Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015

05.08.2015 Aruanded

Konsolideeritud müügitulu oli aruandekvartalis 16,6 (2014 II kv: 11,1) miljonit eurot ja poolaastas 27,5 (2014 I pa: 20,8) miljonit eurot. Müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 52% ehk 5,6 miljonit eurot ja võrreldava perioodi suhtes 50% ehk 5,5 miljonit eurot. Kontserni poolaasta puhaskasum oli 1,6 miljonit eurot. Esimese poolaasta tulemustele avaldasid suurimat mõju järgnevad asjaolud: võrreldavas aruandeperioodis ei kajastu veel Finnkumu Oy (soetatud juunis 2014) majandustulemused, samas sisaldub 2014. aasta I poolaasta puhaskasumis PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud 4,6 miljoni euro suurune finantstulu ja sidusettevõttest (AS Draka Keila Cables) konsolideeritud kasum 0,8 miljonit eurot.

muutus aprill – juuni muutus jaanuar – juuni aasta
(tuhat eurot) % 2015 2014 % 2015 2014 2014
Müügitulu 49,6 16 590 11 092 32,7 27 535 20 753 50 606
Brutokasum 60,3 3 081 1 922 32,1 4 779 3 616 9 081
Ärikasum enne kulumit 137,9 1 751 736 81,8 2 139 1 177 3 741
Ärikasum 281,2 1 380 362 236,8 1 408 418 2 228
Perioodi puhaskasum -73,6 1 573 5 954 -75,0 1 583 6 325 9 778
 sh emaettevõtte omanike -73,9 1 557 5 970 -75,3 1 572 6 361 9 697

 

Müügitulud kasvasid enamuste toodete ja teenuste osas. Esimese poolaasta müügitulust 91% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning Muud tegevusalad kokku andsid 9% konsolideeritud müügimahust. Aruandekvartali müügitulust moodustas elektriseadmete müük 87% (2014 II kv: 81%). Aruandekvartalis müüdi elektriseadmeid 14,4 miljoni euro väärtuses, mis oli võrreldava kvartali näitajast 5,4 miljonit eurot ehk 59% enam, I poolaastal kasvas seadmete müük 38% 23,3 miljoni euroni. Suurima panuse elektriseadmete müügimahu tõusule andsid Finnkumu Oy ning UAB Rifas, kellel realiseerus II kvartalis suuremahuline projekt Norra turule.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2015. aasta I poolaastal 76% (2014 I pa: 65%) ja aruandekvartalis 79% (2014 II kv: 67%). Kontserni suurim turg on Soome, kuhu müüdi esimesel poolaastal 61% Kontserni toodetest ja teenustest (2014 I pa: 50%). Soome turu osakaal konsolideeritud müügitulus kasvas aruandekvartalis 9 ja poolaastas 11 protsendipunkti võrra võrreldes 2014. aastaga, samal ajal kui Eesti turu osakaal langes aastaga 10,5 protsendipunkti võrra 24,1%le. Langus oli tingitud peamiselt Eesti Energia lepingujärgse tellimusmahu täitmata jätmisest, mis on kolmandiku võrra väiksem kui võrreldaval perioodil.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandekvartalis 41% ja esimesel poolaastal 29 % võrreldes eelmise aasta samade perioodidega. Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas aruandekvartalis 47%. Kuna aruandekvartali müügitulu suurenes kiiremas tempos kui müüdud toodete ja teenuste kulu, paranes ka brutokasumi marginaal. Esimesel poolaastal kasvas müüdud toodete ja teenuste kulu 33% ehk müügituluga samas tempos. Nii turustus- kui ka üldhalduskulud kasvasid marginaalselt ning nende kulude määr müügitulust esimesel poolaastal langes, moodustades vastavalt 4,9 % (2014 I pa: 6,2%) ja 7,5% (2014 I pa: 9,2%).

2015. aasta II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 481 inimest, mis oli keskmiselt 37 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv tõusis võrreldava perioodi suhtes 32 töötaja võrra 474 töötajani. Poolaastaga maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 802 (2014 I pa: 4 331) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 688 (2014 I pa: 1 633) eurot.

Teise kvartali konsolideeritud brutokasum oli 3 081 (2014 II kv: 1 922) tuhat eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaaliks kujunes 18,6%, mis oli 1,3 protsendipunkti võrra suurem võrreldava perioodi näitajast. Esimese poolaasta konsolideeritud brutokasum oli 4 779 (2014 I pa: 3 616) tuhat eurot. Esimese poolaasta brutokasumi marginaal jäi võrreldava perioodi tasemele ja oli 17,4%.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 380 (2014 II kv: 362) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 751 (2014 II kv: 736) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 8,3% (2014 II kv: 3,3%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 10,6% paranedes võrreldava perioodi näitaja suhtes 4,0 protsendipunkti võrra suurem.

Kuue kuu ärikasum enne kulumit suurenes 962 tuhande euro võrra 2 139 tuhande euroni ja ärikasum 990 tuhande euro võrra 1 408 tuhande euroni. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 7,8% (2014 I pa: 5,7%) ja ärirentaablus 5,1% (2014 I pa: 2,0%).

PKC Group Oyj maksis  2014. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 766 (2014 II kv: 906) tuhat eurot. Kokku saadi finantstulu esimese poolaastaga 785 tuhat eurot mis oli 4 763 tuhat eurot vähem kui võrreldaval perioodil. 2014. aasta teises kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 573 (2014 II kv: 5 954) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1 557 (2014 II kv: 5 970) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,09 (2014 II kv: 0,34) eurot.

Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 1 583 (2014 I pa: 6 325) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 1 572 (2014 I pa: 6 361) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,09 (2014 I pa: 0,37) eurot.

Kontsern investeeris põhivarasse poolaastaga kokku 4,5 (2014 I pa: 4,0, sh äriühenduste kaudu 3,3) miljonit eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.15 31.12.14
Raha, pangakontod 2 263 9 984
Müügivalmis finantsvara 0 35
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 8 914 6 484
Ettemaksed 688 455
Ettevõtte tulumaks 49 79
Varud 11 141 8 104
Käibevara kokku 23 055 25 141
Pikaajalised finantsinvesteeringud 24 128 19 145
Kinnisvarainvesteeringud 13 165 12 109
Materiaalne põhivara 8 294 7 968
Immateriaalne põhivara 5 448 5 429
Põhivara kokku 51 035 44 651
VARAD KOKKU 74 090 69 792
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 1 641 278
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 572 6 989
Maksuvõlad 1 104 1 072
Ettevõtte tulumaks 271 12
Lühiajalised eraldised 4 39
Kokku lühiajal.kohustused 11 592 8 390
Pikaajalised kohustused 1 956 1 560
Kohustused kokku 13 548 9 950
Aktsiakapital 12 180 12 180
Registreerimata aktsiakapital 238 0
Ülekurss 804 240
Reservkapital 21 976 19 393
Jaotamata kasum 25 200 26 664
Emaettevõtte osalus omakapitalis 60 398 58 477
Mitte-kontrolliv osalus 144 1 365
Kokku omakapital 60 542 59 842
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 74 090 69 792
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV2 2015 KV2 2014 6k 2015 6k 2014
Realiseerimise  netokäive 16 590 11 092 27 535 20 753
Realiseeritud toodete kulud -13 509 -9 170 -22 756 -17 137
Kogukasum 3 081 1 922 4 779 3 616
Turustuskulud -663 -646 -1 347 -1 296
Üldhalduskulud -1 028 -929 -2 054 -1 899
Muud äritulud 7 26 61 35
Muud ärikulud -17 -11 -31 -38
Ärikasum 1 380 362 1 408 418
Finantstulud 771 5 531 785 5 548
Finantskulud -22 -9 -29 -16
Tulu sidusettevõttest 0 491 0 815
Kasum enne maksustamist 2 129 6 375 2 164 6 765
Tulumaks -556 -421 -581 -440
Maksustamisjärgne kasum, sh 1 573 5 954 1583 6 325
   emaettevõtte omanike osa 1 557 5 970 1572 6 361
   mitte-kontrolliv osa 16 -16 11 -36
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,09 0,34 0,09 0,37
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR)

Tiit Atso
Finantsjuht
Tel 674 7422

0,09 0,34 0,09 0,37

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...