Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013

28.02.2014 Börsiuudised Aruanded

Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 12,3 miljonit eurot, mis oli 2,2% väiksem võrreldava perioodi näitajast. Neljanda kvartali ärikasum oli 214 tuhat eurot, kasvades 28,1%. Aruandekvartalis teeniti puhaskasumit 298 tuhat eurot, mis oli 56,0% enam kui võrreldaval perioodil.

Kontserni 12 kuu müügitulu oli 48,3 miljonit eurot, olles 8,5% väiksem võrreldava perioodi näitajast, aruandeaasta ärikasum kahanes 11,5% 1,74 miljoni euroni ja puhaskasum kasvas 43,6% 5,17 miljoni euroni.

  muutus % oktoober – detsember muutus % jaanuar – detsember
(tuhat eurot) 2013 2012 2013 2012
Müügitulu -2,2 12 288 12 565 -8,5 48 288 52 801
Brutokasum 10,2 2 131 1 933 -2,3 8 458 8 653
Ärikasum enne kulumit 16,1 627 540 -4,9 3 269 3 439
Ärikasum 28,1 214 167 -11,5 1 743 1 970
Perioodi puhaskasum 56,0 298 191 43,6 5 173 3 603
 sh emaettevõtte omanike 58,0 327 207 46,8 5 162 3 517
Kasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,01 0,30 0,21

Konsolideeritud müügitulu kahanemise tingis Tootmise segmendi, mis annab ligi 90% müügitulust, tellimuste ja müügimahtude vähenemine käesoleval aastal. Ligikaudu 83% Kontserni müügitulust moodustas elektriseadmete müük. Aruandeaastal oli elektriseadmete tootmis- ja müügimaht 40,0 miljonit eurot, mis oli  4,1 miljonit eurot vähem kui 2012. aastal. Suurimad tagasiminekud elektriseadmete tootmismahtudes olid Soome (-2,2 miljonit eurot) ja Leedu (-1,2 miljonit eurot) segmentides.

Turgudest domineerisid jätkuvalt Kontserni ettevõtete koduturud. Eksportturud kaotasid veidi oma osakaalu ning nende  edasine areng sõltub suuresti meie peamiste väliste sihtriikide võtmeklientide aktiivsusest. 2013. aastal jõudsid lõpule ühekordsed projektid Belgias, Malaisias, Valgevenes ja Šveitsis, samas käivitusid uued projektid USAs. Kasvanud on tarned Norrasse ja Venemaale, mis on viimastel aastatel muutunud Kontserni sihtturgudeks.

63% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012: 66%) ning 93% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi).

Äritegevuse kulud kahanesid aruandekvartalis 2,5% 12,1 miljoni euroni, sh müüdud toodete ja teenuste kulud 4,5% 10,2 miljoni euroni. Aruandekvartalis kanti kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ning hinnati alla varasid kokku 155 tuhande euro väärtuses. Aasta kokkuvõttes jäid püsikulud võrreldava perioodi tasemele;  müüdud toodete ja teenuste kulud vähenesid 4,3 miljoni euro ehk kümnendiku võrra ja äritegevuse kulud kokku 8,5% 46,5 miljoni euroni.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 451 inimest, mis oli 27 töötajat vähem kui aasta tagasi. 2013. aasta IV  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 436 inimest, mis oli keskmiselt 21 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Kaheteistkümne kuu keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 3 töötaja võrra 455 töötajani. Tööjõukulud kahanesid aruandekvartalis 1,6% 2,9 miljoni euroni, aastaga 4,3% 11,4 miljoni euroni. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 247 (2012 IV  kv: 2 314) tuhat eurot ning 12 kuuga 8 645 (2012: 9 139) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 584 (2012: 1 684) eurot.

Kontserni varade maht kasvas 12 kuuga 11,5 miljoni euro võrra 71,1 miljoni euroni. Valdava osa kasvust moodustas pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse kasv. PKC Group Oyj aktsia turuhind tõusis aruandekvartaliga 0,24 (2012 IV kv: 1,40) euro võrra ning viimasel kauplemispäeval maksis aktsia Helsingi Börsil 24,19 eurot, aasta tagasi 15,43 eurot. Aasta algusega võrreldes kasvas aktsia turuhind 8,76 (2012: 4,00) eurot. Aktsiate ümberhindluse kasumi 11,7 (2012: 5,5) miljoni euro võrra kasvas finantsvarade maksumus ja ka ümberhindluse reserv omakapitalis.

Kontsern investeeris 12 kuuga põhivarasse kokku 2,32 (2012: 0,84) miljonit eurot. Bilansipäeva 31.12.2013 seisuga moodustasid põhivarad 77,6%  (31.12.2012: 72,4%) varade maksumusest.

Raha ja rahaekvivalendid kasvasid 12 kuuga 0,76 miljoni euro võrra 4,10 miljoni euroni, võrreldaval perioodil kasvasid 2,5 miljoni euro võrra 3,35 miljoni euroni.

Seisuga 31.12.2013 oli ASil Harju Elekter 1 500 eraisikust ja institutsionaalset aktsionäri. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 32,0% firma aktsiakapitalist.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2013
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.13 31.12.12
Raha, pangakontod 4 102 3 352
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 5 699 6 493
Ettemaksed 256 232
Ettevõtte tulumaks 41 0
Varud 5 801 6 395
Käibevara kokku 15 899 16 472
Edasilükkunud tulumaksu vara 7 5
Sidusettevõtete aktsiad 3 598 2 295
Pikaajalised finantsinvesteeringud 31 339 21 386
Kinnisvarainvesteeringud 11 663 10 454
Materiaalne põhivara 8 129 8 546
Immateriaalne põhivara 436 451
Põhivara kokku 55 172 43 137
VARAD KOKKU 71 071 59 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 654 1 075
Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 437 5 902
Maksuvõlad 969 1 049
Ettevõtte tulumaks 15 75
Lühiajalised eraldised 36 23
Kokku lühiajal.kohustused 6 111 8 124
Pikaajalised kohustused 1 141 1 349
Kohustused kokku 7 252 9 473
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 31 424 21 354
Jaotamata kasum 18 635 15 008
Emaettevõtte osalus omakapitalis 62 479 48 782
Mitte-kontrolliv osalus 1 340 1 354
Kokku omakapital 63 819 50 136
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 71 071 59 609
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2013
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV4 2013 KV4 2012 2013 2012
Realiseerimise  netokäive 12 288 12 565 48 288 52 801
Realiseeritud toodete kulud -10 157 -10 632 -39 830 -44 148
Kogukasum 2 131 1 933 8 458 8 653
Turustuskulud -737 -658 -2 627 -2 801
Üldhalduskulud -1 169 -1 088 -4 067 -3 876
Muud äritulud 8 1 38 49
Muud ärikulud -19 -21 -59 -55
Ärikasum 214 167 1 743 1 970
Neto finantstulud/ (-kulud) -14 -6 2 602 997
Tulu sidusettevõttest 153 104 1 303 1 118
Kasum enne maksustamist 353 265 5 648 4 085
Tulumaks -55 -74 -475 -482
Maksustamisjärgne kasum, sh 298 191 5 173 3 603
   emaettevõtte omanike osa 327 207 5 162 3 517
   mitte-kontrolliv osa -29 -16 11 86
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,01 0,3 0,21
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,01 0,3 0,21
Karin Padjus
Finantsdirektor
Tel 674 7403

IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...