Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020

23.02.2021 Börsiuudised Aruanded

Müügitulu, kulud ja kasum

Harju Elekter kontserni jaoks kujunes nii IV kvartal kui ka 2020. aasta tervikuna muutusterohkeks ja hoolimata keerulisest aastast edukaks. Kontserni viimaste aastate suuremahulised investeeringud ja aktiivne müügitöö suurendamaks turuosa nii Skandinaavias kui ka koduriigis on vilja kandnud. Varasematest perioodidest üle kandunud ja aruandeaastal lisandunud müügitellimused tõid kaasa rekordilise müügitulu ning kasumi nii aruandekvartalis kui -aastal.

 

 EUR’000   IV kv IV kv +/- 12 kuud 12 kuud +/-
    2020 2019 kv/kv 2020 2019 12k/12k
Müügitulu 35 243 31 246 12,8% 146 614 143 397 2,2%
Brutokasum 5 585 3 995 39,8% 21 209 18 244 16,3%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 2 400 1 112 115,8% 10 340 6 791 52,3%
Ärikasum (EBIT) 1 335 210 535,7% 6 546 3 273 100,0%
Perioodi puhaskasum 1 159 55 2007,3% 5 528 2 367 133,5%
 sh emaettevõtte omanike osa 1 165 77 1413,0% 5 563 2 460 126,1%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,07 0,00 1413,0% 0,31 0,14 126,1%

Kontserni konsolideeritud auditeerimata müügitulu aruandekvartalis oli 35,2 (2019 IV kv: 31,2) miljonit eurot ja aruandeaastal kokku 146,6 (2019: 143,4) miljonit eurot.

Aruandekvartali äritegevuse kulud kokku olid 34,0 (2019 IV kv: 31,1) miljonit eurot. Valdava osa kulude kasvust moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 2,4 miljonit eurot. Kontserni ettevõtted otsisid aktiivselt uuteks perioodideks võimalusi ärimahtude suurendamiseks, osaledes mitmetes hangetes, mistõttu turustuskulud on võrreldava kvartali suhtes kasvanud 0,7 miljoni võrra 2,2 miljoni euroni. Tööjõukulud kvartalite ja aastate võrdluses kasvasid, olles vastavalt 7,3 (2019 IV kv: 7,2) miljonit eurot ja 27,3 (2019: 26,7) miljonit eurot. Tööjõukulude kasvu põhjuseks on eelkõige Kontserni ettevõtete head 2020. aasta majandustulemused, lisaks keerulisel aastal tehtud erakorralised tootmisvahetused, millega kaasnesid tööaja suurenemine ja kõrgemad lisatasud.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 5 585 (2019 IV kv: 3 995) tuhat eurot ning brutokasumi marginaaliks kujunes 15,8% (2019 IV kv: 12,8%). Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 21 209 (2019: 18 244) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal oli 14,5% (2019: 12,7%). Konsolideeritud ärikasum (EBIT) edestas kvartalite võrdluses kuuekordselt eelmise aasta sama perioodi näitajat ja kahekordistus aastate võrdluses, olles vastavalt 1 335 (2019 IV kv: 210) ja 6 546 (2019: 3 273) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaablus suurenes 3,1 protsendipunkti võrra 3,8%ni ja 12 kuuga 2,2 protsendipunkti võrra 4,5%ni.

Aruandekvartali konsoli­deeritud puhaskasum oli 1 159 (2019 IV kv: 55) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta 0,07 (2019 IV kv: 0,00) eurot. 2020. aasta puhaskasum kasvas võrreldava perioodi suhtes 133,5% jõudes 5 528 (2019: 2 367) tuhande euroni. Aruandeaasta puhaskasum aktsia kohta oli 0,31 (2019: 0,14) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine moodustas Kontserni konsolideeritud müügitulust 86%. Kontserni suurimad sihtturud on Eesti, Soome, Rootsi ja Norra. Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 2,9 miljoni euro võrra 6,5 miljoni euroni ning aastate võrdluses 6,7 miljonit 23,5 miljoni euroni. Suurem osa 2019. aastal võidetud Elektrilevi OÜ raamhanke tehasetooteliste komplektalajaamade tarneid lükkusid üksikute materjalide ja komponentide tarneraskuste tõttu aruandeaasta teise poolde.

Enim suurenes müük Rootsi turule. Aruandekvartalite võrdluses peaaegu kahekordistunud Rootsi turult teenitud müügitulu oli 9,1 miljonit eurot. Aastate võrdluses suurenes Rootsi müügitulu 7,0 miljoni euro võrra 26,5 miljoni euroni, olles kokkuvõttes suuruselt teine turg. Kasvu tagas nii Eestis toodetud alajaamade müügi suurenemine Rootsi turule kui ka üleüldine tellimuste kasv Rootsis.

Kontserni turgudest neljandal kohal on Norra, moodustades Kontserni IV kvartali müügitulust 7,8%, olles 2,8 miljonit eurot. Aruandeaastal teeniti Norra turult 16,7 miljonit eurot, mis on 4,9 miljoni euro võrra vähem kui 2019. aastal. Norra müügitulu vähenemise on tinginud rekordiliselt suurtest tellimustest eelneva aasta III ja IV kvartalis.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,18 euro tasemel. AS Harju Elektril on 31.12.2020 seisuga 5 084 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 253 võrra.

Ettepanek dividendideks

Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks vähemalt kolmandik tavapärase majandustegevuse puhaskasumist. Juhatus võtab dividendi ettepanekut tehes arvesse märgatavalt paranenud majandustulemusi, samas ka suurenenud investeeringuid ja finantsseisu. Kooskõlastatult Nõukoguga teeb juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,16 eurot aktsia kohta, kokku 2,8 miljonit eurot, mis moodustab 51% 2020. aasta puhaskasumist.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 31.12.2020 31.12.2019
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 2 843 4 878
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 27 226 22 958
Ettemaksed 820 1 166
Varud 18 856 19 010
Käibevara kokku 49 745 48 012
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 514 472
Pikaajalised finantsinvesteeringud 11 918 10 494
Kinnisvarainvesteeringud 23 605 21 259
Materiaalne põhivara 22 494 20 402
Immateriaalne põhivara 7 199 7 260
Põhivara kokku 65 730 59 887
VARAD KOKKU 115 475 107 899
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 12 056 11 305
Ostjate ettemaksed 4 182 2 212
Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 837 16 448
Maksuvõlad 2 871 2 959
Lühiajalised eraldised 34 34
Lühiajalised kohustused kokku 34 980 32 958
Võlakohustused 7 032 7 901
Muud pikaajalised kohustused 66 64
Pikaajalised kohustused kokku 7 098 7 965
KOHUSTUSED KOKKU 42 078 40 923
Omakapital
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 6 709 3 412
Jaotamata kasum 54 858 51 699
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 73 547 67 091
Mittekontrolliv osalus -150 -115
Omakapital kokku 73 397 66 976
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 115 475 107 899
 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

Auditeerimata
EUR’000 IV kv IV kv 12 k 12 k
2020 2019 2020 2019
Müügitulu 35 243 31 246 146 614 143 397
Müüdud toodete ja teenuste kulud -29 658 -27 251 -125 405 -125 153
Brutokasum 5 585 3 995 21 209 18 244
Turustuskulud -2 208 -1 508 -5 847 -5 706
Üldhalduskulud -2 140 -2 300 -9 259 -9 229
Muud äritulud 213 85 707 255
Muud ärikulud -115 -62 -264 -291
Ärikasum 1 335 210 6 546 3 273
Finantstulud 21 4 137 139
Finantskulud -110 -58 -379 -225
Kasum enne maksustamist 1 246 156 6 304 3 187
Tulumaks -87 -101 -776 -820
Perioodi puhaskasum 1 159 55 5 528 2 367
Puhaskasumi jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 1 165 77 5 563 2 460
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist -6 -22 -35 -93
Puhaskasum aktsia kohta
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,07 0 0,31 0,14
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,07 0 0,31 0,14

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

1-12/2020 vahearuanne

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...