholoogilise või verbaalse ahistamise või väärkohtlemisega töökohas või tööga seotud situatsioonides.
 4. Me ei luba sundlikku ega tahtevastast tööjõudu. See hõlmab sunnitud vanglatööd, tööd sunnitud lepingu alusel, orjust ja muid tööviise, mis lähevad vastuollu isiku tahte või valikuga. Me ei tolereeri töövõttu, mis seoks töötaja ebamõistliku võlakoormusega.
 5. Tagame head ja ohutud töötingimused, mis vastavad kohaldatavatele reeglitele ja seadustele.
 • Töötajad ei tohi ilma korraliku kaitseta olla kokkupuutes ohtliku tööga. Töötajatele peab olema tagatud isiklik kaitsevarustus ning antud juhised nende korrapäraseks kasutamiseks.
 • Hooned peavad vastama kohaldatavatele seadustele ja reeglitele, muuhulgas tuleohutus ja tuletõrjealarmid ning olema varustatud korraliku valgustuse ja ventilatsiooniga.
 • Kõik ohtlikud materjalid peavad olema ladustatud ohututes kohtades ning kasutatud ohutul ja kontrollitud viisil.
 • Kogu masinapark peab olema korralikult hooldatud ja kaitstud.
 • Söömiseks ja puhkamiseks mõeldud ruumid tuleb hoida puhta ja ohutuna.
 1. Meie töötajate töö ja puhkeaja vahel on mõistlik tasakaal. Töötasu on vastavuses kohaldatavate riigi seaduste või reeglitega. Ettevõtte trahvide või sanktsioonide tõttu tehtavad mahaarvamised ei ohusta miinimumpalka.
 2. Me ei sekku töötajate õigusesse moodustada kollektiive või nendega ühineda või kollektiivselt läbirääkimisi pidada. Tunnistame oma töötajate õigusi valida oma soov või soovimatus ühineda või algatada mistahes organisatsioon, sealhulgas tööorganisatsioone.
 3. Austame oma töötajate kohta isiklikku informatsiooni kogudes või säilitades või nende üle järelevalvet teostades alati nende õigust privaatsusele.
 4. Keskkonnaalased kaalutlused on meie äritegevuse lahutamatu osa, mistõttu pühendume vähendama oma tootmisprotsesside keskkonnamõju.
 • Väldime reostust ja püüdleme materjalitarbimise vähendamise suunas.
 • Tagame, et kemikaale ja ohtlikke materjale käideldakse, hoiustatakse ja kõrvaldatakse keskkondlikult ohutul viisil.
 • Tagame, et lenduvate orgaaniliste kemikaalide, aerosoolide, söövitavate ainete, tahkete osakeste, osoonikihti kahandavate kemikaalide ja käitamisel tekkivate põlemiskõrvalsaaduste õhkuheidet hinnatakse, jälgitakse, kontrollitakse ja töödeldakse enne heitmete kõrvaldamist nii, nagu on õigusaktidega ette nähtud.
 • Tagame, et toimingutest, tööstusprotsessidest ja sanitaarhoonetest tulenevat reovett ja tahkeid jäätmeid jälgitakse, kontrollitakse ja koheldakse enne nende kõrvaldamist seadusega ettenähtud viisil.
 • Panustame ringlussevõttu ja materjalide ning toodete taaskasutust nii palju kui võimalik.
 1. Me ei aktsepteeri korruptsiooni, altkäemaksu ja pettust ning seetõttu ei paku ega võta vastu mis tahes alusetut makset või hüve äritehingutes.