Kontserni majandustulemused, 1-9/2013

06.11.2013 Börsiuudised Aruanded

Kontserni üheksa kuu müügitulu oli 36,0 miljonit eurot ja aruandekvartalis 11,6 miljonit eurot. Kvartali ärikasum on aasta algusest pidevalt kasvanud ning jõudis aruandekvartalis võrreldavate perioodidega praktiliselt samale, 0,8 miljoni euro tasemele. Aruandekvartali ärirentaablus paranes ühe protsendipunkti võrra 6,6%ni (2012 III kv: 5,6%). 9 kuu ärikasumiks kujunes 1,5 miljonit eurot ja ärirentaabluseks 4,2% (2012 9k: 4,5%). 9 kuu puhaskasum kasvas 4,9 miljoni euroni ja aruandekvartali puhaskasum 2,4 miljoni euroni. 9 kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,28 (2012 9k: 0,20) eurot ning aruandekvartalis 0,14 (2012 III kv: 0,07) eurot.

muutus % juuli – september muutus %          jaanuar – september aasta
(tuhat eurot) 2013 2012 2013 2012 2012
Müügitulu -20,3 11 551 14 486 -10,5 36 000 40 236 52 801
Brutokasum -7,1 2 262 2 435 -5,5 6 327 6 694 8 653
Ärikasum enne kulumit -4,6  1 136 1 191 -9,4 2 643 2 918 3 439
Ärikasum -6,6 763 817 -16,0 1 531 1 822 1 970
Perioodi puhaskasum 81,5 2 407 1 326 42,1 4 876 3 431 3 603
 sh emaettevõtte omanike 93,6 2 432 1 256 45,2 4 835 3 329 3 517

Konsolideeritud müügitulu kahanemise tingis Tootmise segmendi, mis annab ligi 90% müügitulust, tellimuste ja müügimahtude vähenemine käesoleval aastal. Ligikaudu 83% Kontserni müügitulust moodustas elektriseadmete müük. Aruandekvartalis vähenes elektriseadmete tootmis- ja müügimaht 2,8 miljoni euro võrra 9,5 miljoni euroni ning üheksa kuuga 4,0 miljonit eurot 29,8 miljoni euroni. Suurimad tagasiminekud elektriseadmete tootmismahtudes olid Soome (-3,0 miljonit eurot) ja Leedu (-0,9 miljonit eurot) segmentides.

61% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2012 9 k: 65%) ning 93% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi).

Äritegevuse kulud kahanesid aruandekvartalis 21%, sh müüdud toodete ja teenuste kulud 23% ning püsikulud (turustus- ja üldhalduskulud) 7%. Üheksa kuuga vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 3,9 miljonit eurot 29,7 miljoni euroni, mille tulemusena brutokasumi marginaal paranes võrreldava perioodi näitaja suhtes 1 protsendipunkti võrra ja oli 17,6%.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 454 inimest, mis oli 25 töötajat vähem kui aasta tagasi. Aasta algusega võrreldes vähenes töötajate arv 30. septembriks 24 inimese võrra. 2013. aasta III  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 457 inimest, mis oli keskmiselt 10 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Üheksa kuu keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 10 töötaja võrra 461 töötajani. Tööjõukulud vähenesid kolmandas kvartalis 8% ja üheksa kuuga 5%. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 1 985 (2012 III  kv: 2 206) tuhat eurot ning 9 kuuga 6 398 (2012 9 k: 6 826) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 538 (2012 9k: 1 683) eurot.

Kontserni varade maht kasvas 9 kuuga 13,1 miljoni euro võrra ja võrreldava perioodi suhtes 13,7 miljoni euro võrra 72,7 miljoni euroni. Valdava osa kasvust moodustas pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtuse kasv. PKC Group Oyj aktsia turuhind tõusis aruandekvartaliga 5,75 (2012 III kv: 1,90 ) euro võrra ning viimasel kauplemispäeval maksis aktsia Helsingi Börsil 23,95 eurot, aasta tagasi 14,03 eurot. Üheksa kuuga kasvas aktsia turuhind 8,52 (2012 9 k: 2,60) eurot. Aktsiate ümberhindluse kasumi 11,4 (2012 9 k: 3,6) miljoni euro võrra kasvas finantsvarade maksumus ja ka ümberhindluse reserv omakapitalis. AS Harju Elekter ostis III kvartalis 11 ha tootmismaad Tallinna piiril Allika tööstuspargis tööstusliku kinnisvara arendamiseks tulevikus. Kontsern investeeris 9 kuuga põhivarasse kokku 1,98 (2012 9 k: 0,53) miljonit eurot.

Bilansipäeva 30.09.2013 seisuga moodustasid põhivarad 75,4%  (30.09.2012: 70,1%) ja omakapital 86,9% (30.09.2012: 82,0%) varade maksumusest.

Kontserni 9 kuu maksevõime ja likviidsuskordaja paranesid võrreldava perioodi suhtes 0,3 võrra ning  olid vastavalt 2,1 ja 1,3.

Seisuga 30.9.2013 oli ASil Harju Elekter 1 481 eraisikust ja institutsionaalset aktsionäri. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 32,0% firma aktsiakapitalist.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 3.kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2013
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.09.13 31.12.12
Raha, pangakontod 3 320 3 352
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 6 867 6 493
Ettemaksed 507 232
Ettevõtte tulumaks 46 0
Varud 7 186 6 395
Käibevara kokku 17 926 16 472
Edasilükkunud tulumaksu vara 4 5
Sidusettevõtete aktsiad 3 445 2 295
Pikaajalised finantsinvesteeringud 31 028 21 386
Kinnisvarainvesteeringud 10 135 10 454
Materiaalne põhivara 9 789 8 546
Immateriaalne põhivara 397 451
Põhivara kokku 54 798 43 137
VARAD KOKKU 72 724 59 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 1 155 1 075
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 926 5 902
Maksuvõlad 1 077 1 049
Ettevõtte tulumaks 0 75
Lühiajalised eraldised 28 23
Kokku lühiajal.kohustused 8 186 8 124
Pikaajalised kohustused 1 349 1 349
Kohustused kokku 9 535 9 473
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 31 111 21 354
Jaotamata kasum 18 289 15 008
Emaettevõtte osalus omakapitalis 61 820 48 782
Mitte-kontrolliv osalus 1 369 1 354
Kokku omakapital 63 189 50 136
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 72 724 59 609
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.2013
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV3 2013 KV3 2012 9 k 2013 9 k 2012
Realiseerimise  netokäive 11 551 14 486 36 000 40 236
Realiseeritud toodete kulud -9 289 -12 051 -29 673 -33 542
Kogukasum 2 262 2 435 6 327 6 694
Turustuskulud -586 -759 -1 890 -2 113
Üldhalduskulud -913 -855 -2 897 -2 773
Muud äritulud 13 8 32 48
Muud ärikulud -13 -12 -41 -34
Ärikasum 763 817 1 531 1 822
Neto finantstulud/ (-kulud) 1 221 9 2 615 1 003
Tulu sidusettevõttest 467 561 1 150 1 014
Kasum enne maksustamist 2 451 1 387 5 296 3 839
Tulumaks -44 -61 -420 -408
Maksustamisjärgne kasum, sh 2 407 1 326 4 876 3 431
   emaettevõtte omanike osa 2 432 1 256 4 835 3 329
   mitte-kontrolliv osa -25 70 41 102
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14 0,07 0,28 0,2
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,14 0,07 0,28 0,2

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...