Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015

04.11.2015 Börsiuudised
Konsolideeritud müügitulu oli aruandekvartalis 18,1 (2014 III kv: 15,7) miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise kvartaliga 9% ehk 1,5 miljonit eurot ja võrreldava perioodi suhtes 15% ehk 2,4 miljonit eurot. Üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 45,6 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 25%. 2015. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2014 9 k: 9,5) miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemuste võrdlemisel eelmise aastaga avaldasid enim mõju järgnevad asjaolud: 2014.aasta majandustulemustes kajastus Finnkumu Oy (soetatud juunis 2014) osas vaid firma 3. kvartali tegevus, samuti sisaldusid 2014. aasta 9 kuu puhaskasumis sidusettevõttest (AS Draka Keila Cables) konsolideeritud kasum 0,8 miljonit eurot. 2014. aasta puhaskasumile avaldasid mõju erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist: AS Draka Keila Cables vähemusosaluse müügist saadud tulu 1,8 miljonit eurot ja PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud 4,6 miljonit eurot. Jättes välja erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist, oli 2014. aasta 9 kuu võrreldav puhaskasum 3,1 miljonit eurot ja käesoleval aruandeperioodil 3,2 miljonit eurot.

muutus juuli-september muutus jaanuar-september aasta
(tuhat eurot) % 2015 2014 % 2015 2014 2014
Müügitulu 15,3 18 091 15 687 25,2 45 626 36 440 50 606
Brutokasum 6,1 3 441 3 242 19,9 8 220 6 858 9 081
Ärikasum enne kulumit 14,4 2 181 1 907 40,1 4 321 3 084 3 741
Ärikasum 17,1 1 788 1 527 64,4 3 197 1 945 2 228
Perioodi puhaskasum -49,4 1 620 3 200 -66,4 3 203 9 525 9 778
 sh emaettevõtte omanike -47,5 1 627 3 102 -66,2 3 199 9 463 9 697

Müügitulud kasvasid enamuste toodete ja teenuste osas. Aruandekvartalis saadi 93 % (2014 III kv: 92%) ja 9 kuuga 92% (2014 9 k: 90%) müügitulust Tootmise segmendist, Kinnisvara ning Muud tegevusalad andsid kokku vastavalt 7% ja 8% konsolideeritud müügimahust. Elektriseadmete müügist saadi 88% aruandekvartali müügitulust (2014 III kv: 87%). Aruandekvartalis müüdi elektriseadmeid 15,9 miljoni euro väärtuses, mis oli võrreldava kvartali näitajast 2,2 miljonit eurot ehk 16% enam, 9 kuuga  kasvas elektriseadmete müük  39,2 (2014 9k: 30,5) miljoni euroni, moodustades 86% kogu müügitulust. Suurima panuse 9 kuu elektriseadmete müügimahu tõusule andsid Finnkumu Oy ning UAB Rifas. Olulise kasvu andis müük Norra turule, mis oli 9 kuuga 3,2 (2014 9k: 1,0) miljonit eurot.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2015. aasta 9 kuuga 77% (2014 9 k: 70%) ja aruandekvartalis 77% (2014 III kv: 76%). Soome on Kontserni suurim turg, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud sellel turul toimuvast. 9 kuuga müüdi 63% Kontserni toodetest ja teenustest (2014 9 k: 57%) Soome turule. Soome turu osakaal konsolideeritud müügitulus kasvas aruandekvartalis ühe ja 9 kuuga 6 protsendipunkti võrra võrreldes 2014. aastaga, samal ajal kui Eesti turu osakaal langes aastaga 7 protsendipunkti võrra 23,5%le. Langus oli tingitud peamiselt madalpingeseadmete müügitellimuste vähenemisest.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandekvartalis 16% ja 9 kuuga 23% võrreldes eelmise aasta samade perioodidega. Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas aruandekvartalis 18% 14 650 tuhande euroni ja 9 kuuga 26 %  37 406 tuhande euroni. Turustuskulud vähenesid 1 961 tuhande euroni; turustuskulude määr moodustas müügitulust 4,3% (2014 9 k: 5,4%). Üldhalduskulud suurenesid aruandekvartalis 69 tuhande euro võrra 1 035 tuhande euroni, 9 kuuga 223 tuhat eurot 3 088 tuhande euroni, seejuures üldhalduskulude määr müügitulust vähenes, moodustades 6,8% (2014 9 k: 7,9%).

2015. aasta 3. kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 479 (2014 III kv: 471) ja 9 kuuga 475 (2014 9 k: 451) inimest. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 454 (2014 III  kv: 2 361) tuhat eurot ning 9 kuuga 7 256 (2014 9k: 6 692) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja   kohta oli 1 696 (2014 9k: 1 647) eurot.

Kolmanda kvartali konsolideeritud brutokasum oli 3 441 (2014 III kv: 3 242) tuhat eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaaliks kujunes 19,0%, mis oli 1,7 protsendipunkti võrra madalam võrreldava perioodi näitajast. 9 kuu konsolideeritud brutokasum oli 8 220 (2014 9 k: 6 858) tuhat eurot. 9 kuu brutokasumi marginaal oli 18,0% mis oli 0,8 protsendipunkti madalam kui võrreldava perioodil.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 788 (2014 III kv: 1 527) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 2 181 (2014 III kv: 1 907) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 9,9% (2014 III kv: 9,7%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 12,1% olles samal tasemel võrreldava perioodi näitaja suhtes.

9 kuu ärikasum enne kulumit suurenes 1 237 tuhande euro võrra 4 321 tuhande euroni ja ärikasum 1 252 tuhande euro võrra 3 197 tuhande euroni. 9 kuu ärirentaablus enne kulumit oli 9,5% (2014 9 k: 8,5%) ja ärirentaablus 7,0% (2014 9 k: 5,3%).

Aprillis 2015 maksis PKC Group Oyj 2014. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 766 (2014 II kv: 906) tuhat eurot. Kokku saadi finantstulu 9 kuuga 788 tuhat eurot mis oli 4 839 tuhat eurot vähem kui võrreldaval perioodil. 2014. aasta teises kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat, mis andis finantstulu 4 616 tuhat eurot.

AS Harju Elekter müüs oma osaluse ASis Draka Keila Cables 9. juulil 2014. Tehingust saadi finantstulu 1 785 tuhat eurot, lisaks konsolideeriti ettevõttest kasumit 817 tuhat eurot. Kokku saadi eelmise aasta 9 kuuga tulu sidusettevõttest 2 602 tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 620 (2014 III kv: 3 200) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1 627 (2014 III kv: 3 102) tuhat eurot. Puhaskasumi marginaaliks kujunes 9,0% (2014 III kv: 20,4%). Puhaskasum aktsia kohta oli 3. kvartalis 0,09 (2014 III kv: 0,18) eurot.

Kokkuvõttes oli 9 kuu konsolideeritud puhaskasum 3 203 (2014 9 k: 9 525) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 3 199 (2014 9 k: 9 463) tuhat eurot, puhaskasumi marginaal oli 7% (2014 9 k: 26,1%). Puhaskasum aktsia kohta oli 0,18 (2014 9 k: 0,54) eurot.

Kontsern investeeris põhivarasse 9 kuuga kokku 4,7 (2014 9k: 5,8 sh äriühenduste kaudu 4,9) miljonit eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 3.kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.09.15 31.12.14
Raha, pangakontod 2 030 9 984
Müügivalmis finantsvara 0 35
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 9 904 6 484
Ettemaksed 416 455
Ettevõtte tulumaks 60 79
Varud 9 668 8 104
Käibevara kokku 22 078 25 141
Pikaajalised finantsinvesteeringud 20 133 19 145
Kinnisvarainvesteeringud 13 053 12 109
Materiaalne põhivara 8 239 7 968
Immateriaalne põhivara 5 430 5 429
Põhivara kokku 46 855 44 651
VARAD KOKKU 68 933 69 792
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 632 278
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 711 6 989
Maksuvõlad 1 402 1 072
Ettevõtte tulumaks 58 12
Lühiajalised eraldised 9 39
Kokku lühiajal.kohustused 8 812 8 390
Pikaajalised kohustused 1 956 1 560
Kohustused kokku 10 768 9 950
Aktsiakapital 12 418 12 180
Ülekurss 804 240
Reservkapital 17 980 19 393
Jaotamata kasum 26 826 26 664
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 028 58 477
Mitte-kontrolliv osalus 137 1 365
Kokku omakapital 58 165 59 842
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 68 933 69 792
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 1.1.-30.9.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV3 2015 KV3 2014 9k 2015 9k 2014
Realiseerimise  netokäive 18 091 15 687 45 626 36 440
Realiseeritud toodete kulud -14 650 -12 445 -37 406 -29 582
Kogukasum 3 441 3 242 8 220 6 858
Turustuskulud -614 -680 -1 961 -1 976
Üldhalduskulud -1 035 -966 -3 088 -2 865
Muud äritulud 5 -20 66 16
Muud ärikulud -9 -49 -40 -88
Ärikasum 1 788 1 527 3 197 1 945
Finantstulud 3 79 788 5 627
Finantskulud -11 -9 -40 -25
Tulu sidusettevõttest 0 1 787 0 2 602
Kasum enne maksustamist 1 780 3 384 3 945 10 149
Tulumaks -160 -184 -742 -624
Maksustamisjärgne kasum, sh 1 620 3 200 3 203 9 525
   emaettevõtte omanike osa 1 627 3 102 3 199 9 463
   mitte-kontrolliv osa -7 98 4 62
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,09 0,18 0,18 0,54
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,09 0,18 0,18 0,54

Tiit Atso
Finantsjuht
Tel 674 7422

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...