Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018

24.10.2018 Börsiuudised Aruanded

AS Harju Elekter on asetanud rõhu müügi suurendamisele ja turuosa võitmisele Skandinaavias. 9 kuu müügitulu suurenes 21%, kuid soovitud kasumlikkuseni jõudmine nõuab täiendavat aega ja kulutusi. Lepingujärgsete tellimuste täitmist III kvartalis pärssisid tuleohuga seotud elektritööde piirangud Soomes. Kasumlikkust mõjutas oluliselt III kvartalis arvesse võetud võimalik kahjum 1,5 miljoni euro ulatuses seoses laevaehituse elektritööde lisakuludega. Tegelik tulemus selgub läbirääkimiste ja juriidiliste vaidluste lõppemisel.

muutus

jaanuar-september

muutus

juuli-september

aasta

(tuhat eurot)

%

2018

2017

%

2018

2017

2017

Müügitulu

20,7

89 134

73 850

-6,2

29 298

31 228

102 668

Brutokasum

0,5

11 108

11 055

-35,5

2 963

4 580

15 625

Ärikasum enne kulumit

-31,4

3 300

5 241

-72,1

654

2 347

7 587

Ärikasum

-65,2

1 406

4 037

-99,5

9

1 915

5 442

Perioodi puhaskasum

-95,9

1 158

28 186

-99,1

18

1 798

29 132

 sh emaettevõtte omanike

-95,8

1 190

28 153

-99,4

11

1 798

29 129

Kontserni 9 kuu konsolideeritud müügitulu jõudis 89,1 (2017 9k: 73,9) miljoni euroni, millest aruandekvartalis teeniti 29,3 (2017 III kv: 31,2) miljonit eurot. Müügitulu kahanes kolmandas kvartalis 1,9 miljonit eurot, kuid kasvas üheksa kuu võrdluses 15,2 miljonit eurot. Müügimahtusid kasvatas nii tellimuste mahu suurenemine kui ka uute äriühenduste soetamine 2017. aasta teises pooles ja käesoleva aasta jaanuaris.

Aruandekvartalis teeniti 85,2% (2017 III kv: 80,0%) Kontserni müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid konsolideeritud müügimahust kokku 14,8% (2017 III kv: 20,0%). Üheksa kuuga moodustas Tootmise segment Kontserni müügituludest 82,0% (2017 9k: 86,0%). Tootmissegmendi müügitulust annab peamise osa (93-96%) elektriseadmete müük. Kinnisvara segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 0,6 miljoni euroni ja üheksa kuuga 1,8 miljoni euroni. 2017. aasta sügisest Allika tööstuspargis valminud ja Stera Technologies ASile rendile antud uued tootmis- ja laohooned ning jooksva aasta alguses kasutusse võetud Laohotell on suurendanud renditulusid käesoleval aastal.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis 85,3% (2017 III kv: 88,7%) konsolideeritud müügitulust, kahanedes 2,7 miljoni euro võrra 25,0 miljoni euroni ja 9 kuuga 88,0% (2017 9k: 83,3%), kasvades 16,9 miljoni euro võrra 78,5 miljoni euroni.

Kolmandas kvartalis kasvas müük Eesti turule 22,0% 4,3 miljoni euroni ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 14,7%. Üheksa kuu kokkuvõttes müük Eesti turule, seoses energiajaotussektori madala investeeringutasemega, siiski langes 13,3% ehk 1,6 miljonit eurot 10,7 miljoni euroni ja moodustas 12,0% Kontserni müügitulust.

Kontserni suurim turg on Soome, kuhu müüdi aruandekvartalis 60,0% ja üheksa kuuga 66,5%  Kontserni toodetest ja teenustest (2017. aastal vastavalt 78,0% ja 72,0%). Kvartalite võrdluses kahanes müük Soome turule 6,8 miljonit eurot 17,6 miljoni euroni, millest poole moodustas elektrivõrkude tellimuste vähenemine. Üheksa kuu võrdluses kasvas Soome müük 59,2 miljoni euroni ehk 6,1 miljoni euro võrra. Pool müügitulude kasvust tõi 2017. aasta juunis soetatud Soome tütarettevõte Telesilta Oy, kuid kasvu taga olid ka 2016-2017 aastatel sõlmitud suuremahulised lepingud Soome võrguettevõtetega.

Müük Rootsi turule kasvas kolmandas kvartalis võrreldava perioodi suhtes üle viie korra, 3,4 miljoni euroni. Üheksa kuu võrdluses kasvas müük Rootsi turule 6,2 miljoni euro võrra 8,4 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 9,4% (2017 9k: 3,0%). Kasvu tagasid nii Rootsi tütarettevõtete soetamine kui ka Kontserni teiste tütarettevõtete eesmärgipärane töö müügi suurendamiseks Rootsi turul. AS Harju Elekter Elektrotehnika sõlmis esimeses kvartalis 3-aastase raamlepingu Rootsi suurima jaotusvõrguettevõttega E.ON Energidistribution AB ning alustas kolmandas kvartalis alajaamade tarneid Rootsi. Kokku on üheksa kuuga Rootsi tarnitud juba 150 alajaama, mis on 3 korda enam kui 2017. aastal kokku. Jätkus ka aktiivne töö Norra-suunalises tegevuses. Müük Norra turule kasvas aruandekvartalis 1,1 miljoni euro võrra 2,3 miljoni euroni ja üheksa kuuga 2,1 miljonit eurot 5,6 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 7,9% ja üheksa kuuga 6,3%.

Kontserni muudest turgudest olid suurimad Holland, Austria ja Taani, kus teeniti üheksa kuuga müügitulu vastavalt 1,7 miljonit, 1,7 miljonit ja 0,8 miljonit eurot.

Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 29,3 miljonit eurot, jäädes võrreldava perioodiga samale tasemele. Üheksa kuuga kasvasid äritegevuse kulud 17,9 miljoni euro võrra 87,7 miljoni euroni. Põhiosa kulude kasvust ehk 15,2 miljonit eurot põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine, mis edestas müügitulude kasvutempot ning vähendas 9 kuu brutokasumi marginaali võrreldava perioodi näitaja suhtes 2,5 protsendipunkti võrra. Kontserni kolmanda kvartali turustuskulud olid 1,1 miljonit eurot ja üheksa kuu kokkuvõttes 3,6 miljonit eurot. Turustuskulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 3,6% (2017 III kv: 3,1%) ja üheksa kuu müügitulust 4,1% (2017 9k: 3,8%). Spetsiifiliste tellimuste hüppeline tõus tõi kaasa arenduskulude tõusu olemasolevate toodete uuendamiseks, uue madalpinge tootesarja ning brändi arendamiseks. Spetsialistide palkamise ning personali kvalifitseerimisega kaasnesid koolituse ja uute töökohtade ettevalmistamise kulud;  mõju avaldasid ka Rootsi ja Soome tütarettevõtete juhtivtöötajate kõrgemad palgatasemed. Selle tulemusena on üldhalduskulude osakaal aruandekvartali müügitulus kasvanud 6,4%le (2017 III kv: 5,3%). Üheksa kuu üldhalduskulud olid 6,0 miljonit eurot, kasvades 1,8 miljoni euro võrra ja üldhalduskulude määr müügituludest moodustas 6,7% (2017 9k: 5,6%). Personali kasv, palgasurve, aga ka Soome ja Rootsi töötajate, kus palgatase on oluliselt kõrgem kui teistes Kontserni ettevõtetes,  osakaalu tõus, on suurendanud aruandeperioodi tööjõukulusid. Tööjõukulud suurenesid kolmandas kvartalis 13,4% 5,8 miljoni euroni ja üheksa kuuga 37,3% 18,0 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 19,9% (2017 III kv: 16,4%) ning üheksa kuuga 20,1% (2017 9k: 17,8%).

2018. aasta III kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 733 inimest, mis oli keskmiselt 115 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Üheksa kuu arvestuses kasvas Kontserni keskmine töötajate arv 159 inimese võrra ja oli 709. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 728 inimest, mis oli 104 töötajat enam kui aasta tagasi. Aasta algusega võrreldes on töötajate arv kasvanud 98 inimese võrra. Rootsi tütarettevõtete SEBAB AB ja Grytek AB soetamisega lisandus Kontserni 45 töötajat. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 766 (2017 III kv: 4 020) tuhat eurot ja üheksa kuuga 14 046 (2017 9k: 9 945) tuhat eurot. Üheksa kuu keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta oli 2 203 eurot, kasvades võrreldavad perioodi suhtes keskmiselt 193 eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 2 963 (2017 III kv: 4 580) tuhat eurot. Brutokasumi marginaaliks kujunes 10,1% (2017 III kv: 14,7%). Üheksa kuu konsolideeritud brutokasum oli 11 108 (2017 9k: 11 055) tuhat eurot ning brutokasumi marginaal 12,5% (2017 9k: 15,0%). Brutokasumi marginaali languse põhjustasid 2017. aastal arvele võetud kliendilepingute amortiseerimine kuludesse; samuti võeti III kvartalis arvesse võimalik kahjum 1,5 miljoni euro ulatuses seoses laevaehituse elektritööde lisakuludega. Tegelik tulemus selgub läbirääkimiste ja juriidiliste vaidluste lõppemisel.

Kolmanda kvartali konsolideeritud ärikasum oli 9 (2017 III kv: 1 915) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 654 (2017 III kv: 2 347) tuhat eurot. Kontserni üheksa kuu ärikasum oli 1 406 (2017 9k: 4 037) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 3 300 (2017 9k: 5 241) tuhat eurot. Üheksa kuu ärirentaabluseks kujunes 1,6% (2017 9k: 5,5%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 3,7% (2017 9k: 7,1%). Uute soetatud tütarettevõtete integreerimine ja võidetud hangete ettevalmistamine on suurendanud kontserni arenduskulusid ning ka uute erialaspetsialistide palkamisest tingitud tööjõukulusid. Samuti mõjutasid rentaablust ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Teletehnika kolimisega renoveeritud pindadele, tütarettevõtete kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise süsteemide resertifitseerimine.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 18 (2017 III kv: 1 798) tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 11 (2017 III kv: 1 798) tuhat eurot. Kokkuvõttes oli üheksa kuu konsolideeritud puhaskasum  1 157 (2017 9k: 28 186) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 1 190 (2017 9k: 28 153) tuhat eurot ja 9 kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,07 (2017 9k: 1,59) eurot. 2017. aastal saadi PKC Group Oyj aktsiate müügist ühekordset finantstulu 24 839 tuhat eurot. Võrreldava perioodi konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta oli 3 314 tuhat eurot.

Kontsern investeeris üheksa kuuga põhivarasse kokku 7,5 (2017 9k: 7,2) miljonit eurot, sealhulgas soetused äriühenduste kaudu moodustasid 1,0 (2017 9k: 1,7) miljonit eurot. Käimasolevatesse arendustesse Allika Tööstuspargis ning Haapsalu päikesejaama ehituseks investeeriti üheksa kuuga 2,0 miljonit eurot.

Ettevõtte aktsia hind 9 kuu lõpus Nasdaq Tallinna börsil jäi aasta alguse ehk 5,00 euro tasemele.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter III kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2018
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.09.18 31.12.17
Raha, pangakontod 1 868 10 992
Lühiajalised finantsinvesteeringud 5 414 9 935
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 22 711 13 575
Ettemaksed 1 299 1 118
Ettevõtte tulumaks 274 56
Varud 18 974 13 037
KÄIBEVARA KOKKU 50 540 48 713
Edasilükkunud tulumaksu vara 56 56
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 4 696 4 684
Kinnisvarainvesteeringud 18 938 17 881
Materiaalne põhivara 15 879 11 983
Immateriaalne põhivara 7 211 6 660
PÕHIVARA KOKKU 46 781 41 264
VARAD KOKKU 97 321 89 977
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 5 334 625
Ostjate ettemaksed 1 989 1 088
Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 943 12 802
Maksuvõlad 2 838 2 106
Ettevõtte tulumaksuvõlg 18 270
Lühiajalised eraldised 40 245
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 26 162 17 136
Võlakohustused 4 411 2 910
Muud pikaajalised kohustused 35 0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 4 446 2 910
KOHUSTUSED KOKKU 30 608 20 046
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 2 715 2 844
Jaotamata kasum 52 040 55 048
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 66 735 69 872
Mitte-kontrolliv osalus -22 59
OMAKAPITAL KOKKU 66 713 69 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 97 321 89 977
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV3 2018 KV3 2017 9K 2018 9K 2017
Müügitulud 29 298 31 228 89 134 73 850
Müüdud toodete kulud -26 335 -26 648 -78 026 -62 795
Brutokasum 2 963 4 580 11 108 11 055
Turustuskulud -1 052 -983 -3 644 -2 807
Üldhalduskulud -1 882 -1 658 -5 998 -4 162
Muud äritulud 17 9 60 39
Muud ärikulud -37 -33 -120 -88
Ärikasum 9 1 915 1 406 4 037
Finantstulud 171 120 523 24 966
Finantskulud -15 -7 -38 -23
Kasum enne maksustamist 165 2 028 1 891 28 980
Tulumaks -147 -230 -734 -794
Perioodi puhaskasum, sh 18 1 798 1 158 28 186
   emaettevõtte omanike osa 11 1 798 1 190 28 153
   mitte-kontrolliv osa 7 0 -33 33
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,00 0,10 0,07 1,59
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,00 0,10 0,07 1,59

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...