Kontserni majandustulemused, 1-6/2013

07.08.2013 Börsiuudised Aruanded
Kontserni kuue kuu müügitulu oli 24,5 miljonit eurot ja aruandekvartalis 13,1 miljonit eurot, poolaasta ärikasum jõudis 0,8 miljoni euro ja teise kvartali ärikasum 0,6 miljoni euroni. Poolaasta puhaskasum kasvas 2,5 miljoni euroni ning aruandekvartali puhaskasum 1,8 miljoni euroni.

muutus aprill – juuni muutus jaanuar – juuni aasta
(tuhat eurot) % 2013 2012 % 2013 2012 2012
Müügitulu -7,2 13 060 14 079 -5,1 24 450 25 750 52 801
Brutokasum -0,8 2 344 2 363 -4,6 4 066 4 259 8 653
Ärikasum enne kulumit -4,2 952 993 -12,7 1 507 1 727 3 439
Ärikasum -8,1 579 630 -23,7 768 1 005 1 970
Perioodi puhaskasum 15,8 1 752 1 513 17,3 2 470 2 105 3 603
 sh emaettevõtte omanike 14,2 1 705 1 493 15,9 2 403 2 073 3 517

Aruandekvartali konsolideeritud müügimaht vähenes eelmise aasta sama perioodi näitaja suhtes 7% 13,1 miljoni euroni ja seda peamiselt Tootmise segmendi müügitulu vähenemise tõttu. Samas oli aga Tootmise müügimaht 1,5 miljonit eurot suurem kui aruandeaasta I kvartalis ja 0,5 miljonit eurot suurem eelmise aasta viimase kvartali näitajast. Tootmise segment andis Kontserni konsolideeritud müügitulust 89,3%, kinnisvara 5,1% ja muud segmenteerimata tegevused 5,6%. Ligikaudu 83% müügitulust saadi elektriseadmete tootmisest ja müügist, mille maht vähenes aruandekvartalis 9% 11,0 miljoni euroni ning poolaastaga ligi 6% 20,3 miljoni euroni. Selle tootegrupi müügimahud on tavapäraselt suuremad aasta teises ja kolmandas kvartalis. Ka käesoleval aastal müüdi elektriseadmeid teises kvartalis 1,6 miljoni euro võrra rohkem kui esimeses kvartalis.

63% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012 6k: 65,1%) ning 92% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi). Kontserni suurimad sihtturud on Eesti ja Soome, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud nendel turgudel toimuvast. Kontserni müük Soome turule kahanes esimesel poolaastal ligi 1,3 miljoni euro võrra 11,3 miljoni euroni ja aruandekvartalis 1 miljoni euro võrra 5,9 miljoni euroni, vähendades ka Soome turu osakaalu konsolideeritud müügituludes 46,1%ni. Mujale EL maadesse ja väljapoole EL realiseeriti esimesel poolaastal vastavalt 1,3% ja 7% Kontserni toodetest ja teenustest.

Tootmismahtude vähenemisega on vähenenud ka äritegevuse kulud, kahanedes aruandekvartalis 7,5%, sh müüdud toodete ja teenuste kulud 8,5% ning turustuskulud 1,9%. Üldhalduskulud jäid võrreldava perioodi tasemele.

2013. aasta II  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 464 inimest, mis oli keskmiselt 14 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 21 töötaja võrra 463 töötajani. Samas on tööjõukulud aruandekvartalis kahanenud 2,1% 3,1 miljoni euroni ja palgakulu 1,5% 2,3 miljoni euroni ning poolaastaga vastavalt 3,9% ja 4,5%. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 305 (2012 II  kv: 2 339) tuhat eurot ning poolaastaga 4 414 (2012 6k: 4 619) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 591 (2012 6k: 1 740) eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 579 (2012 II kv: 630) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 952 (2012 II kv: 993) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 4,4% (2012 II kv: 4,5%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,3%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 0,1 protsendipunkti parem. Kuue kuu ärikasum enne kulumit vähenes 12,7% 1,51 miljoni euroni ja ärikasum 23,7% 0,77 miljoni euroni, mis oli tingitud Kontserni Soome ja Leedu tütarettevõtete väiksemast rentaablusest I kvartalis. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 6,2% (2012 6 k: 6,7%) ja ärirentaablus 3,1% (2012 6k: 3,9%).

Aruandekvartalis laekus dividenditulu 948 (2012 II kv: 831) tuhat eurot. Esimeses kvartalis müüdi 30 (2012 I kv: 15,4) tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügilt oli 453 (2012 I kv: 175) tuhat eurot. Kokkuvõttes kasvasid neto-finantstulud poole aastaga 400 tuhande euro võrra 1,39 miljoni euroni. Kontsern konsolideeris aruandekvartalis sidusettevõttest kasumit 608 (2012 II kv: 374) tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 0,68 (2012 6k: 0,45) miljonit eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,75 (2012 II kv: 1,51) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1,71 (2012 II kv: 1,49) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,10 (2012 II kv: 0,09) eurot. Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 2,47 miljonit eurot, kasvades 17,3%. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 2,40 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,14 (2012 6k: 0,12) eurot

Kuue kuuga tuli äritegevusest raha sisse 0,4 miljonit eurot, investeerimistegevusest 1,2 miljonit eurot ja finantseerimistegevusest läks raha välja 1,8 miljonit eurot, võrreldaval perioodil vastavalt 1,2 miljonit, 0,7 miljonit ja -1,5 miljonit eurot. Raha ja rahaekvivalendid vähenesid kuue kuuga 0,3 miljoni euro võrra 3,1 miljoni euroni, võrreldaval perioodil kasvasid 0,4 miljoni euro võrra 1,2 miljoni euroni.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2013
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.13 31.12.12
Raha, pangakontod 3 087 3 352
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 7 479 6 493
Ettemaksed 318 232
Ettevõtte tulumaks 58 0
Varud 6 837 6 395
Käibevara kokku 17 779 16 472
Edasilükkunud tulumaksu vara 4 5
Sidusettevõtete aktsiad 2 978 2 295
Pikaajalised finantsinvesteeringud 24 676 21 386
Kinnisvarainvesteeringud 10 245 10 454
Materiaalne põhivara 8 298 8 546
Immateriaalne põhivara 424 451
Põhivara kokku 46 625 43 137
VARAD KOKKU 64 404 59 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 847 1 075
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 733 5 902
Maksuvõlad 1 042 1 049
Ettevõtte tulumaks 28 75
Lühiajalised eraldised 45 23
Kokku lühiajal.kohustused 8 695 8 124
Pikaajalised kohustused 1 349 1 349
Kohustused kokku 10 044 9 473
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 24 707 21 354
Jaotamata kasum 15 839 15 008
Emaettevõtte osalus omakapitalis 52 966 48 782
Mitte-kontrolliv osalus 1 394 1 354
Kokku omakapital 54 360 50 136
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 64 404 59 609
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2013
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV2 2013 KV2 2012 6 k 2013 6 k 2012
Realiseerimise  netokäive 13 060 14 079 24 450 25 750
Realiseeritud toodete kulud -10 716 -11 716 -20 384 -21 491
Kogukasum 2 344 2 363 4 066 4 259
Turustuskulud -704 -718 -1 304 -1 355
Üldhalduskulud -1 045 -1 043 -1 984 -1 918
Muud äritulud 1 38 18 40
Muud ärikulud -17 -10 -28 -21
Ärikasum 579 630 768 1 005
Neto finantstulud/ (-kulud) 940 821 1 394 994
Tulu sidusettevõttest 608 374 683 453
Kasum enne maksustamist 2 127 1 825 2 845 2 452
Tulumaks -375 -312 -375 -347
Maksustamisjärgne kasum, sh 1 752 1 513 2 470 2 105
   emaettevõtte omanike osa 1 705 1 493 2 403 2 073
   mitte-kontrolliv osa 47 20 67 32
Tava puhaskasum aktsia kohta 0,10 0,09 0,14 0,12
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,10 0,09 0,14 0,12
Karin Padjus
Finantsdirektor

II KVARTALI ja 6 KUU VAHEARUANNE

Viimased uudised

26.02.2021 Harju Elektri töötaja Marko Paavel oli Prototronis noorte juhendajaks Loe edasi... 23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...