Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019

31.07.2019 Börsiuudised Aruanded

Juhatuse kommentaar
Esimene poolaasta on kujunenud edukaks Kontserni Leedu, Soome ja Rootsi ettevõtetele, kelle müügitulud on tugevalt kasvanud. Samas on Eesti ettevõtete jaoks poolaasta olnud märksa tagasihoidlikum eelkõige Soome elektrivõrkude renoveerimise kava korrektsiooni tõttu, mis on hoidnud Soome jaotusvõrkude alajaamade tellimused Eestist väiksemad kui algselt planeeritud. ASi Harju Elekter teise kvartali konsolideeritud müügitulu oli 40,6 miljoni eurot ja 6 kuu müügitulu 69,9 miljonit eurot. Ärikasumit teeniti aruandekvartalis 1,2 miljonit eurot ja esimesel poolaastal 1,5 miljonit eurot. Kasumlikkust mõjutasid oluliselt aruandekvartalis arvesse võetud kaks juriidilist vaidlust summas 0,4 miljoni eurot, mille tegelik kasum/kahjum selgub protsessi lõppemisel.

muutus

jaanuar – juuni

muutus

aprill – juuni

aasta

(tuhat eurot)

6k/6k

2019

2018

2.kv/2.kv

2019

2018

2018

Müügitulu

40,%

69 889

59 837

20,0%

40 606

33 851

120 804

Brutokasum

8,9%

8 875

8 146

5,9%

5 087

4 802

15 976

Ärikasum enne kulumit (EBITDA)

22,1%

3 232

2 647

14,9%

2 065

1 797

5 001

Ärikasum (EBIT)

7,4%

1 502

1 398

2,5%

1 195

1 166

2 413

Perioodi puhaskasum

-12,8%

994

1 140

-20,1%

829

1 038

1 514

 sh emaettevõtte omanike osa

-13,1%

1 025

1 180

-19,5%

843

1 047

1 546

Müügitulu ja kasum
Kontsern toodab ja müüb elektrijaotus-, juht- ja jõuautomaatikaseadmeid ning mitmesuguseid metalltooteid. Lisaks sellele teenitakse müügitulu ka tööstuskinnisvara rendilt ning laevaehitussektori elektritöödelt. Kontserni 2019. aasta II kvartali auditeerimata müügitulu oli 40,6 (2018 II kv: 33,9) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 20,0%. Kasvu taga oli peamiselt elektriseadmete müügi tõus, mis suurendas aruandekvartali müügitulu 7,9 miljoni euro ja 6 kuuga 13,7 miljoni euro võrra ning tõstis elektriseadmete müügi osakaalu Kontserni müügitulus 88,0%ni. Esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu suurenes 16,8% ja jõudis 69,9 (2018 6k: 59,8) miljoni euroni.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 5 087 (2018 II kv: 4 802) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 12,5% (2018 II kv: 14,2%). Teise kvartali konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 1 195 (2018 II kv: 1 166) tuhat eurot ja puhaskasum 829 (2018 II kv: 1 038) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli teises kvartalis 0,05 (2018 II kv: 0,06) eurot. Esimese poolaasta konsolideeritud brutokasum oli
8 875 (2018 6k: 8 146) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 12,7% (2018 6k: 13,6%). Kuue kuuga teeniti konsolideeritud ärikasumit (EBIT) 1 502 (2018 6k: 1 398) tuhat eurot. Kontserni esimese poolaasta puhaskasum oli 994 (2018 6k: 1 140) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta oli 0,06 (2018 6k: 0,07) eurot.

Turud
Müük Eesti turule kasvas teises kvartalis 5,0 miljoni euroni (2018 II kv: 3,5) ja esimesel poolaastal 8,6 (2018 6k: 6,4) miljoni euroni, moodustades konsolideeritud müügitulust mõlemal perioodil 12,3% (2018 II kv ja 6 k: 10,5%). Siinse turuosa kasvatamiseks panustavad Eesti ettevõtted osalemistele riigihangetes, aga ka rendipindade pakkumisele äriklientidele.

Soome kui Kontserni suurima turu müügitulu on võrdlusperioodidega võrreldes olnud marginaalses languses, vähenedes aruandekvartalis 1,5 miljonit eurot 22,2 miljoni euroni ja 6 kuuga 3,3 miljonit eurot 38,3 miljoni euroni ning see on peamiselt tingitud Soome elektri- ja võrguehitusobjektide renoveerimise kava korrigeerimisest planeeritust tagasihoidlikumaks. Aruandekvartalis müüdi Soome 54,7% (2018 II kv: 70,0%) ja esimesel poolaastal 54,8% (2018 6k: 69,6%) Kontserni toodetest ja teenustest. Soome turu osakaalu langusele Kontserni müügitulust avaldas mõju ka Rootsi ja Norra müügitulu kasv.

Aruandekvartali müügitulu Rootsi oli 5,6 miljonit eurot ja esimesel poolaastal 9,4 miljonit eurot, kasvades vastavalt 2,7 miljonit eurot ja 4,4 miljonit eurot. Rootsi turu osakaalu tõus konsolideeritud müügitulus jätkus, jõudes aruandekvartalis 13,9%ni (2018 II kv: 8,8%) ja esimesel poolaastal 13,4% (2018 6k: 8,3%). Tõusu tagasid nii Rootsi tütarettevõtete müügimahtude kasv kui ka teiste tütarettevõtete eesmärgipärane töö Rootsi suunal. Eeldame Rootsi müügitulude suurenemist ka järgnevatel kvartalitel, millele viitab nii Rootsi jaotusvõrguettevõtte E.ON Energidistribution AB tellimuste jätkuv kasvutrend kui ka mitmed uued suurprojektid, mille tellimuste täitmist alustati teises kvartalis.

Enim suurenes müük Norra turule, mis kvartalite võrdluses on kasvanud 4-kordseks 5,5 miljonit euroni (2018 II kv: 1,2) ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 13,5% (2018 II kv: 3,7%). Kuue kuuga on Norra turule müüdud 9,5 miljoni euro väärtuses tooteid ja teenuseid.

Neljandat kvartalit järjest on teenitud stabiilset müügitulu Hollandi turul. Aruandekvartalis moodustas Hollandi turg 4,6% (2018 II kv: 1,2%) ning esimesel poolaastal 4,9% (2018 6k: 0,9%) konsolideeritud müügitulust ning  müügitulu oli vastavalt 1,9 ja 3,5 miljonit eurot.

Tegevussegmendid
Tootmise segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 8,4 miljonit eurot 35,9 miljoni euroni ja esimesel poolaastal 13,3 miljonit eurot 61,5 miljoni euroni ning peamise osa segmendi müügitulust (99%) annab elektriseadmete müük. Kinnisvara segmendi müügitulu kasvu tempo sarnaneb  esimesele kvartalile,  kvartalite võrdluses kasvas müügitulu 0,2 miljonit eurot 0,8 miljoni euroni. Esimesel poolaastal oli kinnisvara segmendi müügitulu kokku 1,7 miljonit eurot, moodustades Kontserni kuue kuu müügitulust 2,4%. Renditulu teenitakse uutelt rendipindadelt Allika tööstuspargis ning Keila ja Haapsalu tööstusparkide rentnikelt. Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu on kvartalite võrdluses kahanenud 1,8 miljoni euro võrra 3,8 miljoni euroni ja poolaastate võrdluses 3,8 miljoni euro võrra 6,7 miljoni euroni ning see on peamiselt seotud elektritööde mahtude vähenemisega laevaehituse sektoris.

Kulud
Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 39,4 (2018 II kv: 32,7) miljonit eurot ning esimesel poolaastal 68,3 (2018 6k: 58,4) miljonit eurot. Põhiosa kulude kasvust moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 6,5 ja poolaastaga 9,3 miljonit eurot, edestades müügitulude kasvutempot ning vähendades brutokasumi marginaali võrreldavate perioodide näitajate suhtes vastavalt 1,7 ja 0,9 protsendipunkti võrra. Kontserni turustuskulud olid aruandekvartalis 1,5 miljonit eurot, kasvades marginaalselt (3%). Samas langes nii turustus- kui ka üldhalduskulude määr müügitulust, vähenedes kvartalite võrdluses 0,6 protsendipunkti võrra 3,6%le ja 0,5 protsendipunkti võrra 6,0%le ning poolaastate võrdluses 0,5 protsendipunkti võrra 3,8%le ja 0,3 protsendipunkti võrra 6,6%le.

Tootmise laienemiseks palgatud uute töötajate lisandumine Leedu tütarettevõttes, kvalifitseeritud tööjõu nõudlusega kaasnev palgasurve, aga ka töötajate osakaalu suurenemine Soomes ja Rootsis, kus palgatase on oluliselt kõrgem, on kasvatanud aruandeperioodi tööjõukulusid. Tööjõukulud suurenesid kvartalite võrdluses 5,0% 6,9 miljoni euroni ning poolaastate võrdluses 8,6% 13,2 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 16,9% (2018 II kv: 19,3%) ja kuue kuu müügitulust 19,0% (2018 6k:20,4%).

Uus kasutusele võetud innovatiivne tootmisliin ja -hooned suurendasid kvartalite võrdluses põhivara kulumit 0,2 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni ning poolaastate võrdluses 0,5 miljoni euro võrra 1,7 miljoni euroni.

Personal
Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 848 inimest, mis oli 96 töötajat enam kui aasta tagasi. Valdav osa ehk 75 töötajat värvati märgatavalt  suurenenud tootmismahtude teenindamiseks Leedu tütarettevõttesse. Teises kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 779 inimest, mis oli keskmiselt 66 töötajat enam  kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja
5,5 (2018 II kv: 4,9) miljonit eurot, kokku kuue kuuga 10,6 (2018 6 k: 9,3)  miljonit eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 2 335 eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 5,1%. Palgakulu mõjutas uute töötajate värbamine Rootsis kuid ka Leedu Vabariigi otsus osa sotsiaalmaksust arvestada töötaja brutopalgana. Viimane muudatus ei avaldanud olulist mõju Kontserni tööjõukuludele.

Investeeringud
Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 3,0 miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,2 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 2,6 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,2 miljonit eurot. Valdav osa investeeringutest, 1,8 miljonit eurot, oli suunatud Leedu tütarettevõtte tootmishoone laiendusse. Ülejäänud osa investeeringutest paigutati Eesti tütarettevõtte uue esinduskaupluse ja kesklao integreerimisse ning Kontserni ettevõtete ja tööstusparkide arendusprojektidesse. Võrreldaval perioodil investeeriti põhivarasse kokku 4,6 miljoni eurot, millest 1,0 miljonit eurot soetati äriühenduste kaudu.

Aruandekvartalis toimunud olulisemad sündmused

  • ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatus on otsustanud koondada Kontserni kõik ettevõtted Harju Elekter kaubamärgi alla. Ühise logo kasutamine aitab tugevdada Kontserni konkurentsivõimet ning loob lisakasu ja võimalusi turundustegevuses, andes selge kuvandi Harju Elekter Grupi võimekusest. Eelnevast lähtudes kinnitati Leedu tütarettevõtte RIFAS UAB uueks ärinimeks HARJU ELEKTER UAB. Vastav kanne nime muutuse kohta tehti Leedu Äriregistris (Lithuanian Register of Legal Entities) 2. juulil 2019.
  • Mais osalesid Kontserni tütarettevõtted ühisstendiga Göteborgis Põhjamaade suurimal elektrialamessil Elfack, kus esitleti 2500A-4000A lahenduste tarbeks Kontsernis välja arendatud universaalse mehhaanikalahendusega mootorijuhtimiskeskuste (MCC) rivikapi süsteemi HECON ja kohaliku turu nõuetele disainitud seest-teenindatavat metallalajaama HEKA 1VM SS2; aprillis esitles Energo Veritas Tallinnas toimunud rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab Kontserni kaubandusgrupi tootevalikut.
  • Leedu tütarettevõtte tootmishoone laiendustööd Panevežyses on lõppjärgus. Tänaseks on uus tootmishall valmis ja 1. osas tootmine juba käib. Laienenud tehas avatakse pidulikult septembris, mille järel on tütarettevõttel senise 3 500 m2 asemel 9 000 m2 kontori- ja tootmispindasid. Investeeringute kogumaht on 3,5 miljonit eurot. Tootmishoone laiendusse ja tehnoloogia uuendamisse suunatud investeeringud võimaldavad oluliselt lisada tootmisvõimsust tarnete tagamiseks tütarettevõtte klientidele nii laevaehituse kui tööstuse segmendis. Esimeses kvartalis soetati Leedus täiendavalt 1,9 ha ulatuses olemasolevate kinnistutega piirnevat maad, et tagada võimalus uuteks laiendusteks tulevikus.
  • 2. mail 2019 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek, kes kinnitas 2018. majandusaasta aruande, kasumijaotuse ettepaneku ning otsuse maksta aktsionäridele 2018. aasta eest dividende 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 16. mail 2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 24. mail 2019.
  • Tütarettevõte Energo Veritas OÜ avas 1. aprillil uue müügiesinduse ja kesklao Tallinnas, Tuisu 19. Laienes tootesortiment elektri- ja nõrkvoolumaterjalide, telekomi- ja elektrivõrgu ehituse ja valgustuse valdkonnas ning suurenes toodete müügi võimekus Eestis. Atraktiivne asukoht ja avaramad ruumid loovad paremad võimalused klientide teenindamiseks ja kauba operatiivseks väljastamiseks.
  • Elektrikaupade projekti- ja jaemüüja Energo Veritas OÜ võitis aruandekvartalis Elektrilevi jaotusvõrgu trafode hanke, mille maht on 1,3 miljonit eurot.
  • Seoses Harju Elekter kontserni tegevuse restruktureerimisega Soomes ning Satmatic Oy ja Finnkumu Oy koondamisega ühise juhtimise alla määras Kontsern tütarettevõtetele uue ühise tegevjuhi, senise ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja Jan Osa, kes alustas Satmatic Oys 1.04.2019 ja Finnkumu Oys 1.07.2019. ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja ametikohale nimetati alates 1.04.2019 senine müügiosakonna juhataja Indrek Ulmas.

Aktsia
Ettevõtte aktsia hind aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil sulgus 4,12 euro tasemel.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter II kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2019
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.19 31.12.18
Raha, pangakontod 1 978 3 142
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 29 894 22 218
Ettemaksed 1 728 1 173
Varud 23 113 17 468
KÄIBEVARA KOKKU 56 713 44 001
Edasilükkunud tulumaksu vara 97 98
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 10 245 9 587
Kinnisvarainvesteeringud 19 610 19 804
Materiaalne põhivara 20 916 17 403
Immateriaalne põhivara 7 214 7 260
PÕHIVARA KOKKU 58 082 54 152
VARAD KOKKU 114 795 98 153
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 12 299 6 656
Ostjate ettemaksed 2 536 1 740
Võlad tarnijatele ja muud võlad 22 738 14 911
Maksuvõlad 3 259 2 409
Lühiajalised eraldised 32 14
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 40 864 25 730
Võlakohustused 8 577 5 449
Muud pikaajalised kohustused 66 35
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 8 643 5 484
KOHUSTUSED KOKKU 49 507 31 214
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 3 213 2 665
Jaotamata kasum 50 148 52 316
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 65 341 66 961
Mitte-kontrolliv osalus -53 -22
OMAKAPITAL KOKKU 65 288 66 939
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 114 795 98 153
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV2 2019 KV2 2018 6K 2019 6K 2018
Müügitulud 40 606 33 851 69 889 59 837
Müüdud toodete kulud -35 519 -29 049 -61 014 -51 691
Brutokasum 5 087 4 802 8 875 8 146
Turustuskulud -1 474 -1 431 -2 682 -2 592
Üldhalduskulud -2 450 -2 187 -4 634 -4 116
Muud äritulud 83 29 131 43
Muud ärikulud -51 -47 -188 -83
Ärikasum 1 195 1 166 1 502 1 398
Finantstulud 24 342 125 353
Finantskulud -61 -11 -104 -25
Kasum enne maksustamist 1 158 1 497 1 523 1 726
Tulumaks -329 -459 -529 -586
Perioodi puhaskasum, sh 829 1 038 994 1 140
   emaettevõtte omanike osa 843 1 047 1 025 1 180
   mitte-kontrolliv osa -14 -9 -31 -40
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 0,06 0,06 0,07
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 0,06 0,06 0,07

1-6/2019 aruanne

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400

 

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...