Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015

29.04.2015 Aruanded

ASi Harju Elekter 2015.a esimene kvartal oli mõjutatud tavapärasest sesoonsusest. Kontserni tulemustele lisandus konsolideerituna Finnkumu Oy, kuid võrreldavalt eelmise aastaga ei konsolideeritud enam ASi Draka Keila Cables kasumit. Eesti segmendi langus oli tingitud peamiselt Eesti Energia lepingujärgse tellimusmahu täitmata jätmisest.

jaanuar – märts aasta
2015 2014 2014
Müügitulu (tuhat eurot) 10 945 9 661 50 606
Brutokasum (tuhat eurot) 1 698 1 701 9 081
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot) 388 441 3 741
Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot) 29 56 2 228
Perioodi puhaskasum (tuhat eurot) 10 371 9 778
 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot) 16 391 9 697

Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 10,9 miljonit eurot ehk 13,3% rohkem kui võrreldaval perioodil. 90% müügituludest saadi Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja muud tegevusalad andsid kokku 10% konsolideeritud müügimahust.

Müügitulude kasv on olnud pea kõigi toodete ja teenuste osas. Enam kui 91% müügitulust saadi elektriseadmete müügist, mis aruandekvartalis suurenes 14%.  Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole 72% (2014 I kv: 64%). Kontserni suurim turg on Soome. Aruandekvartalis müüdi Soome 56% (2014 I kv: 45%) Kontserni toodetest ja teenustest. Eesti segmendi müügitulud langesid 11,2%.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandeperioodil 14,3%. Müüdud toodete ja teenuste kulu suurenes kiiremas tempos kui müügitulu, mistõttu vähenes brutokasumi marginaal võrreldava perioodi näitaja suhtes 2,1 protsendipunkti võrra. Turustuskulud kasvasid aruandekvartalis seoses Eesti ja Soome tütarfirmade osalemisega Tampere energeetikamessil 33 tuhande euro võrra 684 tuhande euroni. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 6,2 % (2014 I kv: 6,7%).

Üldhalduskulud olid võrreldava perioodi näitajast 49 tuhat eurot suuremad. Üldhalduskulude määr moodustas müügitulust 9,4%, kahanedes 0,7 protsendipunkti võrra.

2015. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 467 inimest, mis oli keskmiselt 27 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 388 (2014 I  kv: 2 170) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 705 (2014 I kv: 1 645) eurot. Tööjõukulud kasvasid aruandekvartalis 9,7% 3,1 miljonit euroni. Tööjõukulude määr müügitulust kahanes 29,1%lt 2014. aasta I kvartalis 28,2%ni aruandekvartalis.

Kontserni I kvartali konsolideeritud brutokasum oli 1,7 (2014 I kv: 1,7) miljonit eurot ning brutokasumi marginaaliks kujunes 15,5% (2014 Ikv: 17,6%).

Aruandekvartali ärikasum oli 29 (2014 I kv: 56) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 388 (2014 I kv: 441) tuhat eurot. Ärirentaabluseks kujunes 0,3% (2014 I kv: 0,6%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 3,5% (2014 I kv 4,6%).

2014. aasta I kvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest AS Draka Keila Cables kasumit 324 tuhat eurot. Kontsern müüs sidusettevõtte 2014. aastal. ASi Draka Keila Cables konsolideeritud kasum andis 2014. aasta I kvartalis 87% Kontserni puhaskasumist.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 10 (2014 I kv: 371) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 16 (2014 I kv: 391) tuhat eurot.

Kontserni varade maht suurenes 3 kuuga 5,3 miljoni euro võrra ja kasvas võrreldava perioodi suhtes 4,2 miljoni euro võrra 75,0 miljoni euroni.

Kontsern investeeris 3 kuuga põhivarasse kokku 1,04 (2014 I kv: 0,40) miljonit eurot.

Bilansipäevajärgsed sündmused:
1. aprillil 2015 toimus PKC Group Oyj aktsionäride üldkoosolek, kes otsustas maksta 2014.a eest aktsionäridele dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 14. aprillil 2015. ASile Harju Elekter kuulub 1 094 641 aktsiat ja netodividenditulu oli 651 tuhat eurot, mis lisandub II kvartali investeerimistegevuse rahavoole.

ASi Harju Elekter juhatus kutsus 14.mail 2015.a Keila Kultuurikeskusesse kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku ning teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2014. aasta eest aktsionäridele dividendideks 0,15 (2013:0,10) eurot aktsia kohta, kokku 2,61 (2013:1,74) miljonit eurot.

AS Harju Elekter allkirjastas 23.aprillil 2015.a lepingu Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõigi aktsiate ostuks. Tehingu käigus omandas AS Harju Elekter lisaks olemasolevale 63%le veel 37%lise osaluse tütarfirmas UAB Rifas, saades ettevõtte ainuomanikuks. UAB Rifas kõigi aktsiate omandamine oli Kontserni strateegiline otsus, kindlustades sellega oma positsiooni Leedus ja eksportturgudel.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.15 31.12.14
Raha, pangakontod 8 292 9 984
Müügivalmis finantsvara 0 35
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 6 847 6 484
Ettemaksed 842 455
Ettevõtte tulumaks 99 79
Varud 10 274 8 104
Käibevara kokku 26 354 25 141
Pikaajalised finantsinvesteeringud 22 505 19 145
Kinnisvarainvesteeringud 12 364 12 109
Materiaalne põhivara 8 390 7 968
Immateriaalne põhivara 5 429 5 429
Põhivara kokku 48 688 44 651
VARAD KOKKU 75 042 69 792
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 205 278
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 935 6 989
Maksuvõlad 1 080 1 072
Ettevõtte tulumaks 12 12
Lühiajalised eraldised 20 39
Kokku lühiajal.kohustused 10 252 8 390
Pikaajalised kohustused 1 560 1 560
Kohustused kokku 11 812 9 950
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 22 754 19 393
Jaotamata kasum 26 698 26 664
Emaettevõtte osalus omakapitalis 61 872 58 477
Mitte-kontrolliv osalus 1 358 1 365
Kokku omakapital 63 230 59 842
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 75 042 69 792
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
01.01.-31.03.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern   KV12015   KV12014
Realiseerimise  netokäive 10 945 9 661
Realiseeritud toodete kulud -9 247 -7 960
Kogukasum 1 698 1 701
Turustuskulud -684 -651
Üldhalduskulud -1 025 -976
Muud äritulud 54 9
Muud ärikulud -14 -27
Ärikasum 29 56
Finantstulud 14 17
Finantskulud -7 -8
Tulu sidusettevõttest 0 324
Kasum enne maksustamist 36 389
Tulumaks -26 -18
Maksustamisjärgne kasum, sh 10 371
   emaettevõtte omanike osa 16 391
   mitte-kontrolliv osa -6 -20
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,00 0,02
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,00 0,02

I KVARTALI VAHEARUANNE

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...