Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016

28.04.2016 Aruanded

Harju Elekter kontserni 2016. aasta esimene kvartal oli edukas. Vaatamata maailma majanduskeskkonna ebastabiilsusele, täitsime endale püstitatud eesmärgid.

jaanuar – märts

aasta

2016

2015

2015

Müügitulu (tuhat eurot)

11 757

10 945

60 656

Brutokasum (tuhat eurot)

2 069

1 698

10 299

Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot)

780

388

4 819

Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot)

390

29

3 276

Perioodi puhaskasum (tuhat eurot)

311

10

3 186

 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot)

324

16

3 190

Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 11,8 (2015 I kv: 10,9) miljonit eurot. Aruandekvartali müügitulu kasvas võrreldava perioodi suhtes 7% ehk 0,8 miljonit eurot. 89% müügituludest saadi Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 11% konsolideeritud müügimahust. Elektriseadmete müük andis 94% (2015 I kv: 91%) Tootmise segmendi müügitulust ning 84% (2015 I kv: 81%) kogu Kontserni müügitulust. Elektriseadmete müük kasvas 11% ehk 935 tuhat eurot. Renditulu suurenemine 8% ehk 38 tuhat eurot võrreldava perioodi suhtes oli tingitud eelkõige Allika Tööstuspargis tootmishoone valmimisega 2015. aasta juunis.
Kontserni suurim turg – Soome – on kasvanud aastaga 20% ehk 1 235 tuhat eurot. Aruandekvartalis müüdi 63% Kontserni toodetest ja teenustest (2015 I kv: 56%) Soome turule ning enamus Kontserni ettevõtteid on suutnud oma müügimahtusid Soome turule kasvatada. Kontserni juhtkonna 2016. aasta prognooside kohaselt suureneb Soome turu osakaal veelgi.

Aastaga on tõusnud müük Rootsi turule 160% ehk 487 tuhat eurot. Kuigi Rootsi ettevõtte Harju Elekter AB tegevus on peatatud on AS Harju Elekter Elektrotehnika teinud eesmärgipärast tööd Rootsi turul müügimahtude kasvatamiseks.

Kontsern müüs aruandekvartalis Eesti turule 26% (2015 I kv: 28%) oma toodetest ja teenustest.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandeperioodil 4%. Müüdud toodete ja teenuste kulu suurenes 5% 9 688 tuhande euroni. Turustuskulud kasvasid aruandekvartalis 39 tuhande euro võrra 723 tuhande euroni, turustuskulude määr moodustas müügitulust 6,1 % (2015 I kv: 6,2%). Üldhalduskulud olid võrreldava perioodi näitajast 79 tuhat eurot väiksemad. Üldhalduskulude määr moodustas müügitulust 8,1%, kahanedes 1,3 protsendipunkti võrra.

2015. aasta teises pooles alanud tootmise optimeerimine Kontserni Eesti ettevõtetes on toonud kaasa töötajate arvu vähendamise.  2016. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 453 inimest, mis oli keskmiselt 14 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 374 (2015 I kv: 2 388) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 747 (2015 I kv: 1 705) eurot. Tööjõukulud kahanesid 4,5% 2 950 tuhande euroni ning tööjõukulude määr müügitulust 28%lt 2015. aasta I kvartalis 25%ni aruandekvartalis.

Aruandekvartali kasumid ja kasumimarginaalid on võrreldava perioodi suhtes paranenud. Esimese kvartali konsolideeritud brutokasum oli 2 069 (2015 I kv: 1 698) tuhat eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaaliks kujunes 17,6% (2015 I kv: 15,5%).

Kontserni esimese kvartali ärikasum oli 390 (2015 I kv: 29) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 780 (2015 I kv: 388) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 3,3% (2015 I kv: 0,3%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 6,6% (2015 I kv 3,5%).

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 311 (2015 I kv: 10) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 324 (2015 I kv: 16) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli I  kvartalis 0,02 eurot.

Kontsern investeeris 3 kuuga põhivarasse kokku 49 tuhat eurot, 2015 I kvartalis 1,04 miljonit eurot. Suuremad investeeringud on Kontsernil plaanis teha 2016. aasta teisel poolel.

Bilansipäevajärgsed sündmused
ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 5. aprilli 2016. aaasta koosolekul liita Kontserni Eesti tütarettevõtete ASi Harju Elekter Elektrotehnika ja ASi Harju Elekter Teletehnika metallitehased, koondades kogu Kontserni lehtmetalli töötlemise ressursi ASi Harju Elekter Teletehnika. Restruktureerimise tulemusena saavutatakse oluline kokkuhoid nii tootmis- kui ka tööjõukulude osas. Tehaste ühendamine viiakse läbi 2016. aasta jooksul.

PKC Group Oyj 4. aprilli 2016 aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 15. aprillil 2016. ASile Harju Elekter kuulub 1 094 641 aktsiat. Dividenditulu 766 tuhat eurot kajastub 2016. aasta II kvartali kasumis. Soomes dividendidelt kinni peetud tulumaks 15% moodustas 115 tuhat eurot. PKC Group Oyj dividendid  lisavad II kvartali investeerimistegevuse rahavoole 651 tuhat eurot.

ASi Harju Elekter juhatus kutsus 28. aprilliks 2016 kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Juhatus teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta 2015. aasta eest dividendideks 0,05 (2014:0,15) eurot aktsia kohta, kokku 877 (2015: 2 610) tuhat eurot. Juhatus toetab ka nõukogu ettepanekuid põhikirja muutmiseks ning aktsiakapitali vähendamist summani 11,2 miljonit eurot, millega kaasneb täiendav väljamakse aktsionäridele 0,07 eurot aktsia kohta.

Aprillis sõlmiti eelleping mehaaniliste ja elektromehaaniliste seadmete ja komponentide tootjaga Stera Technologies Oy neile tootmishoonete ehitamiseks ja hilisemaks rentimiseks Kontsernile kuuluvas Allika Tööstuspargis. Tootmishoonete suurus on kokku ca 8400m2 ja need on kavas rentnikule üle anda kahes etapis – aprillis 2017 ja oktoobris 2018.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400
Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2016
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.16 31.12.15
Raha, pangakontod 5 513 5 711
Äritegevuse ja muud nõuded 7 982 6 678
Ettemaksed 375 278
Ettevõtte tulumaks 56 28
Varud 8 094 7 148
Käibevara kokku 22 020 19 843
Edasilükkunud tulumaksu vara 57 57
Pikaajalised finantsinvesteeringud 19 476 20 188
Kinnisvarainvesteeringud 12 868 12 990
Materiaalne põhivara 7 816 8 010
Immateriaalne põhivara 5 466 5 491
Põhivara kokku 45 683 46 736
VARAD KOKKU 67 703 66 579
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 222 296
Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 725 6 043
Maksuvõlad 886 944
Ettevõtte tulumaks 146 146
Lühiajalised eraldised 9 34
Kokku lühiajal.kohustused 8 988 7 463
Pikaajalised kohustused 912 912
Kohustused kokku 9 900 8 375
Aktsiakapital 12 418 12 418
Ülekurss 804 804
Reservkapital 17 335 18 047
Jaotamata kasum 27 141 26 817
Emaettevõtte osalus omakapitalis 57 698 58 086
Mitte-kontrolliv osalus 105 118
Kokku omakapital 57 803 58 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 67 703 66 579
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.2016
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV1 2016 KV1 2015
Realiseerimise  netokäive 11 757 10 945
Realiseeritud toodete kulud -9 688 -9 247
Kogukasum 2 069 1 698
Turustuskulud -723 -684
Üldhalduskulud -947 -1 025
Muud äritulud 10 54
Muud ärikulud -19 -14
Ärikasum 390 29
Finantstulud 1 14
Finantskulud -6 -7
Kasum enne maksustamist 385 36
Tulumaks -74 -26
Maksustamisjärgne kasum, sh 311 10
   emaettevõtte omanike osa 324 16
   mitte-kontrolliv osa -13 -6
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,02 0,00
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,02 0,00

I KVARTALI VAHEARUANNE

Tiit Atso
Finantsjuht
Tel 674 7422

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...