Põhikiri

Põhikiri

I. Üldsätted

1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi AS) ärinimi on aktsiaselts Harju Elekter (lühendatult AS Harju Elekter).
1.2 ASi asukohaks on Eesti Vabariik, Harju maakond, Keila linn.
1.3 ASi majandusaasta algab 1. jaanuarist ja lõpeb 31. detsembril.
1.4 AS koos oma tütarühingutega moodustab kontserni.
1.5 AS on asutatud määramata tähtajaks.

II. Tegevusala

2.1 ASi tegevusalad on:
2.1.1 elektrijuhtimiskilpide, -paneelide, -pultide, -alajaamade ja jaotuskappide tootmine;
2.1.2 tehnoloogiliste ja tootmisprotsesside juhtimisseadmete tootmine;
2.1.3 juhtmeköidiste, ühenduskaablite, sh fiiberoptiliste, ja muude elektriliste seadmete ja komponentide tootmine;
2.1.4 telekommunikatsiooniseadmete ja nende osade tootmine;
2.1.5 metallide mehaaniline töötlemine ja metallpindade viimistlemine;
2.1.6 lõikeriistade, tööriistade ja rauakaupade tootmine;
2.1.7 muude klassifitseerimata metalltoodete tootmine;
2.1.8 majapidamiskaupade, s.h. elektritarvete hulgi- ja jaekaubandus;
2.1.9 autotransport, s.h. reisijate vedu ja liiklusvahendite rent;
2.1.10 kinnisvaratehingud, kinnisvarade haldamine, rentimine;
2.1.11 äri- ja juhtimiskonsultatsioonid, valdusfirmana äriühingute (tütarettevõtjate) juhtimine,
osalemine sidusettevõtete juhtimises.
2.2 ASil on õigus vabalt valida oma tegevusalasid ning AS võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid,
mis ei ole seadusega keelatud.

III. Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital

3.1 ASi minimaalne aktsiakapitali suurus on 5 000 000 (viis miljonit) eurot ja maksimaalne aktsiakapitali
suurus on 20 000 000 (kakskümmend miljonit) eurot.
3.2 ASi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 8 000 000 ja maksimumarv on 32 000 000.
Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASil on ainult nimelisted aktsiad.
Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.
3.3 Sissemaksed aktsiakapitali võivad olla ainult rahalised.
3.4 Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega.
3.5 Aktsiat võib vabalt võõrandada.
3.6 AS võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju.
3.7 AS moodustab reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud
suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

IV. Aktsionäride üldkoosolek

4.1 Aktsionäride üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek) viiakse läbi juhatuse poolt nõukoguga kooskõlastatult
määratud ajal ja kohas. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.
4.2 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud korras.
4.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette.
Üldkoosoleku toimumise teade avaldatakse mitte vähem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist
vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ASi aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul
ei ole esindatud piisav kogus hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 päeva pärast kokku
uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
4.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või
käesoleva põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.
4.6 Põhikirja muutmise ja uue kinnitamise, aktsiakapitali suuruse muutmise, nõukogu liikme tagasikutsumise ja ASi tegevuse
lõpetamise, jagunemise, ühinemise ja ümberkujundamise otsused on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3
üldkoosolekul esindatud häältest.
4.7 Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste
vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates.
Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline
hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga.
Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse
üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

V. Nõukogu

5.1 Nõukogu planeerib ASi tegevust, korraldab ASi juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused
teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
5.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad
endi hulgast nõukogu esimehe ja vajadusel aseesimehe.
5.3 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks,
kui selle poolt hääletas üle poole kohalviibivatest liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
5.4 Nõukogu nõusolek on vajalik ASi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige
tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
5.4.1 osaluse omandamine või lõpetamine teistes ühingutes;
5.4.2 äriühingu või ettevõtte asutamine, omandamine, võõrandamine või tegevuse lõpetamine, tütarühingu ja sidusettevõtte
nõukogusse ASi esindaja määramine;
5.4.3 välisfiliaalide asutamine või sulgemine, nende juhtkonna määramine;
5.4.4 kinnisasjade omandamine, võõrandamine või koormamine ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või koormamine;
5.4.5 põhivahendite omandamine või võõrandamine väljaspool kinnitatud aastaeelarvet ja investeeringute eelarvet;
5.4.6 investeeringute tegemine, mis väljuvad kinnitatud aastaeelarve ja investeeringute eelarve piiridest;
5.4.7 laenude ja võlakohustuste võtmine;
5.4.8 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine;
5.4.9 nõukogu poolt moodustatavate organite liikmete valimine ja tagasikutsumine ning töökorra kehtestamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.5 Nõukogu võib laiendada või piirata oma otsusega tehingute loetelu, mille tegemiseks vajab juhatus nõukogu nõusolekut.
5.6 Nõukogu pädevuses on otsustada ASi juhatuse liikmete tasustamine, samuti kooskõlastada ASi töötajatele palga ja lisatasude maksmise põhimõtted.
5.7 Nõukogu kinnitab ASi aastaeelarve ja investeeringute eelarve, mille alusel juhatus teostab ASi majandustegevuse juhtimist.
5.8 Nõukogul on õigus otsustada ka muid küsimusi, mille otsustamine ei kuulu vastavalt seadusele või käesolevale põhikirjale juhatuse või üldkoosoleku pädevusse.
5.9 Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali kuni 10% aktsiakapitalist.
5.10Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide ASi dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust,
vara olemasolu, ASi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.
5.11Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees või nõukogu esimehe poolt volitatud nõukogu liige.
5.12Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Nõukogu koosolek protokollitakse.
Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed, koosoleku juhataja ja protokollija.

VI. Juhatus

6.1 Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi ning korraldab selle tegevust ja raamatupidamist.
6.2 Juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu valib ASi juhatuse esimehe ja tema ettepanekul juhatuse liikmed kolmeks aastaks.
6.3 Nõukogu esimees sõlmib ASi nimel juhatuse esimehe ja liikmetega ametilepingud vastavalt nõukogu otsusele.
6.4 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu otsustest. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
6.5 Juhatus koostab ja esitab nõukogule kinnitamiseks käesoleva põhikirja punktis 5.7. nimetatud eelarved.
6.6 Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandus- ja eelarvelise tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
6.7 ASi juhatuse liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist,
samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

VII. Nõukogu ja juhatuse vastutus

7.1 Nõukogu ja juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmata jätmise eest vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

VIII. Esindusõigus

8.1 ASi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

IX. Majandustegevuse aruanded

9.1 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate ASi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast,
samuti teatama koheselt ASi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest ASi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
9.2 Pärast majandusaasta lõppu esitab juhatus raamatupidamise aastaaruande tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos audiitori
järeldusotsusega nõukogule läbivaatamiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks.
9.3 Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aruande ning kuidas nõukogu on ASi tegevust korraldanud ja juhtinud.

X. Audiitor ja erikontroll

10.1 Audiitorid nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite arvu ja tasustamise korra.
Audiitori võib nimetada tähtajaks või teatud ülesande täitmiseks.
10.2 ASi juhtimise ja varalise seisundiga seotud erikontrolli korraldamise, selle läbiviijad ja nende tasumise korra otsustab üldkoosolek,
kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist.
10.3 Erikontrolli tulemuste aruande esitavad läbiviijad üldkoosolekule.

XI. Kasumi jaotamine

11.1 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek ja selles näidatakse:
11.1.1 puhaskasumi suurus;
11.1.2 eraldised reservkapitali;
11.1.3 eraldised teistesse reservidesse;
11.1.4 aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
11.1.5 kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
11.2 Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.
11.3 Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.
11.4 Dividendi võib maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega.
11.5 Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku dividendi maksmiseks esitab juhatus. Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek.
11.6 Juhatusel on õigus katkestada dividendide maksmise teadete saatmine aktsionärile, kelle arvele ei ole võimalik
dividende üle kanda, kui maksete tegemine on osutunud võimatuks kahel järjestikusel aastal.

XII. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine

12.1ASi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
12.2ASi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

XIII. Lõppsätted

13.1AS juhindub käesolevas põhikirjas sätestamata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.

Käesoleva põhikirja redaktsioon on kinnitatud ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsusega 28. aprillil 2016.a.

 

AS Harju Elekter põhikiri (pdf)