Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018

27.02.2019 Börsiuudised Aruanded

ASi Harju Elekter 2018. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 31,7 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 10,9%. Aruandeaasta konsolideeritud müügitulu suurenes aastaga 18% 120,8 miljoni euroni. Kontserni 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 736 tuhat eurot ja aruandeaastal
1 514 tuhat eurot. Kooskõlastatult nõukoguga teeb Kontserni juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot.

AS Harju Elekter on viimastel aastatel teinud suuremahulisi investeeringuid ja aktiivset müügitööd, et suurendada oma turuosa Skandinaavias. 2018. aasta algusest liideti Kontserniga kaks Rootsi firmat. Kõige selle tulemusena on Kontserni müügitulu viimase kahe aastaga kahekordistunud, kuid uute tütarettevõtete integreerimine Kontserni on pikaajalisem protsess ning soovitud kasumlikkuseni jõudmine nõuab lisaaega ja -kulutusi. Aruandeaasta kasumlikkust mõjutas oluliselt aruandeaasta teisel poolel arvesse võetud laevaehituse elektritöödega seotud võimalik kahjum 1,9 miljoni euro ulatuses. Kahjumi tegelik suurus selgub läbirääkimiste ja juriidiliste vaidluste lõppemisel.

muutus

jaanuar-detsember

muutus

oktoober-detsember

(tuhat eurot)

%

2018

2017

%

2018

2017

Müügitulu

18,0

120 804

102 402

10,9

31 669

28 552

Brutokasum

4,0

15 976

15 359

13,1

4 867

4 304

Ärikasum enne kulumit

-34,1

5 001

7 587

-27,5

1 701

2 345

Ärikasum

-55,7

2 413

5 442

-28,3

1 007

1 404

Perioodi puhaskasum

-94,8

1 514

29 132

-22,2

736

946

 sh emaettevõtte omanike

-94,7

1 546

29 129

-24,7

735

976

Perioodi puhaskasum ilma erakorralise tuluta

-64,7

1 514

4 293

-22,2

736

946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruandekvartalis teeniti 84,2% (2017 IV kv: 75,9%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid müügimahust kokku 15,8% (2017 IV kv: 24,1%). Kinnisvara segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 0,3 miljonit eurot 0,8 miljoni euroni ja aastate võrdluses 0,6 miljonit eurot 2,6 miljoni euroni ning seda peamiselt tänu renditulude suurenemisele seoses uute tootmis- ja laohoonete valmimise ja rendile andmisega Allika tööstuspargis. Aasta kokkuvõttes teeniti 82,6% (2017: 83,2%) Kontserni müügituludest Tootmise segmendist.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis konsolideeritud müügitulust 84,9% (2017 IV kv: 85,7%), kasvades 2,4 miljoni euro võrra 26,9 miljoni euroni ja 12 kuuga 87,2% (2017: 84,0%), kasvades 19,4 miljoni euro võrra 105,4 miljoni euroni.

Kontserni suurim turg oli Soome, kuhu müüdi aruandekvartalis 51,2% ja 12 kuuga 62,5% Kontserni toodetest ja teenustest (2017. aastal vastavalt 75,4% ja 73,0%). Kvartalite võrdluses kahanes müük Soome turule 5,3 miljonit eurot 16,2 miljoni euroni, peamiseks põhjuseks oli elektrivõrkude tellimuste ajutine vähenemine. Kokkuvõttes jäi Soome müük eelneva aastaga võrreldes peaaegu samale tasemele ehk 75,5 (2017: 74,7) miljoni euro tasemele.

Enim suurenes müük Rootsi, kasvades neljandas kvartalis võrreldava perioodi suhtes ligi 10 korda 5,1 miljoni euroni ning viiekordistus aastate võrdluses 13,5 miljoni euroni. Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust moodustas aruandekvartalis 16,2% (2017 IV kv: 1,8%) ning aruandeaastal 11,2% (2017: 2,7%). Kasvu tagasid nii Rootsi tütarettevõtete soetamine kui ka Kontserni teiste ettevõtete eesmärgipärane müügitöö, mille tulemusena alustati lepingulisi tarneid Rootsi suurimale jaotusvõrguettevõttele E.ON Energidistribution AB.

Olulisematest turgudest kasvas müük veel Norra turule, jõudes aruandekvartalis 3,0 miljoni euroni ja aasta kokkuvõttes 8,7 miljoni euroni ning andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 9,6% (2017 IV kv: 8,2%) ja aastas 7,2% (2017: 5,7%). Et Leedu tütarettevõte teenis 98,2% (2017: 87,7%) aruandeaasta müügituludest väljapoolt koduturgu, jäi Leedu turu osakaal Kontserni müügituludes minimaalseks, olles 0,1% aruandekvartalis ning -aastal 0,3%. Kuigi müük Eesti turule neljandas kvartalis kasvas 16,4% 4,8 miljoni euroni, moodustades aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 15,1% (2017 IV kv: 14,3%), langes see aruandeaasta kokkuvõttes 5,8% 15,4 miljoni euroni. Languse peamiseks põhjuseks oli energiajaotussektori jätkuvalt madal investeeringutase ning tihe konkurents. Kontserni muudest turgudest oli suurim Holland, kust teeniti aruandekvartalis 1,3 miljonit eurot ning aruandeaastal 3,0 miljonit eurot müügitulu. Austria ja Taani turult teeniti aastaga müügitulu vastavalt 1,7 miljonit ja 0,9 miljonit eurot.

2018. aasta neljandas kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 727 inimest, mis oli keskmiselt 107 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. 12 kuu arvestuses kasvas Kontserni keskmine töötajate arv 146 inimese võrra ja oli 713. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 736 inimest, mis oli 106 töötajat enam kui aasta tagasi. Rootsi tütarettevõtete soetamisega lisandus Kontserni 45 töötajat. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 493 (2017 IV kv: 4 127) tuhat eurot ja 12 kuuga 18 539 (2017: 14 073) tuhat eurot. Aruandeaastal oli keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta 2 166 eurot, kasvades keskmiselt 5%.

Neljanda kvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 007 (2017 IV kv: 1 404) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 701 (2017 IV kv: 2 345) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 3,2% (2017 IV kv: 4,9%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 5,4% (2017 IV kv 8,2%).

Kontserni 2018. aasta ärikasum oli 2 413 (2017: 5 442) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 5 001 (2017: 7 587) tuhat eurot. Aruandeaasta ärirentaabluseks kujunes 2,0% (2017: 5,3%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,1% (2017: 7,4%). Uute soetatud tütarettevõtete integreerimine ja võidetud hangete ettevalmistamine on suurendanud kontserni arenduskulusid, turustuskulusid ning uute erialaspetsialistide palkamisest tingitult tööjõukulusid. Rentaablust mõjutasid ka ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Teletehnika kolimisega renoveeritud pindadele ning tütarettevõtete kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemide resertifitseerimised.

Aruandekvartali puhaskasum enne maksustamist oli 996 (2017 IV kv: 1 234) tuhat eurot. Kolme viimase kuu arvestuslik tulumaksukulu oli 260 (2017 IV kv: 288) tuhat eurot. 12 kuu konsolideeritud kasum enne maksustamist oli 2 507 (2017: 30 215) tuhat eurot ning arvestuslik tulumaks 993 (2017: 1 083) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 736 (2017 IV kv: 946) tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 735 (2017 IV kv: 976) tuhat eurot. Kokkuvõttes oli aruandeaasta konsolideeritud puhaskasum 1 514 (2017: 29 132) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 1 546 (2017:
29 129) tuhat eurot ja 12 kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,09 (2017: 1,64) eurot. 2017. aastal saadi PKC Group Oyj aktsiate müügist ühekordset tulu 24 839 tuhat eurot. Võrreldava perioodi konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta oli 4 293 tuhat eurot ning võrreldav puhaskasum aktsia kohta 0,24 eurot.

Kontsern investeeris aruandeaastas põhivarasse kokku 10,6 (2017: 9,1) miljonit eurot. Käimasolevatesse arendustesse Allika Tööstuspargis ning Haapsalu päikesejaama ehituseks investeeriti aruandeaastal 2,5 miljonit eurot.

Ettevõtte aktsia hind Nasdaq Tallinna börsil 2018. aasta viimsel kauplemispäeval oli 4,12 eurot.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2018
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.2018 31.12.2017
Raha, pangakontod 3 142 10 992
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 9 935
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 22 218 13 575
Ettemaksed 1 173 1 174
Varud 17 468 13 037
KÄIBEVARA KOKKU 44 001 48 713
Edasilükkunud tulumaksu vara 98 56
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 9 587 4 684
Kinnisvarainvesteeringud 19 804 17 881
Materiaalne põhivara 17 403 11 983
Immateriaalne põhivara 7 260 6 660
PÕHIVARA KOKKU 54 152 41 264
VARAD KOKKU 98 153 89 977
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 6 470 625
Ostjate ettemaksed 1 740 1 088
Võlad tarnijatele ja muud võlad 14 911 12 802
Maksuvõlad 2 409 2 376
Lühiajalised eraldised 14 245
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 25 544 17 136
Võlakohustused 5 635 2 910
Muud pikaajalised kohustused 35 0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 5 670 2 910
KOHUSTUSED KOKKU 31 214 20 046
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 2 568 2 844
Jaotamata kasum 52 412 55 048
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 66 960 69 872
Mitte-kontrolliv osalus -21 59
OMAKAPITAL KOKKU 66 939 69 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 98 153 89 977
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 1.01.-31.12
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV4 2018 KV4 2017 12K 2018 12K 2017
Müügitulud 31 669 28 552 120 804 102 402
Müüdud toodete kulud -26 802 -24 248 -104 828 -87 043
Brutokasum 4 867 4 304 15 976 15 359
Turustuskulud -1 623 -1 059 -5 267 -3 866
Üldhalduskulud -2 224 -1 820 -8 223 -5 981
Muud äritulud 64 10 124 50
Muud ärikulud -77 -31 -197 -120
Ärikasum 1 007 1 404 2 413 5 442
Kasum finantsvara müügist 0 0 0 24 839
Finantstulud 16 20 157 30
Finantskulud -27 -190 -63 -96
Kasum enne maksustamist 996 1 234 2 507 30 215
Tulumaks -260 -288 -993 -1 083
Perioodi puhaskasum, sh 736 946 1 514 29 132
   emaettevõtte omanike osa 735 976 1 546 29 129
   mitte-kontrolliv osa 1 -30 -32 3
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,04 0,06 0,09 1,64
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,04 0,06 0,09 1,64

IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400

 

 

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...