Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017

28.02.2018 Börsiuudised Aruanded

Harju Elekter Grupi jaoks kujunesid nii IV kvartal kui ka 2017. aasta tervikuna muutuste rohkeks ja erakordselt edukaks. 2016. aasta lõpus sõlmitud suuremahulised lepingud ja lisandunud müügitellimused tõid kaasa rekordilised müügitulud ning ajaloo suurimad kasumid. Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,24 eurot aktsia kohta, kokku 4,3 miljonit eurot, mis moodustab 100% aruandeaasta tavapärasest puhaskasumist.

muutus

jaanuar-detsember

muutus

oktoober-detsember

(tuhat eurot)

%

2017

2016

%

2017

2016

Müügitulu

67,8

102 668

61 167

75,6

28 818

16 408

Brutokasum

50,8

15 625

10 361

83,1

4 570

2 496

Ärikasum enne kulumit

58,8

7 587

4 777

62,3

2 345

894

Ärikasum

71,1

5 442

3 181

88,3

1 404

487

Perioodi puhaskasum

803,6

29 132

3 224

52,3

946

375

 sh emaettevõtte omanike

804,9

29 129

3 219

64,5

976

369

Perioodi puhaskasum ilma erakorralise tuluta

33,2

4 293

3 224

Kontserni müügitulu oli aruandekvartalis 28,8 (2016 IV kv: 16,4) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 75,6%. Aruandeaasta konsolideeritud müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 67,8% 102,7 (2016: 61,2) miljoni euroni. Müügitulude tõus tuli peamiselt läbi tellimuste mahu märgatava kasvu seoses 2016. aasta lõpus sõlmitud uute lepingutega ning 2017. aasta jaanuaris saadud suurtellimusega eriotstarbeliste alajaamade tarnimiseks Ameerika Ühendriikidesse. Kolmandast kvartalist lisandus Telesilta Oy soetamisega elektritööde teenus, moodustades Kontserni müügitulust aruandekvartalis 14,6% ja aruandeaastal 7,7%.

Aruandekvartalis teeniti 76,1% (2016 IV kv: 91,2%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 23,9% (2016 IV kv: 8,8%) müügimahust. Aastaga kasvas tootmissegmendi müügimaht 29,6 miljoni euro võrra 85,4 miljoni euroni, millest 97,1% saadi elektriseadmete müügist. Kinnisvara segmendi müügitulu vähenemist mõjutas PKC Group Oyj lahkumine Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses. Vabanenud tootmispinnad võeti ASi Harju Elekter Elektrotehnika poolt täielikult kasutusele IV kvartalis 2017. Augustis avas AS Stera Saue ASile Harju Elekter kuuluvas Allika tööstuspargis uued tootmis- ja laohooned. Tulu nendelt rendipindadelt kajastus nii Kontserni rendituludes kui ka Kinnisvara segmendi tuludes kolmandast kvartalist. Juunis soetatud Soome ettevõtte Telesilta Oy majandusnäitajate kajastamine alates III kvartalist tõi kaasa muu segmenteerimata tegevuste müügitulu kasvu nii aruandekvartalis kui aruandeaastal tervikuna. Elektriinstallatsioonitööd moodustasid muust segmenteerimata müügitulust aruandekvartalis 66,0% ja 12 kuu arvestuses 51,8% ning Energo Veritas OÜ soetamisega elektrikaupade vahendusmüük vastavalt 27,3% ja 35,0%.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis 85,8% (2016 IV kv: 75,4%) ja 2017. aastal 84,0% (2016: 78,1%).

Kontserni suurim turg on jätkuvalt Soome. Aruandekvartalis müüdi 75,6% Kontserni toodetest ja teenustest (2016 IV kv: 62,2%) Soome turule, kasvades aastaga 11,6 miljonit eurot ehk 113,6%. Aastate võrdluses kasvas müük Soome turule 34,0 miljonit eurot 75,0 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 73,0% (2016: 67,0%). Kasvu  peamiseks põhjuseks oli 2016. aasta lõpus sõlmitud lepingud Soome võrguettevõtetega, kelle tellimused algasid I kvartalis 2017. Soome turu kasvule andis märkimisväärse panuse ka uue tütarettevõtte Telesilta Oy soetus, suurendades Kontserni müügitulu aastate võrdluses 12,9%.

Müük Norra turule kasvas aastaga kahekordseks 5,9 miljoni euroni, moodustades konsolideeritud müügitulust 5,7%. Kasvu peamiseks põhjuseks oli Leedu tütarettevõtte Rifas UAB tellimusmahtude suurenemine Norra turul. Müük Rootsi turule suurenes 12 kuuga 0,6 miljoni euro võrra 2,7 miljoni euroni.

Kasvas ka müük Eesti turule: aruandeaastal 22,7% 16,4 miljoni euroni, moodustades 16,0% Kontserni müügitulust ja neljandas kvartalis 1,6% 4,1 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 14,2%.

Äritegevuse kulud on aruandeaastal kasvanud sünkroonis müügitulu kasvuga. Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud IV kvartalis 72,3% ehk 11,5 miljonit eurot ja aastases võrdluses 67,6% ehk 39,2 miljonit eurot. Põhiosa kulude kasvust põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 74,3% ehk 10,3 miljonit eurot ja aastases võrdluses 71,3% ehk 36,2 miljonit eurot. Kontserni turustus- ja üldhalduskulud kasvasid aruandekvartalis kokku 1,1  miljoni euro võrra 3,1 miljoni euroni ja aastaga 3,0 miljonit eurot 10,1 miljon euroni. Nii turustus- kui ka üldhalkduskulude määrad olid languses, moodustades aruandekvartalis müügitulust vastavalt  4,6% (2016 IV kv: 5,0%) ja 6,3% (2016 IV kv: 7,1%). 12 kuuga vähenes nii turustus- kui ka üldhalduskulude määr ühe protsendipunkti võrra ning olid vastavalt 4,0% ja 5,8%. Spetsiifiliste tellimuste mahu hüppeline tõus on toonud kaasa vajaduse palgata juurde spetsialiste, millega kaasnesid koolitus- ja uute töökohtade ettevalmistamise kulud. Kontsern on viimases kvartalis teinud kulutusi uute hangete ettevalmistamiseks ning uute tütarettevõtete soetamiseks 2018. aastal.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 630 inimest, mis oli 150 võrra rohkem kui aasta tagasi. Telesilta Oy ja Energo Veritas OÜ soetamisega lisandus kontserni 42 töötajat. 2017. aasta IV kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 620 (2017 IV kv: 467) inimest ja aastases arvestuses oli keskmine töötajate arv 567 ehk keskmiselt 112 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 127 (2016 IV kv: 3 167) tuhat eurot, aasta jooksul kokku 14 073 (2016:        10 597) tuhat eurot. Töötasude tõus oli tingitud uute töötajate palkamisest seoses tootmismahtude olulise suurenemisega, kuid jäi siiski alla müügitulu kasvule (67,8%). Seoses heade majandustulemustega suurenesid ka tulemustasud ja aasta lõpus moodustatud reservid. Aruandeaastal oli keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta 2 067 eurot, kasvades keskmiselt 76 euro võrra. Keskmist töötasu kasvu mõjutas Soome töötajate osakaalu tõus Kontsernis, kuna Soomes on palgatase oluliselt kõrgem kui Eesti ja Leedu ettevõtetes. Tööjõukulud kasvasid aruandekvartalis 51,6% 5,6 miljoni euroni ja aastaga 38,9% 18,7 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandeaasta müügitulust 18,2%, vähenedes võrreldava perioodi suhtes 3,8 protsendipunkti võrra.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 4 570 (2016 IV kv: 2 496) tuhat eurot. Brutokasumi marginaaliks kujunes 15,9% (2016 IV kv: 15,2%). Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 15 625 (2016: 10 361) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 15,2 % (2016: 16,9%).

Neljanda kvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 404 (2016 IV kv: 487) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 2 345 (2016 IV kv: 894) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 4,9% (2016 IV kv: 3,0%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 8,1% (2016 IV kv 5,5%).

Kontserni 2017. aasta ärikasum oli 5 442 (2016: 3 181) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 7 587 (2016: 4 777) tuhat eurot. Aruandeaasta ärirentaabluseks kujunes 5,3% (2016: 5,2%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,4% (2016: 7,8%). Rentaabluse languse põhjusteks on renditulude vähenemine seoses PKC Group Oyj lahkumisega Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses ja globaalne toormaterjalide hinnatõus. Euroopa juhtivad lehtmetalli tootjad tõstsid esimesel poolaastal toormaterjali hindasid, mis kasvatasid müüdud toodete ja teenuste kulude taset. Samuti mõjutasid rentaablust ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Elektrotehnika kolimisega uutele tootmispindadele.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 946 (2016 IV kv: 375) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 976 (2016 IV kv: 369) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli IV  kvartalis 0,06 (2016 IV kv: 0,02 eurot) eurot.

Kokkuvõttes oli 2017. aasta  konsolideeritud puhaskasum 29 132 (2016: 3 224) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 29 129 (2016: 3 219) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,64 (2016: 0,18) eurot. Suure puhaskasumi põhjuseks oli PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud ühekordne finantstulu        24 839 tuhat eurot. Aasta konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta oli 4 293 (2016: 3 224) tuhat eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,24 (2016: 0,18 eurot) eurot.

Kontsern investeeris aasta jooksul põhivarasse kokku 7,3 (2016: 4,8) miljonit eurot. Investeeringute kasv on seotud Allika Tööstuspargis käimasolevate arendustega ning investeeringutega tootmisesse.

Raha ja rahaekvivalendid kasvasid aastaga 7,7 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni ja võrreldaval perioodil  kahanesid 2,4 miljoni euro võrra 3,3 miljoni euroni.

Ettevõtte aktsia hind tõusis aruandeaastal Nasdaq Tallinna börsil 75,4% 2,85 eurolt 5,00 euroni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne.

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2017
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.17 31.12.16
Raha, pangakontod 10 992 3 278
Müügivalmis finantsvara 9 935 0
Äritegevuse ja muud nõuded 13 575 8 480
Ettemaksed 1 118 771
Ettevõtte tulumaks 56 24
Varud 13 037 9 712
KÄIBEVARA KOKKU 48 713 22 265
Edasilükkunud tulumaksu vara 56 37
Pikaajalised finantsinvesteeringud 4 684 21 990
Kinnisvarainvesteeringud 17 881 13 273
Materiaalne põhivara 11 983 10 972
Immateriaalne põhivara 6 660 5 431
PÕHIVARA KOKKU 41 264 51 703
VARAD KOKKU 89 977 73 968
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 625 804
Ostjate ettemaksed 1 088 0
Võlad tarnijatele ja muud võlad 12 802 9 140
Võlg aktsionäridele 0 1 242
Maksuvõlad 2 106 1 075
Ettevõtte tulumaks 270 133
Lühiajalised eraldised 245 15
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 17 136 12 409
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 2 910 1 167
KOHUSTUSED KOKKU 20 046 13 576
Aktsiakapital 11 176 12 418
Ülekurss 804 804
Reservkapital 2 844 19 214
Jaotamata kasum 55 048 29 113
Emaettevõtte osalus omakapitalis 69 872 60 307
Mitte-kontrolliv osalus 59 85
OMAKAPITAL KOKKU 69 931 60 392
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 89 977 73 968
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV4 2017 KV4 2016 2017 2016
Müügitulud 28 818 16 408 102 668 61 167
Müüdud toodete kulud -24 248 -13 912 -87 043 -50 806
Brutokasum 4 570 2 496 15 625 10 361
Turustuskulud -1 325 -818 -4 132 -3 034
Üldhalduskulud -1 820 -1 165 -5 981 -4 138
Muud äritulud 10 10 50 76
Muud ärikulud -31 -36 -120 -84
Ärikasum 1 404 487 5 442 3 181
Finantstulud 20 6 24 869 775
Finantskulud -190 -7 -96 -24
Kasum enne maksustamist 1 234 486 30 215 3 932
Tulumaks -288 -111 -1 083 -708
Perioodi puhaskasum, sh 946 375 29 132 3 224
   emaettevõtte omanike osa 976 369 29 129 3 219
   mitte-kontrolliv osa -30 6 3 5
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,02 1,64 0,18
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,02 1,64 0,18

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...