Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019

02.05.2019 Börsiuudised Aruanded

Juhatuse kommentaar
ASi Harju Elekter esimese kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 29,3 miljoni euroni, ärikasumit teeniti 0,3 miljonit eurot. Madalat kasumlikkust mõjutas tootmise sisendhindade ja töötasude tõus ning Soome elektrivõrkude eeldatust madalam tellimusmaht. Tavapäraselt avaldab esimeses kvartalis teatud mõju ka sesoonsus.

muutus %

   jaanuar – märts

aasta

(tuhat eurot)

2019

2018

2018

Müügitulu

12,7%

29 283

25 986

120 804

Brutokasum

13,3%

3 788

3 344

15 976

Ärikasum enne kulumit (EBITDA)

37,5%

1 167

849

5 001

Ärikasum (EBIT)

33,0%

307

231

2 413

Perioodi puhaskasum

61,7%

165

102

1 514

 sh emaettevõtte omanike osa

37,2%

182

133

1 546

Müügitulu ja kasum
Kontsern toodab ja müüb elektrijaotus-, juht- ja jõuautomaatikaseadmeid ning mitmesuguseid metalltooteid. Lisaks sellele teenitakse müügitulu ka kinnisvarainvesteeringute rendilt ning laevaehitussektori elektritöödelt. Kontserni müügitulu oli aruandekvartalis 29,3 (2018 I kv: 26,0) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 12,7%. Elektriseadmete müük kasvas esimeses kvartalis 5,7 miljoni euro võrra 25,6 miljoni euroni, mis oli ka aruandekvartali müügitulu tõusu peamiseks põhjuseks.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 3,8 (2018 I kv: 3,3) miljonit eurot, brutokasumi marginaal jäi võrreldava perioodi suhtes samale tasemele ehk 12,9%. Esimese kvartali konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 0,3 (2018 I kv: 0,2) miljonit eurot. Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,2 (2018 I kv: 0,1) miljonit eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 0,2 (2018 I kv: 0,1) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,01 (2018 I kv: 0,01) eurot.

Turud
Müük Eesti turule kasvas esimeses kvatalis 24,7% 3,5 miljoni euroni ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 12,0% (2018 I kv: 10,9%). Konkurents koduturul on tihe ning hangete kättesaamine raske. Siinse turuosa kasvatamiseks panustavad Eesti ettevõtted osalemistele riigihangetes, aga ka rendipindade pakkumisele äriklientidele.

Kontserni suurimale turule Soome müüdi aruandekvartalis 55,1% Kontserni toodetest ja teenustest (2018 I kv: 69,1%). Kvartalite võrdluses kahanes müük Soome turule 1,8 miljoni euro võrra 16,1 miljoni euroni. Müügitulu langust mõjutas enim Soome elektri- ja võrguehitusprojektide lükkumine aasta teise poolde,  nihutades osa aasta algusesse planeeritud töid edasi teise ja kolmandasse kvartalisse.

Enim suurenes müük Rootsi turule, mis kasvas esimeses kvartalis võrreldava perioodi suhtes 1,7 miljonit eurot 3,7 miljoni euroni. Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust tõusis aruandekvartalis 12,7%ni (2018 I kv: 7,7%). Kasvu tagasid nii 2018. aastal soetatud Rootsi tütarettevõtete müügitulude lisandumine kui ka teiste tütarettevõtete eesmärgipärane töö Rootsi suunal. Eeldame Rootsi müügimahtude suurenemist ka järgnevatel kvartalitel, millele viitab nii Rootsi suurima jaotusvõrguettevõtte E.ON Energidistribution AB tellimuste jätkuv kasvutrend kui ka mitmed uued suurprojektid, mille tellimused algavad teisest kvartalist. Mai alguses osalevad Kontserni tütarettevõtted ühise stendiga Skandinaavia suurimal elektriala messil Elfack, Göteborgis.

Müük Norra turule kahekordistus aruandekvartalite võrdluses ja jõudis 4 miljoni euroni, mis moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 13,7% (2018 I kv: 8,0%). Jätkuvad tarned Hollandi turule, kus juba kolmandat kvartalit järjest on õnnestunud säilitada stabiilne müügitulu. Hollandi turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 5,4%.

Tegevussegmendid
Tootmise segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 5,0 miljonit eurot 25,6 miljoni euroni, moodustades aruandekvartalis 87,3% (2018 I kv: 79,2%) konsolideeritud müügituludest. Tootmissegmendi müügitulust annab peamise osa (99%) elektriseadmete müük. Kinnisvara segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 0,2 miljonit eurot 0,9 miljoni euroni, jäädes eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes samale tasemele. Renditulu teenitakse uutelt rendipindadelt Allika tööstuspargis ning Keila ja Haapsalu tööstusparkide rentnikelt. Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu on kvartalite võrdluses kahanenud 1,9 miljoni euro võrra 2,8 miljoni euroni ning see on peamiselt seotud elektritööde mahtude vähenemisega Soome laevaehituse sektoris.

Kulud
Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 28,9 (2018 I kv: 25,7) miljonit eurot. Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud 12,3% ehk 3,2 miljonit eurot, millest põhiosa moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine 2,9 miljonit eurot. Müüdud toodete kulud suurenesid samas kasvutempos müügituluga, jättes brutokasumi marginaali võrreldava perioodi näitajaga samale tasemele (12,9%). Kontserni turustuskulud olid aruandekvartalis 1,2 miljonit eurot ning turustuskulude määr müügitulust vähenes kvartalite võrdluses 0,4 protsendipunkti võrra 4,1%le. Üldhaldus­kulude osakaal aruandekvartali müügitulust moodustas 7,5% (2018 I kv: 7,4%).

Kohaliku tööjõu nõudlus ja sellega kasvav palgasurve, aga ka töötajate osakaalu suurenemine Soomes ja Rootsis, kus palgatase on oluliselt kõrgem kui teistes Kontserni ettevõtetes, on kasvatanud aruandeperioodi tööjõukulusid. Tööjõukulud suurenesid kvartalite võrdluses 12,9% 6,4 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 21,8% (2018 I kv: 21,7%).

Personal
Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 744 inimest, mis oli 45 töötajat enam kui aasta tagasi. 2019. aasta esimeses kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 733 inimest, mis oli keskmiselt 54 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 5,1 (2018 I kv: 4,4) miljonit eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 2 368 eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 10,3%. Palgakulu mõjutas uute töötajate värbamine Rootsis kuid ka Leedu Vabariigi otsus osa sotsiaalmaksust arvestada töötaja brutopalgana. Viimane muudatus ei avaldanud olulist mõju Kontserni tööjõukuludele.

Investeeringud
Aruandekvartalis jõudsid lõpule mitmed Kontserni jaoks olulised arendused, sh Leedu tütarettevõtte RIFAS UAB tootmishoone laienduse esimese etapi valmimine ja tootmise alustamine uutes hallides ning Eesti tütarettevõtte Energo Veritas OÜ uue esinduskaupluse ja kesklao avamine aadressil Tuisu 19 Tallinnas. Kokku investeeris Kontsern aruandekvartalis põhivarasse 1,9 miljonit eurot, sh kinnisvarainvesteeringutesse 0,1 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 1,7 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 miljonit eurot. Investeeringutest valdav osa, 1,4 miljonit eurot, paigutati Leedu tütarettevõtte tootmishoone laiendusse. Võrreldaval perioodil soetati põhivara kokku 2,3 miljoni euro väärtuses, millest 1,0 miljonit eurot soetati äriühenduste kaudu.

Sündmused

  • Leedu tütarettevõte RIFAS UAB tootmishoone laiendustööd Panevežyses on lõpusirgel ning uusi tootmispindasid võetakse etapi kaupa kasutusele. Tööd lõppevad teises kvartalis, mille järel  on tütarettevõttel senise 3 500 masemel 9 000 m2 kontori- ja tootmispindasid. Investeeringud tootmishoone laiendusse ja tehnoloogia uuendamisse võimaldavad oluliselt lisada tootmisvõimsust tarnete tagamiseks tütarettevõtte klientidele laevaehituses ja tööstuse segmendis. Investeeringute kogumaht on 3,5 miljonit eurot. Täiendavalt soetati esimeses kvartalis olemasolevate kinnistutega piirnev 1,9 ha maad, et tagada võimalus uuteks laiendusteks tulevikus.
  • Tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika sai jaanuaris tellimuse 54 eriotstarbelise komplektalajaama tarnimiseks Konecranesile aastase perioodi jooksul. Tarned on suunatud Araabia Ühendemiraatidesse.
  • Tütarettevõte Energo Veritas OÜ avas 1. aprillil uue müügiesinduse ja kesklao Tallinnas, Tuisu 19. Hea asukoht ja suuremad ruumid loovad paremad võimalused klientide teenindamiseks ja kauba operatiivseks väljastamiseks. Oluliselt laieneb ka tootesortiment elektri- ja nõrkvoolumaterjalide, telekomi- ja elektrivõrgu ehituse ja valgustuse valdkonnas ning suureneb toodete müügi võimekus Eestis.
  • Seoses Harju Elekter kontserni tegevuse restruktureerimisega Soomes ning Satmatic Oy ja Finnkumu Oy koondamisega ühise juhtimise alla määras Kontsern Satmatic Oy ja Finnkumu Oy uueks tegevjuhiks senise ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja Jan Osa, kes alustas Satmatic Oys alates 1.04.2019 ja alustab Finnkumu Oys alates 1.07.2019. ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja ametikohale nimetati alates 1.04.2019 senine müügiosakonna juhataja Indrek Ulmas.

Aktsia
Ettevõtte aktsia hind aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil sulgus 4,90 euro tasemel.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter I kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2019
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.19 31.12.18
Raha, pangakontod 4 168 3 142
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 0
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 24 355 22 218
Ettemaksed 1 654 1 173
Varud 21 752 17 468
KÄIBEVARA KOKKU 51 929 44 001
Edasilükkunud tulumaksu vara 97 98
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 10 026 9 587
Kinnisvarainvesteeringud 19 762 19 804
Materiaalne põhivara 20 620 17 403
Immateriaalne põhivara 7 245 7 260
PÕHIVARA KOKKU 57 750 54 152
VARAD KOKKU 109 679 98 153
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 9 022 6 470
Ostjate ettemaksed 1 324 1 740
Võlad tarnijatele ja muud võlad 21 416 14 911
Maksuvõlad 2 551 2 409
Lühiajalised eraldised 17 14
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 34 330 25 544
Võlakohustused 7 762 5 635
Muud pikaajalised kohustused 34 35
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 7 796 5 670
KOHUSTUSED KOKKU 42 126 31 214
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 3 114 2 568
Jaotamata kasum 52 498 52 412
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 67 592 66 960
Mitte-kontrolliv osalus -39 -21
OMAKAPITAL KOKKU 67 553 66 939
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 679 98 153
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV1 2019 KV1 2018
Müügitulud 29 283 25 986
Müüdud toodete kulud -25 495 -22 642
Brutokasum 3 788 3 344
Turustuskulud -1 208 -1 161
Üldhalduskulud -2 183 -1 930
Muud äritulud 48 14
Muud ärikulud -138 -36
Ärikasum 307 231
Finantstulud 101 102
Finantskulud -43 -104
Kasum enne maksustamist 365 229
Tulumaks -200 -127
Perioodi puhaskasum, sh 165 102
   emaettevõtte omanike osa 182 133
   mitte-kontrolliv osa -17 -31
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 0,01
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 0,01

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...