Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019

21.02.2020 Börsiuudised Aruanded

Juhatuse kommentaar
Harju Elekter Grupi tegevusi 2019. aastal kirjeldavad tabavalt sõnad: muutused ja ümberkujundamised. Muutuv keskkond ja tulevikku vaatavad väljakutsed ühendamaks ja ümber korraldamaks kontserni äristruktuuri, ei teinud tulemuste saavutamist meile lihtsaks. Vaatamata sellele, kasvatasime me jõudsalt oma müügitulusid 143,4 miljoni euroni (+18,7%) ja ärikasumit 3,3 miljoni euroni (+35,6%). Ootused suuremale kasumlikkusele ei täitunud seoses keeruliste suurprojektide viivituste ja arvatust suuremate kuludega Rootsis, aga ka Eesti ettevõtete alakoormatusest seoses märkimisväärsete muutustega Soome alajaamaturul. Samas oleme uhked kontserni Leedu ja Soome tootmisfirmade üle, kes tegid läbi aegade parima tulemuse.

Kooskõlastatult nõukoguga teeme ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot.

Põhinäitajad

jaanuar – detsember

oktoober – detsember

(tuhat eurot)

2019

2018

muutus %

2019

2018

muutus %

Müügitulu

143 397

120 804

18,7%

31 246

31 669

-1,3%

Brutokasum

18 244

15 976

14,2%

3 995

4 867

-17,9%

Ärikasum enne kulumit (EBITDA)

6 791

5 001

35,8%

1 112

1 701

-34,6%

Ärikasum (EBIT)

3 273

2 413

35,6%

210

1 007

-79,1%

Perioodi puhaskasum

2 367

1 514

56,3%

55

736

-92,5%

 sh emaettevõtte omanike osa

2 460

1 546

59,1%

77

735

-89,5%

Müügitulu ja kasum
Kontsern arendab ja toodab elektrijaotus-, juht- ja jõuautomaatikaseadmeid ning mitmesuguseid metalltooteid, mis kokku moodustas Kontserni müügitulust ligikaudu 95%. Lisaks sellele teenitakse müügitulu ka tööstuskinnisvara rendilt ning laevaehitussektori elektritöödelt. Aruandekvartali müügitulu oli sesoonsust arvestades ootuspärane ning jäi võrreldava perioodiga sarnasele 31,2 (2018 IV kv: 31,7) miljoni euro tasemele. Kontserni 12 kuu müügitulu jätkas tõusu, kasvades võrreldava perioodi suhtes 18,7% ja jõudes 143,4 (2018: 120,8) miljoni euroni. Enim kasvatas müügitulusid elektriseadmete müügi suurenemine: kvartalite võrdluses 0,8 miljonit eurot ja 12 kuu võrdluses 28,0 miljonit eurot. Eelkõige on suurenenud Leedus toodetud laevandus- ja tööstussektorile müüdud elektriseadmete mahud.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 3 995 (2018 IV kv: 4 867) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 12,8% (2018 IV kv: 15,4%). Neljanda kvartali konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 210 (2018 IV kv: 1 007) tuhat eurot ja puhaskasum 55 (2018 IV kv: 736) tuhat eurot. Madalat kasumlikkust mõjutasid enim müügimahu kasv madalama marginaaliga toodete osas Rootsi turul, mitmete mahukate projektide kliendipoolsete tähtaegade edasilükkumine, Rootsi krooni kursi muutus, Eesti ettevõtete tootmisvõimsuste alakoormatus seoses Soome elektrivõrkude madalamast tellimusmahust ning mitmete nõuete ja varude allahindlused.

Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 18 244 (2018: 15 976) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 12,7% (2018: 13,2%). Konsolideeritud ärikasumit (EBIT) teeniti aruandeaastal 3 273 (2018: 2 413) tuhat eurot. Kokkuvõttes oli Kontserni aruandeaasta puhaskasum 2 367 (2018: 1 514) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta oli 0,14 (2018: 0,09) eurot.

Turud
Kontserni Eesti ettevõtted panustavad jätkuvalt tegevusse koduturul, osaledes võimalikes hangetes, müües jae- ja projektimüügiks elektriseadmeid ning pakkudes erinevaid tööstuslikke rendipindasid äriklientidele. Müük Eesti turule vähenes kvartalite võrdluses 1,2 miljoni euro võrra 3,5 (2018 IV kv: 4,7) miljoni euroni, kuid kasvas 12 kuu jooksul 1,3 miljoni euro võrra 16,7 (2018: 15,4) miljoni euroni. Kokkuvõttes, Eesti turu osakaal konsolideeritud müügitulust seoses välisturu kasvamisega langes, olles 11,3% kvartalis ja 11,7% aruandeaastal (2018 IV kv: 15,1% ja 12k: 12,8%).

Aruandekvartali ja 12 kuu müügitulu Soome turule on vähenenud, olles vastavalt 14,8 ja 71,8 (2018 IV kv: 16,2 ja 12k: 75,5) miljonit eurot.  Müügitulu langust mõjutas enim Soome elektri- ja võrguehitusobjektide renoveerimise kava korrigeerimine algselt planeeritust väiksemale mahule. Samas kasvas müük teistes elektriseadmete valdkondades. Kokkuvõttes andis Soome turg 47,4% (2018 IV kv: 51,2%) Kontserni aruandekvartali ning 50,1% (2018: 62,5%) 12 kuu müügitulust ning kuigi see on 12,4 protsendipunkti vähem võrreldes eelmise perioodiga, jätkab Soome endiselt Kontserni suurima turuna. Soome turu osakaalu languse Kontserni müügitulust tingis ka müügitulude hoogne kasv Rootsi, Norra ja Hollandi turul.

Rootsi turult aruandekvartalis teenitud müügitulu oli 4,8 (2018 IV kv: 5,1) miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot väiksem, kui võrreldaval perioodil. Samas kasvas aruandeaasta müügitulu 44,5% ehk 6,0 miljonit eurot 19,5 miljoni euroni. Kasvu tagasid nii alajaamade müügi suurenemine Rootsis kui ka Rootsi tütarettevõtetele suuremate projektide lisandumine. Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust kasvas 12 kuuga 13,6%ni (2018: 11,2%).

Kontserni Leedu tütarettevõtte eduka müügitöö tulemusena on enim kasvanud Kontserni müük Norra turule. Aruandekvartalis teenitud müügitulu oli 3,8 (2018 IV kv: 3,0) miljonit eurot ja 12 kuuga kokku 21,6 (2018: 8,7) miljonit eurot, kasvades kvartalite võrdluses 23,5% ja aastate võrdluses 148,1%. Mitmekordistunud müük Norra turule on 12 kuu võrdluses tõstnud turu osakaalu Kontserni müügitulust 15,0%ni (2018: 7,2%) ning Norra turu Kontserni turgudest teisele kohale.

2018. aasta teisel poolaastal alustati tarneid Hollandi turule, kus on õnnestunud saavutada stabiilne müügitulu tõus. Kvartalite võrdluses kasvas müük Hollandi turule 1,5 miljonit eurot ning 12 kuuga 7,3 miljonit eurot. Aruandekvartalis moodustas Hollandi turg 8,6% (2018 IV kv: 3,9%) ning aruandeaastal 7,2% (2018: 2,4%) konsolideeritud müügitulust.

Tegevussegmendid
Tootmissegmendi müügitulu jäi kvartalite võrdluses samale tasemele, 26,7 miljonile eurole. Samas 12 kuu müügitulu on suurenenud eelneva aastaga võrreldes 25,0 miljonit eurot 124,8 miljoni euroni, moodustades Kontserni müügitulust 87,1% (2018: 82,6%). Tootmissegmendi müügitulu kasvamisse on enim panustanud Leedu ettevõtte, kelle tootmisvõimsus on uue tootmishoone avamisega märgatavalt tõusnud ning müügitulu kolmekordistunud.

Kinnisvara segmendi müügitulu püsis kvartalite võrdluses 0,8 miljoni euro tasemel, kuna vastvalminud tootmis- ja laopinnad Allika tööstuspargis anti rendile juba 2018. aasta lõpus. 12 kuuga kinnisvarasegmendilt teenitud müügitulu suurenes 24,8% ja jõudis 3,3 (2018: 2,6) miljoni euroni, moodustades aruandeaasta Kontserni müügitulust 2,3% (2018: 2,2%). Renditulu teenitakse Keila, Allika ja Haapsalu tööstusparkide rendipindadelt. ’

Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu on kvartalite võrdluses vähenenud 0,5 miljoni euro võrra 3,8 miljoni euroni ning 12 kuu võrdluses 3,1 miljoni euro võrra 15,3 miljoni euroni. Võrdlusperioodi osas on vähenemine tingitud 2018. aasta esimesel poolaastal teostatud suuremahulistest elektritööde projektidest laevaehituse sektoris.

Kulud
Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 31,1 (2018 IV kv: 30,6) miljonit eurot ning 12 kuuga 140,1 (2018: 118,3) miljonit eurot. Aruandeaasta kulude kasvu peamiseks põhjuseks oli planeeritust suuremad projektide läbiviimise kulud Rootsis, mida mõjutasid ka Rootsi krooni kursi muutus. Põhiosa kulude kasvust moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 0,5 ja aastate võrdluses 20,3 miljonit eurot. Müüdud toodete ja teenuste kulude kasv edestas müügitulude kasvutempot 0,7 protsendipunkti võrra, vähendades brutokasumi marginaali võrreldavate perioodide näitajate suhtes 2,6 ja 0,5 protsendipunkti võrra. Turustuskulud on võrreldava kvartali suhtes vähenenud 0,1 miljoni võrra ja 12 kuu võrdluses kasvanud 0,4 miljonit eurot. Turustuskulude osakaal müügituludest on nii kvartalite kui 12 kuu võrdluses langenud, moodustades vastavalt 4,8% ja 4,0% (2018 IV kv: 5,1% ja 2018: 4,4%). Kontserni ettevõtted on osalenud mitmetel erialamessidel ning otsivad aktiivselt võimalusi ärimahtude suurendamiseks.

Tootmise laienemiseks palgatud uute töötajate lisandumine Leedu tütarettevõttes ning kohaliku kvalifitseeritud tööjõu nõudlusega kaasnev palgasurve on kasvatanud aruandeperioodi tööjõukulusid. Lisaks on aruandeaasta jooksul tööjõukuluna kajastatud aktsiaoptsiooniprogrammide kulu summas 189 ( 2018: 97) tuhat eurot. Tööjõukulud suurenesid kvartalite võrdluses 6,9% 7,2 miljoni euroni ning 12 kuu võrdluses 7,9% 26,7 miljoni euroni. Tööjõukulude määr Kontserni müügitulust kvartali võrdluses tõusis 23,0%le (2018 IV: 21,2%), aastate võrdluses aga langes 18,6%le (2018: 20,5%).

Kasutusele võetud innovaatiline tootmisliin ja -hooned suurendasid kvartalite võrdluses põhivara kulumit 0,2 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni ning 12 kuu võrdluses 0,9 miljoni euro võrra 3,5 miljoni euroni.

Personal
Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 791 inimest, mis oli 55 töötajat enam kui aasta tagasi. Muutuse tingis märgatavalt suurenenud tootmismaht Leedu tütarettevõttes. Aruandeaastal töötas Kontsernis keskmiselt 778 inimest, mis oli keskmiselt 65 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 5,8 (2018 IV kv: 4,5) miljonit eurot, kokku aruandeaastas 21,4 (2018: 18,5) miljonit eurot. Aasta keskmine kuu töötasu Kontserni töötaja kohta oli 2 296 eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 6,0%. Leedu Vabariigi otsus arvestada osa sotsiaalmaksust töötaja brutopalgana mõjutas küll Kontserni palgakulu, kuid Kontserni tööjõukuludele olulist mõju ei avaldanud.

Investeeringud
Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 5,5 miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,9 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 4,2 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,4 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest, 3,2 miljonit eurot, oli suunatud Leedu tütarettevõtte tootmishoone  laiendusse, selle teenindamiseks vajaliku taristu ehitusse ning uutesse tootmisseadmetesse. Ülejäänud osa investeeringutest paigutati Eesti tütarettevõtte uue esinduskaupluse ja kesklao integreerimisse ning Kontserni ettevõtete ja tööstusparkide arendusprojektidesse. Võrreldaval perioodil investeeriti põhivarasse kokku 10,6 miljoni eurot, millest 1,0 miljonit eurot soetati äriühenduste kaudu ning lisaks tütarettevõtte Prima Power tootmisliini, Allika Tööstuspargi ning Haapsalu päikeseelektrijaama ehitusse.

Aruandekvartalis toimunud olulisemad sündmused

  • Tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika võitis Elektrilevi OÜ hanke tehasetooteliste komplektalajaamade võimsustega 630 kVA ja 1000 kVA ning kaasnevate komponentide tarnimiseks. 62 kuu pikkuse lepingu maht on 27,8 miljonit eurot.
  • ASi Harju Elekter tütarettevõte Telesilta Oy ja Uudenkaupungin Työvene Oy allkirjastasid lepingu elektritööde teostamiseks Soome Piirivalve tarbeks ehitatavatel seitsmel rannavalvelaeval. Lepingu maht on 4 miljonit eurot ning töid teostatakse aastatel 2020-2023.

Aruandekuupäeva  järgsed sündmused

  • Eesmärgiga lihtsustada müügi- ja turundustöö koordineerimist ja Soome tütarettevõtete juhtimist, otsustas Harju Elekter 2020. aasta jooksul liita Satmatic Oy-ga tema tütarettevõtted Finnkumu Oy ja Kiinteistöyhtiö Ulvilan Sammontie 9 Oy. Järgmise sammuna viiakse kõik Soomes asuvad kinnisvarad Harju Elekter Kiinteistöyhtiö Oy alla ning seejärel nimetatakse Satmatic Oy ümber Harju Elekter Oy-ks.

Aktsia
Ettevõtte aktsia sulgus aruandeaasta viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,21 euro tasemel.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter IV kvartali vahearuanne

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2019
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
 

VARAD

                  31.12.19                 31.12.18
Raha, pangakontod 4 878 3 142
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 22 958 22 218
Ettemaksed 1 166 1 173
Varud 19 010 17 468
KÄIBEVARA KOKKU 48 012 44 001
Edasilükkunud tulumaksu vara 472 98
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 10 494 9 587
Kinnisvarainvesteeringud 21 259 19 804
Materiaalne põhivara 20 402 17 403
Immateriaalne põhivara 7 260 7 260
PÕHIVARA KOKKU 59 887 54 152
VARAD KOKKU 107 899 98 153
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 11 305 6 656
Ostjate ettemaksed 2 212 1 740
Võlad tarnijatele ja muud võlad 16 448 14 911
Maksuvõlad 2 959 2 409
Lühiajalised eraldised 34 14
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 32 958 25 730
Võlakohustused 7 901 5 449
Muud pikaajalised kohustused 64 35
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 7 965 5 484
KOHUSTUSED KOKKU 40 923 31 214
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 3 412 2 665
Jaotamata kasum 51 699 52 316
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 67 091 66 961
Mitte-kontrolliv osalus -115 -22
OMAKAPITAL KOKKU 66 976 66 939
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 107 899 98 153
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV4 2019 KV4 2018  12K 2019  12K 2018
Müügitulud 31 246 31 669                 143397             120804
Müüdud toodete kulud -27 251 -26 802 -125 153 -104 828
Brutokasum 3 995 4 867 18 244 15 976
Turustuskulud -1 508 -1 623 -5 706 -5 267
Üldhalduskulud -2 300 -2 224 -9 229 -8 223
Muud äritulud 85 64 255 124
Muud ärikulud -62 -77 -291 -197
Ärikasum 210 1 007 3 273 2 413
Finantstulud 4 16 139 157
Finantskulud -58 -27 -225 -63
Kasum enne maksustamist 156 996 3 187 2 507
Tulumaks -101 -260 -820 -993
Perioodi puhaskasum, sh 55 736 2 367 1 514
emaettevõtte omanike osa 77 735 2 460 1 546
mitte-kontrolliv osa -22 1 -93 -32
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,00 0,04 0,14 0,09
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,00 0,04 0,14 0,09

1-12/2019 aruanne

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...