Kontserni majandustulemused, 1-3/2013

07.05.2013 Börsiuudised Aruanded

Vaatamata sesoonsetele mõjutustele ja Põhja-Euroopa regiooni majanduslikule ebakindlusele, suutsime 2013.aasta esimese kvartali lõpetada Harju Elekter kontserni jaoks ootuspäraste tulemustega. Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 11,4 miljonit eurot, saavutades võrreldava perioodiga praktiliselt sama taseme. Lähikvartalitelt loodame positiivseid arenguid oma perspektiivsetel turgudel Skandinaavias nagu ka Soome eksporttööstuse seisakust taastumist.

jaanuar – märts

aasta

muutus %

2013

2012

2012

Müügitulu (tuhat eurot)

-2,4

11 390

11 671

52 801

Brutokasum (tuhat eurot)

-9,2

1 721

1 896

8 653

Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot)

-24,5

555

735

3 439

Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot)

-49,8

188

375

1 970

Perioodi puhaskasum (tuhat eurot)

21,1

717

592

3 603

 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot)

20,3

698

580

3 517

Konsolideeritud müügitulust andis 89,1% tootmise segment, 5,7% kinnisvara ja 5,2% muud segmenteerimata tegevused. 65,3% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012 I kv: 63,8%) ning ligi 91% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi). Samal ajal, kui aruandekvartali konsolideeritud müügitulu vähenes marginaalselt Eestis (-0,27 miljonit eurot) ja Soomes (-0,20 miljonit eurot), kasvasid tulud Leedus (0,27 miljonit eurot) ja muudel turgudel, sh. Norras ja Venemaal, (0,19 miljonit eurot). Uue turuna lisandus Ukraina.

Äritegevuse kulud kahanesid aruandeperioodil 0,7%, sh vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 1,1% 9,7 miljoni euroni. Üldhaldus- ja turustuskulud kasvasid kvartaliga kokku 1,7% 1,5 miljoni euroni ning kasvu põhjus peitub neis sisalduvate arenduskulude suurenemises.

Kontserni esimese kvartali ärikasum oli 188 (2012 I kv: 375) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 555 (2012 I kv: 735) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 1,7% (2012 I kv: 3,2%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,9% (2012 I kv: 6,3%). Ärikasumi langus oli tingitud peamiselt väiksema lisandväärtusega toodete hulga suurenemisest Kontserni Soome ja Leedu tütarettevõtete tooteportfellides.

Esimeses kvartalis müüdi 30 (2012 I kv: 15,4) tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügilt oli 453 (2012 I kv: 175) tuhat eurot. Neto-finantstulud kasvasid aastaga 281 tuhande euro võrra 454 tuhande euroni. Kontsern konsolideeris aruandekvartalis sidusettevõttest kasumit 75 (2012 I kv: 79) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 717 (2012 I kv: 592) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 698 (2012 I kv: 580) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli I kvartalis 0,04 (2012 I kv: 0,03) eurot.

2013. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 462 inimest, mis oli keskmiselt 27 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Samas on tööjõukulud aruandekvartalis kahanenud 5,9%. Tööjõukulude määr müügitulus moodustas 24,0%, mis oli 0,9 protsendipunkti võrra väiksem eelmise aasta sama perioodi näitajast ning 1 protsendipunkti võrra 2011. aasta I kvartali näitajast. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2,11 (2012 I  kv: 2,28) miljonit eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 520 (2012 I kv: 1 746) eurot.

Kontsern investeeris 3 kuuga põhivarasse kokku 0,102 (2012 I kv: 0,140) miljonit eurot.

Raha ja rahaekvivalendid kasvasid aruandekvartaliga  0,7 miljoni euro võrra 4,0 miljoni euroni, võrreldaval perioodil 0,4 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2013
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.13 31.12.12
Raha, pangakontod 4 032 3 352
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 7 053 6 493
Ettemaksed 284 232
Ettevõtte tulumaks 6 0
Varud 6 745 6 395
Käibevara kokku 18 120 16 472
Edasilükkunud tulumaksu vara 5 5
Sidusettevõtete aktsiad 2 370 2 295
Pikaajalised finantsinvesteeringud 24 472 21 386
Kinnisvarainvesteeringud 10 355 10 454
Materiaalne põhivara 8 387 8 546
Immateriaalne põhivara 445 451
Põhivara kokku 46 034 43 137
VARAD KOKKU 64 154 59 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 1 103 1 075
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 773 5 902
Maksuvõlad 883 1 049
Ettevõtte tulumaks 49 75
Lühiajalised eraldised 16 23
Kokku lühiajal.kohustused 8 824 8 124
Pikaajalised kohustused 1 349 1 349
Kohustused kokku 10 173 9 473
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 24 464 21 354
Jaotamata kasum 15 724 15 008
Emaettevõtte osalus omakapitalis 52 608 48 782
Mitte-kontrolliv osalus 1 373 1 354
Kokku omakapital 53 981 50 136
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 64 154 59 609
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.13
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV12013 KV12012
Realiseerimise  netokäive 11 390 11 671
Realiseeritud toodete kulud -9 669 -9 775
Kogukasum 1 721 1 896
Turustuskulud -599 -637
Üldhalduskulud -939 -875
Muud äritulud 17 2
Muud ärikulud -12 -11
Ärikasum 188 375
Neto finantstulud/ (-kulud) 454 173
Tulu sidusettevõttest 75 79
Kasum enne maksustamist 717 627
Tulumaks 0 -35
Maksustamisjärgne kasum, sh 717 592
   emaettevõtte omanike osa 698 580
   mitte-kontrolliv osa 19 12
Tava puhaskasum aktsia kohta 0,04 0,03
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,04 0,03
Karin Padjus
Finantsdirektor

I kvartali vahearuanne

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...