Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020

29.04.2020 Börsiuudised Aruanded

Juhatuse kommentaar
Harju Elekter alustas aastat ambitsioonikate plaanide ja eesmärkidega. Info turgudelt ja klientide ennustused olid optimistlikud, lisaks kandusid varasematest perioodidest üle mahukad hankelepingud. Äritegevus kõigis valdkondades oli juba aasta alguses aktiivne, Kontserni võtmeisikud suhtlesid aktiivselt klientide ja partneritega ning arendusmeeskonnad olid maksimaalselt rakendatud. Nii, nagu kogu maailma ettevõtlusele, saabus ka meie neljas riigis asuvatele firmadele kvartali lõpus uus reaalsus. Koroonaviiruse (Covid-19) plahvatuslik levik maailmas tõi kaasa eriolukorra kehtestamise nii Eestis kui kõikidel meie turgudel. On oluline märkida, et nii meie kui ka meie partnerid suutsid oma tegevusplaanid kiiresti väljakujunenud kriisiga kohandada ning jätkati praktiliselt esialgsete plaanide ja eelarvetega. Äritegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks rakendati erinevaid meetmeid ja muudeti oluliselt suhtlemisviise partneritega, tehased said range kontrolli ja viirustõrje eeskirjad. Oluliseks kujunes kaugtöö, olukorra pidev monitoorimine ja operatiivne infovahetus.

Kokkuvõttes olid Kontserni esimese kvartali majandustulemused head ning koroonaviiruse pandeemia tulemustele otsest mõju ei avaldanud. Tootmisressursid olid koormatud, tarneahelad toimisid, kliendid jätkasid tellimusi ning töötajate haigestumisi viirusesse suutsime vältida. 2020. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu kasvas võrreldava perioodi suhtes 19,5% ja oli 35,0 (2019 I kv: 29,3) miljonit eurot. Konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 1 053 tuhat eurot, edestades kolmekordselt eelmise aasta sama perioodi näitajat ning puhaskasum 703 (2019 I kv: 165) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,04 (2019 I kv: 0,01) eurot.

Põhinäitajad

muutus kv/kv

jaanuar – märts

aasta

2020

2019

2019

Müügitulu (tuhat eurot)

19,5%

34 998

29 283

143 397

Brutokasum (tuhat eurot)

30,0%

4 923

3 788

18 244

Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot)

66,5%

1 943

1 167

6 791

Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot)

243,1%

1 053

307

3 273

Perioodi puhaskasum (tuhat eurot)

326,3%

703

165

2 367

 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot)

300,2%

728

182

2 460

Müügitulu ja kasum
Kontserni 2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 35,0 miljonit eurot. Vaatamata majanduses valitsevale madalseisule kasvas müügitulu kõikides Kontserni tootmisettevõtetes. Aruandekvartali võrdluses kasvas konsolideeritud müügitulu 19,5%, sealhulgas enim suurenes elektriseadmete müük: 4,7 miljonit eurot. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 96,7% tootmissegmendi müügimahust ja 86,4% konsolideeritud müügitulust. Ülejäänud 13,6% Kontserni müügitulust teeniti metalltoodete müügist, elektrikaupade projekti- ja jaemüügist, tööstuskinnisvara rendilt ning laevaehitussektori elektritöödelt. Suurenenud ebakindlust koroonaviirusest tingitud pandeemia tõttu Kontsern järgnevate kvartalite müügitulu trendide osas veel täheldanud ei ole, Kontserni raamlepingulised kliendid on aastat alustanud prognoositud mahtudega ning valdavale osale esimese poolaasta planeeritud mahtudest on tellimused laekunud.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 4 923 (2019 I kv: 3 788) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 14,1% (2019 I kv: 12,9%). Konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 1 053 (2019 I kv: 307) tuhat eurot, edestades kolmekordselt eelmise aasta sama perioodi näitajat. Esimese kvartali ärirentaabluseks kujunes 3,0%. Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 703 (2019 I kv: 165) tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 728 (2019 I kv: 182) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,04 (2019 I kv: 0,01) eurot. Kui võrreldava perioodi madalat kasumlikkust mõjutas tootmise sisendhindade ja töötasude tõus, aga ka Soome elektrivõrkude eeldatust madalam tellimusmahu tõttu tootmise alakoormatus, siis aruandekvartalis on Kontsern teinud suure sammu kasumlikkuse parandamise suunas.

Turud
Kontserni Eesti ettevõtted panustavad jätkuvalt tegevusse koduturul, osaledes võimalikes hangetes, müües jae- ja projektimüügiks elektriseadmeid ning pakkudes erinevaid tööstuslikke rendipindasid äriklientidele. Müük Eesti turule suurenes kvartalite võrdluses 80 tuhande euro võrra 3,6 (2019 I kv: 3,5) miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 10,3% (2019 I kv 12,0%). Hoogsalt on käima läinud Elektrilevi OÜ uue raamhanke teenindamine ning esimesed alajaamad on kliendile üle antud. Lisaks on kasvanud HETR-seeria kaablijaotus- ja liitumiskilpide toodete müük.

Suurima panuse konsolideeritud müügitulu kasvule sel aruandeperioodil andis Soome turg, kus kvartalite võrdluses kasvas müük 3,3 miljoni euro võrra 19,5 miljoni euroni.  Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 55,6% (2019 I kv: 55,1%) Harju Elektri toodetest ja teenustest. Valdav osa müügimahust moodustas toodang  Soome elektrivõrguettevõtetele. Esimeses kvartalis realiseeriti Soome turul 350 alajaama, mis on 4% enam võrreldes aasta varasemaga. Kontsernis välja arendatud HECON-tootesarja lahendustega on Kontsern jõudnud esimeste projektide tarni­miseni Soomes, kust on tulnud klientidelt positiivset tagasisidet.

Kontserni turgudest teisel kohal on Norra, mis andis 15,5% Kontserni müügitulust. Müük Norra turule kasvas aruandekvartalis võrreldes 2019. aasta esimese kvartaliga 1,4 miljonit eurot ja jõudis 5,4 miljoni euroni. Valdav osa Norra müügimahust tuli laevaehitussektorile suunatud toodete müügist.

Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust kasvas aruandekvartalis 1,6 protsendipunkti võrra 14,3%ni, jäädes napilt Norra järel kolmandaks turuks. Aruandekvartalis oli Rootsi turult teenitud müügitulu oli 5,0 miljonit eurot, mis on 1,3 miljonit eurot rohkem, kui võrreldaval perioodil. Kasvu tagas eelkõige alajaamade müügi suurenemine Rootsis. 2018. aastal allkirjastatud Rootsi suurima jaotusvõrguettevõtte E.ON Energidistribution AB raamlepingu tellimustest on kvartali lõpu seisuga tarnitud 85%. Lisaks tarniti Rootsi  Ellevio AB elektrivõrkudele aruandekvartalis kümme kompaktalajaama, mis on Eesti tootmisettevõtte rekordtulemus.

Kvartalite võrdluses langes müük Hollandi turule 0,3 miljonit eurot 1,2 miljoni euroni, moodustades aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 3,6% (2019 I kv: 5,4%).

Tegevussegmendid
Kontserni tegevus jaotub kolme segmenti – tootmine, kinnisvara ja muud tegevused. Tootmissegmenti iseloomustavad tegevused on elektrienergia jaotus-, lülitus- ja muundamisseadmete ning automaatika-, protsessijuhtimis- ja mootorjuhtimisseadmete disainimine, müük, tootmine ja järelteenindus. Kinnisvarasegment hõlmab tööstusliku kinnisvara arendamist, projektijuhtimist, rentimist ning sellega kaasnevaid muid teenuseid rendipartneritele ja Kontserni ettevõtetele. Muud tegevused koondab enda alla ülejäänud segmenteerimata tegevusvaldkonnad, kus iga tegevusala ei ole piisavalt suure osakaaluga, et eraldi kajastatavat segmenti moodustada. Sellised tegevused on näiteks finantsinvesteeringute juhtimine, elektrikaupade jae- ja projektimüük ning laevaehituse elektriinstallatsioonitööd.

Traditsiooniliselt suurima osa, 89,4% (2019 I kv: 87,3%) müügitulust andis tootmine, mis on Kontserni põhitegevusalaks. Kontserni elektriseadmeid tootvate ettevõtete müügimahtude kasvu toel suurenes tootmise segmendi müügimaht kolme kuuga 22,3% 31,3 miljoni euroni.

Kinnisvarasegmendi müügitulu on olnud stabiilne ja mõjutatud enim rendipindade ja mingil määral ka rendihinde muutustest. Aruandekvartalis teeniti renditulu Keila, Allika ja Haapsalu tööstusparkide rendipindadelt 0,83 miljoni eurot, moodustades Kontserni müügitulust 2,4% (2019 I kv: 3,0%). Järgnevateks kvartaliteks prognoosime mõningast renditulu langust, et tagada rentnike toimetulek keerulises eriolukorras.

Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu aruandekvartalis oli 2,9 miljoni eurot ning võrdlusperioodi suhtes siin olulist muutust toimunud ei ole. Elektrikaupade projektimüügi müügitulu tuli valdavalt elektrivõrgu ja muu taristu valdkonna klientidelt, ehitusettevõtetelt ning riigisektorist, elektriinstallatsioonitööde müügitulu laeva­ehitussektorilt.

Kulud
Aruandekvartali äritegevuse kulud kokku olid 33,9 (2019 I kv: 28,9) miljonit eurot. Põhiosa kulude kasvust moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 4,6 miljonit eurot. Müüdud toodete ja teenuste kulude kasv jäi alla müügitulude kasvutempole 1,5 protsendipunkti võrra, suurendades brutokasumi marginaali 2019. aasta esimese kvartali näitajate suhtes 1,2 protsendipunkti võrra. Muud äritegevus kulud kasvasid võrreldava perioodi suhtes 0,5 miljoni euro võrra. Suurim kasv – 17,3% oli üldhalduskulude osas. Üldhalduskulude osakaal Kontserni müügitulust moodustas aruandekvartali müügitulust 7,3% (2019 I kv: 7,5%), jäädes Kontserni äritegevuse kuludest eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samale tasemel ja oli 7,5%. Turustuskulud on võrreldava kvartali suhtes vähenenud 0,1 miljoni võrra 1,3 miljoni euroni, moodustades kogu Kontserni äritegevuse kuludest 3,9%. Turustuskulude osakaal Kontserni müügituludest on langenud kvartalite võrdluses 0,4 protsendipunkti võrra 3,7%le. Kokkuvõttes oli äritegevuse kulude kasv esimeses kvartalis 2,0 protsendipunkti võrra väiksem müügitulu juurdekasvust.

Müügimahtude kasv ning tootmise laienemine Leedu tütarettevõttes on kaasa toonud vajaduse lisatööjõu ja ka ületunnitöö kasutamise järele. Lisaks on aruandeperioodi jooksul tööjõukuluna kajastatud aktsiaoptsiooni­programmide kulu summas 59 (2019 I kv: 44) tuhat eurot. Tööjõukulud suurenesid eelneva aastaga võrreldes 0,3 miljonit eurot 6,6 miljoni euroni. Tööjõukulude määr Kontserni müügitulust jätkas kvartali võrdluses langemist, olles 19,0% (2019 I kv: 21,8%).

Põhivarade kulumit arvestati esimeses kvartalis kuludesse kokku 0,9 miljonit eurot, mis ei ole oluliselt suurem 2019. aasta esimesest kvartalist.

Personal
Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 797 inimest, mis oli 53 töötajat enam kui aasta tagasi. Muutuse tingis märgatavalt suurenenud tootmismaht Leedu tütarettevõttes. Aruandeaastal töötas Kontsernis keskmiselt 776 inimest, mis oli keskmiselt 43 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 5,0 (2019 I kv: 5,1) miljonit eurot. Aasta keskmine kuu töötasu Kontserni töötaja kohta oli 2 130 (2019 I kv: 2 303) eurot.

Investeeringud
Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 1,1 (2019 I kv: 1,9) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,7 (2019 I kv: 0,2) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,4 (2019 I kv: 1,6) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,03 (2019 I kv: 0,1) miljonit eurot. Esimeses kvartalis alustati Leedus tootmis- ja büroohoone neljanda etapi ehituse ettevalmistusega. Lisaks investeeriti Allika Tööstuspargi tootmishoone ehitusse ning soetati kinnistuid. Suuremad investeeringud on teadlikult suunatud järgnevatesse kvartalitesse jälgides maailma üldist olukorda. Investeeritakse vältimatutel teemadel, mis on otseselt vajalikud tootmise korraldamiseks ning lepingute täitmiseks.

Aruandekvartalis toimunud olulisemad sündmused

  • ASi Harju Elekter nõukogu nimetas oma 16.03.2020 toimunud koosolekul alates 4.05.2020 ettevõtte juhatuse esimeheks praeguse juhatuse liikme ja finantsjuhi Tiit Atso. Aktsiaseltsi senine juhatuse esimees Andres Allikmäe siirdub pärast juhatuse liikme lepingu lõppemist 3.05.2020 äriarenduse juhi ametikohale ASi Harju Elekter tegevjuhtkonnas. ASi Harju Elekter juhatus jätkab kaheliikmelisena: Tiit Atso (juhatuse esimees) ja Aron Kuhi-Thalfeldt (juhatuse liige).
  • Eesmärgiga lihtsustada müügi- ja turundustöö koordineerimist ja Soome tütarettevõtete juhtimist, otsustas Harju Elekter 2020. aasta jooksul liita Satmatic Oy-ga tema tütarettevõtted Finnkumu Oy ja Kiinteistöyhtiö Ulvilan Sammontie 9. Järgmise sammuna viiakse kõik Soomes asuvad kinnisvarad Harju Elekter Kiinteistöyhtiö Oy alla.
  • Harju Elektri Rootsi tütarettevõte SEBAB AB sai I kvartalis kolm olulist hankevõitu oma toodete tarnimiseks Rootsi energiajaotussektorile. Erinevate projektide mahud kokku on 5,7 miljonit eurot ja tarned toimuvad käesoleva aasta jooksul, peamiselt I poolaastal.
  • AS Harju Elekter Elektrotehnika sai jätkutellimuse 2019. aastal tarnitud Singapuri andmelao alajaamade tarneks.
  • Saue vallas, Allika Tööstuspargi läheduses osteti kaks kinnistut kogupindalaga 14,6 ha. Kinnistud soetati eesmärgiga nii päikeseelektrijaamade rajamiseks kui ka võimalikeks kinnisvara arendusteks.
  • Harju Elekter osales veebruari alguses aasta suurimal elektriala messil Sähkö, Tele, Valo & AV Soomes Jyväskyläs. Tütarettevõtted olid koondunud ühisstendile, kus esitleti laia valikut Kontserni toodetest ja teenustest, sh 2500–4000 A lahenduste tarbeks Kontsernis välja arendatud MCC rivikapi süsteemi HECON ja Põhjamaade nõuetele disainitud sobivaid alajaamade mudelid.

Aktsia
Ettevõtte aktsia sulgus aruandeaasta viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 3,61 euro tasemel.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter I kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2020

Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
 

VARAD

           31.03.20         31.12.19
Raha, pangakontod 3 978 4 878
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 24 035 22 958
Ettemaksed 1 421 1 166
Varud 22 620 19 010
KÄIBEVARA KOKKU 52 054 48 012
Edasilükkunud tulumaksu vara 494 472
Pikaajalised finantsinvesteeringud 8 631 10 494
Kinnisvarainvesteeringud 21 743 21 259
Materiaalne põhivara 20 180 20 402
Immateriaalne põhivara 7 205 7 260
PÕHIVARA KOKKU 58 253 59 887
VARAD KOKKU 110 307 107 899
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 8 320 11 305
Ostjate ettemaksed 2 479 2 212
Võlad tarnijatele ja muud võlad 21 527 16 448
Maksuvõlad 3 412 2 959
Lühiajalised eraldised 217 34
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 35 955 32 958
Võlakohustused 7 900 7 901
Muud pikaajalised kohustused 63 64
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 7 963 7 965
KOHUSTUSED KOKKU 43 918 40 923
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 2 088 3 412
Jaotamata kasum 52 461 51 699
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 66 529 67 091
Mitte-kontrolliv osalus -140 -115
OMAKAPITAL KOKKU 66 389 66 976
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 110 307 107 899
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern     KV1 2020 KV1 2019
Müügitulud    34 998  29 283
Müüdud toodete kulud -30 075 -25 495
Brutokasum 4 923 3 788
Turustuskulud -1 308 -1 208
Üldhalduskulud -2 561 -2 183
Muud äritulud 52 48
Muud ärikulud -53 -138
Ärikasum 1 053 307
Finantstulud 37 101
Finantskulud -102 -43
Kasum enne maksustamist 988 365
Tulumaks -285 -200
Perioodi puhaskasum, sh 703 165
emaettevõtte omanike osa 728 182
mitte-kontrolliv osa -25 -17
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,04 0,01
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,04 0,01

1-3/2020 aruanne

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
tel 674 7400

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...