Kontserni majandustulemused, 1-12/2014

25.02.2015 Aruanded

Harju Elekter kontserni 2014. aasta oli sündmusterohke ja edukas. Ehkki majanduskeskkond ja turud olid ebakindlad ja volatiilsed, täitsime endale püstitatud ülesanded, suurendades müügitulusid ja kasumit.

Kontserni tütarettevõte Satmatic Oy ostis juunis Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy, kelle II poolaasta raamatupidamise aruanded kajastuvad Kontserni IV kvartali ja 12 kuu majandustulemustes alates 1. juulist. Juulis müüs Kontsern oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables, mille kasumit konsolideeriti laiendatud kapitaliosaluse meetodil kuni 30.6.2014. Mõlemad sündmused avaldasid mõju nii Kontserni aruandekvartali kui ka 12 kuu konsolideeritud majandustulemustele.

oktoober – detsember

muutus

jaanuar – detsember

muutus

(tuhat eurot)

2014

2013

%

2014

2013

%

Müügitulu

14 166

12 288

15,3

50 606

48 288

4,8

Brutokasum

2 222

2 131

4,3

9 081

8 458

7,4

Ärikasum enne kulumit

657

626

5,0

3 741

3 269

14,4

Ärikasum

282

214

31,8

2 228

1 743

27,8

Perioodi puhaskasum

253

298

-15,1

9 778

5 173

89,0

Kontserni müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,3% ja jõudis 14,2 miljoni euroni. Aruandeaasta konsolideeritud müügitulu oli 50,6 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 4,8%. 70% Kontserni toodetest ja teenustest müüdi väljapoole Eestit.

Müügitulust 90,5% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning muud tegevusalad kokku andsid 9,5% konsolideeritud müügimahust. Tootmise segment tegeleb elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmise ja müügi ning nendega seotud tegevustega. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 93,6% Tootmise müügimahust ja 84,7% konsolideeritud müügitulust. Elektriseadmete müük kasvas neljandas kvartalis 21,8% 12,4 miljoni euroni ja 12 kuu arvestuses 7,3% 42,9 miljoni euroni.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 483 inimest, mis oli 32 töötajat rohkem kui aasta tagasi. Finnkumu Oy ostuga lisandus Kontserni 18 töötajat. 2014. aasta IV  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 465 inimest, mis oli keskmiselt 29 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. 12 kuu keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 4 töötaja võrra 459 töötajani.

IV kvartalis kasvasid tööjõukulud 9,6% 3,2 miljoni euroni ja 12 kuuga 6,0% 12,0 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandeaastal müügitulust 23,8% (2013: 23,5%). Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 503 (2013 IV  kv: 2 247) tuhat eurot ning 12 kuuga 9 194 tuhat eurot (2013: 8 645 tuhat eurot). Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 669 (2013: 1 584) eurot.

Müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid aruandekvartalis 17,6% ja 12 kuuga 4,3%, edestades müügitulu kasvutempot aruandekvartalis 2,2 protsendipunkti võrra ja jäädes 12 kuuga 0,5 protsendipunkti võrra alla müügitulu kasvutempole. Kokkuvõttes jäi äritegevuse kulude kasvutempo alla müügitulude kasvule, suurenedes küll aruandekvartaliga 15,1% 14,9 miljoni euroni ja aastaga 3,8% 48,3 miljoni euroni.

Tulenevalt eelnevast kujunes aruandekvartali konsolideeritud ärikasumiks 0,3 (2013 IV kv: 0,2) miljonit eurot ja ärikasumiks enne kulumit 0,7 (2013 IV kv: 0,6) miljonit eurot. Aruandekvartali ärirentaablus oli 2,0% (2013 IV kv: 1,7%) ja ärirentaablus enne kulumit 4,6%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 0,5 protsendipunkti võrra väiksem. Nii ärikasum enne kulumit kui ka ärikasum kasvasid 12 kuuga 0,5 miljoni euro võrra vastavalt 3,7 miljoni euroni ja 2,2 miljoni euroni. 12 kuu ärirentaablus enne kulumit paranes 0,6 protsendipunkti võrra ja oli 7,4% ning ärirentaablus 0,8 protsendipunkti võrra ja oli 4,4%.

PKC Group Oyj maksis  2013. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 907 (2013: 948) tuhat eurot. II kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügist oli 4,6 (2013: 1,7) miljonit eurot. Kokku saadi 12 kuuga finantsinvesteeringult kasumit 5,6 miljonit eurot ja võrreldaval perioodil 2,6 miljonit eurot ning aastaga teeniti finantstulusid kokku 5,7 (2013: 2,6) miljonit eurot.

Kontsern müüs III kvartalis oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables. Kasum  aktsiate müügilt oli 1,8 miljonit eurot. Aruandeperioodil konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 0,8 (2013: 1,3) miljonit eurot.

Aruandeaasta konsolideeritud puhaskasum oli 9,8 miljonit eurot, kasvades ligi 4,6 miljoni euro võrra. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 9,7 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,56 (2013: 0,30) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 4. kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.14 31.12.13
Raha, pangakontod 9 984 4 102
Müügivalmis finantsvara 35 0
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 6 484 5 699
Ettemaksed 455 256
Ettevõtte tulumaks 79 41
Varud 8 104 5 801
Käibevara kokku 25 141 15 899
Edasilükkunud tulumaksu vara 0 7
Sidusettevõtete aktsiad 0 3 598
Pikaajalised finantsinvesteeringud 19 145 31 339
Kinnisvarainvesteeringud 12 109 11 663
Materiaalne põhivara 7 968 8 129
Immateriaalne põhivara 5 429 436
Põhivara kokku 44 651 55 172
VARAD KOKKU 69 792 71 071
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 278 654
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 989 4 437
Maksuvõlad 1 072 969
Ettevõtte tulumaks 12 15
Lühiajalised eraldised 39 36
Kokku lühiajal.kohustused 8 390 6 111
Pikaajalised kohustused 1 560 1 141
Kohustused kokku 9 950 7 252
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 19 393 31 424
Jaotamata kasum 26 664 18 635
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 477 62 479
Mitte-kontrolliv osalus 1 365 1 340
Kokku omakapital 59 842 63 819
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 69 792 71 071
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV4 2014 KV4 2013 12k 2014 12k 2013
Realiseerimise  netokäive 14 166 12 288 50 606 48 288
Realiseeritud toodete kulud -11 945 -10 157 -41 525 -39 830
Kogukasum 2 222 2 131 9 081 8 458
Turustuskulud -745 -737 -2 720 -2 627
Üldhalduskulud -1 176 -1 169 -4 042 -4 067
Muud äritulud 11 8 27 38
Muud ärikulud -30 -19 -118 -59
Ärikasum 282 214 2 228 1 743
Finantstulud 34 2 5 661 2 648
Neto finantskulud -12 -16 -38 -46
Tulu sidusettevõttest 0 153 2 602 1 303
Kasum enne maksustamist 304 353 10 453 5 648
Tulumaks -51 -55 -675 -475
Maksustamisjärgne kasum, sh 253 298 9 778 5 173
   emaettevõtte omanike osa 232 327 9 697 5 162
   mitte-kontrolliv osa 21 -29 81 11
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,01 0,02 0,56 0,3
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,01 0,02 0,56 0,3

IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403

 

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...