Kontserni majandustulemused, 1-12/2016

27.02.2017 Börsiuudised Aruanded

Harju Elekter kontserni 2016. aasta oli sarnane eelmise majandusaastaga. Tänu uutele lepingutele ja sisemistele ümberkorraldustele kasvas IV kvartalis müügitulu 9,2% ning ärikasum mitmekordistus, mis loob eelduse edukaks 2017. aastaks.

2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 61,2 (2015: 60,7) miljonit eurot ning ärikasum 3,2 (2015: 3,3) miljonit eurot. 2016. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,22 (2015: 3,18) miljonit eurot. Konsolideeritud müügitulu aruandekvartalis oli 16,4 (2015 IV kv: 15,0) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 9,2% ehk 1,4 miljonit eurot. Elektriseadmete müük kasvas IV kvartalis 1,2 miljoni euro võrra 14,2 miljoni euroni, mis oligi müügitulu kasvu peamiseks põhjuseks.

oktoober – detsember

muutus

jaanuar – detsember

muutus

(tuhat eurot)

2016

2015

%

2016

2015

%

Müügitulu

16 408

15 030

9,2

61 167

60 656

0,8

Brutokasum

2 496

2 079

20,1

10 348

10 299

0,5

Ärikasum enne kulumit

895

498

79,7

4 777

4 819

-0,9

Ärikasum

487

79

517,8

3 181

3 276

-2,9

Perioodi puhaskasum

375

-16

2 443,7

3 224

3 186

1,2

sh emaettevõtte omanike osa

369

-8

4 712,5

3 219

3 190

0,9

Aruandekvartalis teeniti 91% (2015 IV kv: 91%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 9% (2015 IV kv: 9%) müügimahust. Tootmissegmendi müügitulust suurima osa (94-95%) annab elektriseadmete müük.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2016. aastal 78,1% (2015: 76,6%) ja aruandekvartalis 75,4% (2015 IV kv: 76,8%).

Aruandekvartalis kasvas müük Eesti turule 15,4% ehk 0,5 miljoni eurot 4,0 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 24,6%. Kontsern müüs 2016. aastal Eesti turule 21,9% (2015: 23,4%) oma toodetest ja teenustest. Aastaga vähenesid tarned Eesti turule 0,8 miljoni euro võrra ehk 5,8%. Langus on tingitud investeeringute jätkuvast vähenemisest Eesti energiajaotussektoris.

Samas on Soome suunalised tarned aruandeaastal kasvanud 5,5% ehk 2,1 miljonit eurot, aruande­kvartalis aga jäi müügimaht võrreldava perioodi tasemele. Enamus Kontserni ettevõtteid on suutnud oma müügimahtusid Soome turule kasvatada, mille tulemusel kasvas Soome turu osakaal Kontserni müügitulus 67%ni (2015: 64,1%).

Kontsern jätkas 2016. aastal aktiivset tööd Rootsi suunalises tegevuses nii müügi kui ka tootearenduse vallas. Rootsi turult teenitud müügitulu kasvas IV kvartalis 24,2% ja aastaga 47,3%.

Tulenevalt madalast naftahinnast ning Leedu ettevõtte põhikliendi omanikuvahetusest, vähenesid Kontserni Norra suunalised tarned aruandeaastal veidi enam kui neljandiku võrra ehk 1 miljoni euro võrra. Tellimuste mahud IV kvartalis mõnevõrra taastusid, kasvades aruandekvartalis 0,5 miljoni euro võrra 1,1 miljoni euroni, mis andis 6,8% Kontserni viimase kvartali müügitulust.

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud IV kvartalis 6,7% ehk 1 miljonit eurot ja aastases võrdluses 1,1% ehk 0,6 miljonit eurot. Põhiosa kulude kasvust põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine, mis kasvasid 1,0 miljoni euro võrra ehk 7,4% võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga ja aastases võrdluses 0,5 miljonit eurot ehk 0,9%, jäädes aruandekvartalis alla sama perioodi müügitulu 9,2%lisele kasvutempole. Aastate võrdluses kasvasid müüdud toodete ja teenuste kulud müügituluga samas tempos ehk 0,8%.

Kontserni jätkuv keskendumine ekspordi suurendamisele on kaasa toonud ka turustuskulude tõusu, kasvades aruandekvartalis 18% ja aastaga 14% võrreldavate perioodide suhtes. Turustuskuludes on enim kasvanud tööjõukulud, seda nii ettevõtetes toimunud struktuurimuudatuste kui ka lisatasude maksmise tõttu. Valdav osa turustuskulude tõusust tuli Kontserni Soome ettevõtetest. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 5,0% (2015: 4,4%). Üldhalduskulud seevastu kahanesid aruandekvartalis 6,8% ja aastases võrdluses 4,6%. Üldhaldus­kulude määr moodustas aasta müügitulust 6,8%, kahanedes 0,3 protsendipunkti võrra.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontserni ettevõtetes kokku 480 inimest (31.12.2015: 470). 2016. aastal töötas Kontsernis keskmiselt 455 inimest, mis oli keskmiselt 17 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis suurenes keskmine töötajate arv 4 töötaja võrra 467ni. Tootmise optimeerimine Kontserni Eesti ettevõtetes tõi kuni 2016. aasta III kvartalini kaasa töötajate arvu vähenemise, kuid pärast mitmete suuremahuliste müügilepingute sõlmimist on taas alustatud töökohtade loomist. Uute töötajate värbamine on töö­jõu­turul valitseva tiheda konkurentsi ning kasvava palgasurve tõttu keeruline. Töötajate värbamiseks ning olemasolevate hoidmiseks alustati IV kvartalis töötajate palgatasemete ülevaatamist. Lisaks tõid Kontserni Soome ettevõtete head majandustulemused 2016. aastal kaasa lisatasude väljamaksmise ja reservide tõusu, millega kaasnes Kontserni tööjõukulude kasv. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja  3 167 (2015 IV kv: 2 439) tuhat eurot ning aastaga 10 597 (2015: 9 695) tuhat eurot. Keskmine kuutöötasu Kontserni töötaja kohta oli
1 940 (2016: 1 711) eurot.

Aruandekvartali brutokasum oli 2 496 (2015 IV kv: 2 079) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 15,2% (2015 IV kv: 13,8%). Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 10 348 (2015: 10 299) tuhat eurot. Brutokasumi margi­naaliks kujunes 16,9% (2015: 17,0%). Kontserni brutokasumi marginaalile avaldas 2016.aasta II poolaastal mõju maailmaturu metalli­hinna tõus.

Kontserni IV kvartali ärikasum oli 487 (2015 IV kv: 79) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 895 (2015 IV kv: 498) tuhat eurot. Kvartali ärirentaablus oli 3,0% (2015 IV kv: 0,5%) ja ärirentaablus enne kulumit oli 5,5% (2015 IV kv: 3,3%). Kontserni 2016. aasta ärikasum oli 3 181 (2015: 3 276) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 4 777 (2015: 4 819) tuhat eurot. Kontserni ärikasumile avaldas mõju metallitehaste liitmisega seotud otsesed lisakulud, mida kogunes kokku 134 tuhat eurot. IV kvartaliks sai metallitehaste liitmine lõpetatud, masinate ja seadmete kolimisest ja ümber­seadistamisest tekkinud tootmistõrked likvideeritud ning probleemid tähtaegadest kinnipidamisel vähenenud mini­maalseks. Aruandeaasta ärirentaabluseks kujunes 5,2% (2015: 5,4%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,8% (2015: 7,9%).

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 375 (2015 IV kv: -16) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 369 (2015 IV kv: -8) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli aruandekvartalis 0,02 eurot ja võrreldaval perioodil 0,00 eurot. Puhaskasumi marginaaliks kujunes 2,3% (2015 IV kv:
-0,1%).

Kokkuvõttes oli 2016. aasta konsolideeritud puhaskasum 3 224 (2015: 3 186) tuhat eurot. Ema­ettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 3 219 (2015: 3 190) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,18 (2015: 0,18) eurot.

Kontsern on aasta jooksul investeerinud materiaalsesse põhivarasse ja kinnisvarasse kokku 4,6 (2015: 2,3) miljonit eurot, millest 3 miljonit eurot investeeriti Kontserni Allika Tööstusküla tootmishoonete arendamisse.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon:
Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2016
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.2016 31.12.2015
Raha, pangakontod 3 278 5 711
Äritegevuse ja muud nõuded 8 480 6 678
Ettemaksed 771 278
Ettevõtte tulumaks 24 28
Varud 9 712 7 148
KÄIBEVARA KOKKU 22 265 19 843
Edasilükkunud tulumaksu vara 37 57
Pikaajalised finantsinvesteeringud 21 990 20 188
Kinnisvarainvesteeringud 13 273 12 990
Materiaalne põhivara 10 972 8 010
Immateriaalne põhivara 5 431 5 491
PÕHIVARA KOKKU 51 703 46 736
VARAD KOKKU 73 968 66 579
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 804 296
Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 140 6 043
Võlg aktsionäridele 1 242 0
Maksuvõlad 1 075 944
Ettevõtte tulumaks 133 146
Lühiajalised eraldised 15 34
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 12 409 7 463
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 1 167 912
KOHUSTUSED KOKKU 13 576 8 375
Aktsiakapital 12 418 12 418
Registreerimata aktsiakapital -1 242 0
Ülekurss 804 804
Reservkapital 19 214 18 047
Jaotamata kasum 29 113 26 817
Emaettevõtte osalus omakapitalis 60 307 58 086
Mitte-kontrolliv osalus 85 118
OMAKAPITAL KOKKU 60 392 58 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 73 968 66 579
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2016
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV42016 KV42015 2016 2015
Müügitulud 16 408 15 030 61 167 60 656
Müüdud toodete kulud -13 912 -12 951 -50 819 -50 357
Brutokasum 2 496 2 079 10 348 10 299
Turustuskulud -818 -696 -3 034 -2 657
Üldhalduskulud -1 165 -1 249 -4 138 -4 337
Muud äritulud 10 4 93 70
Muud ärikulud -36 -59 -88 -99
Ärikasum 487 79 3 181 3 276
Finantstulud 6 48 775 835
Finantskulud -7 -9 -24 -49
Kasum enne maksustamist 486 118 3 932 4 062
Tulumaks -111 -134 -708 -876
Perioodi puhaskasum, sh 375 -16 3 224 3 186
   emaettevõtte omanike osa 369 -8 3 219 3 190
   mitte-kontrolliv osa 6 -8 5 -4
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,00 0,18 0,18
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,00 0,18 0,18

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
Tel 674 7400

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...