Kontserni majandustulemused, 1-9/2014

05.11.2014 Aruanded

Kontserni III kvartali müügitulu ja kasum kasvasid nii eelmise kvartali kui ka võrreldava perioodi suhtes.

Kontserni tütarettevõte Satmatic Oy ostis juunis Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy, kelle III kvartali raamatupidamise aruanded kajastuvad Kontserni III kvartali ja 9 kuu majandustulemustes alates 1. juulist. Juulis müüs Kontsern oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables, mille kasumit konsolideeriti laiendatud kapitaliosaluse meetodil kuni 30.6.2014. Mõlemad sündmused avaldavad mõju nii Kontserni aruandekvartali kui ka üheksa kuu konsolideeritud majandustulemustele.

muutus

juuli – september

muutus

jaanuar – september

aasta

(tuhat eurot)

%

2014

2013

%

2014

2013

2013

Müügitulu

35,8

15 687

11 551

1,2

36 440

36 000

48 288

Brutokasum

43,4

3 242

2 262

8,4

6 858

6 327

8 458

Ärikasum enne kulumit

67,8

1 907

1 136

16,7

3 084

2 643

3 269

Ärikasum

100,1

1 527

763

27,1

1 945

1 531

1 743

Perioodi puhaskasum

33,0

3 200

2 407

95,3

9 525

4 876

5 173

 sh emaettevõtte omanike osa

27,5

3 102

2 432

95,7

9 463

4 835

5 162

Kontserni müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 35,8% ja jõudis 15,7 miljoni euroni. Kuna poole juurdekasvust andis Finnkumu Oy, siis võrreldav müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 10,9%. Üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 36,4 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 1,2%. 70% Kontserni toodetest ja teenustest müüdi väljapoole Eestit.

Müügitulust 90% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning muud tegevusalad kokku andsid 10% konsolideeritud müügimahust. Tootmise segment tegeleb elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmise ja müügi ning nendega seotud tegevustega. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 92,7% Tootmise müügimahust ja 83,7% konsolideeritud müügitulust.

Aruandekvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 14 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. Kontserni ettevõtetesse on rekruteeritud uusi töötajaid ning kolmandas kvartalis kasutatakse tavapäraselt ka ajutist täiendavat tööjõuressurssi. Võrreldes aasta algusega on Kontserni töötajate arv kasvanud 22 inimese võrra, kellest 18 lisandus seoses Finnkumu Oy soetamisega kolmandas kvartalis. Üheksa kuuga kasvasid tööjõukulud 4,7% 8,8 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas müügitulust 24,2% (2013 9k: 23,4%). Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 361 (2013 III  kv: 1 985) tuhat eurot ning 9 kuuga 6 692 tuhat eurot (2013 9k: 6 398 tuhat eurot). Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 647 (2013 9k: 1 542) eurot.

Müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid aruandekvartalis 34% ja kahanesid 9 kuuga marginaalselt 0,3%, jäädes müügitulu kasvutempole aruandekvartalis alla 1,8 ja 9 kuuga 1,5 protsendipunkti võrra. Kokkuvõttes jäi äritegevuse kulude kasvutempo alla müügitulude kasvule, suurenedes küll aruandekvartaliga 30,6% 14,1 miljoni euroni, kuid kahanedes üheksa kuuga 0,1% 34,4 miljoni euroni.

Tulenevalt eelnevast kujunes aruandekvartali konsolideeritud ärikasumiks 1,5 (2013 III kv: 0,8) miljonit eurot ja ärikasumiks enne kulumit 1,9 (2013 III kv: 1,1) miljonit eurot. Aruandekvartali ärirentaablus oli 9,7% (2013 III kv: 6,6%) ja ärirentaablus enne kulumit 12,2%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 2,4 protsendipunkti võrra suurem. Nii ärikasum enne kulumit kui ka ärikasum kasvasid 9 kuuga 0,4 miljoni euro võrra vastavalt 3,1 miljoni euroni ja 1,9 miljoni euroni.

PKC Group Oyj maksis  2013. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 907 (2013: 948) tuhat eurot. II kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügist oli 4,6 (2013 9k: 1,7) miljonit eurot. Kokku saadi üheksa kuuga finantsinvesteeringult kasumit 5,5 miljonit eurot ja võrreldavatel perioodidel 2,6 miljonit eurot. 9 kuuga teeniti finantstulusid kokku 5,6 (2013 9k: 2,6) miljonit eurot.

Kontsern müüs aruandekvartalis oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables. Kasum  aktsiate müügilt oli 1,8 miljonit eurot. Aruandeperioodil konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 0,8 (2013 9 k: 1,2) miljonit eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2013 III kv: 2,4) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 3,1 (2013 III kv: 2,4) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli III  kvartalis 0,18 (2013 III kv: 0,14) eurot.

Kokkuvõttes oli üheksa kuu  konsolideeritud puhaskasum 9,5 miljonit eurot, kasvades ligi 2 korda. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 9,5 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,54 (2013 9k: 0,28) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 3.kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.14
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.09.14 31.12.13
Raha, pangakontod 9 135 4 102
Müügivalmis finantsvara 30 0
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 8 184 5 699
Ettemaksed 225 256
Ettevõtte tulumaks 9 41
Varud 9 713 5 801
Käibevara kokku 27 296 15 899
Edasilükkunud tulumaksu vara 6 7
Sidusettevõtete aktsiad 0 3 598
Pikaajalised finantsinvesteeringud 17 548 31 339
Kinnisvarainvesteeringud 11 464 11 663
Materiaalne põhivara 8 043 8 129
Immateriaalne põhivara 5 364 436
Põhivara kokku 42 425 55 172
VARAD KOKKU 69 721 71 071
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 412 654
Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 035 4 437
Maksuvõlad 1 335 969
Ettevõtte tulumaks 221 15
Lühiajalised eraldised 23 36
Kokku lühiajal.kohustused 9 026 6 111
Pikaajalised kohustused 2 724 1 141
Kohustused kokku 11 750 7 252
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 17 793 31 424
Jaotamata kasum 26 412 18 635
Emaettevõtte osalus omakapitalis 56 625 62 479
Mitte-kontrolliv osalus 1 346 1 340
Kokku omakapital 57 971 63 819
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 69 721 71 071
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.14
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV3 2014 KV3 2013 9k 2014 9k 2013
Realiseerimise  netokäive 15 687 11 551 36 440 36 000
Realiseeritud toodete kulud -12 445 -9 289 -29 582 -29 673
Kogukasum 3 242 2 262 6 858 6 327
Turustuskulud -680 -586 -1 976 -1 890
Üldhalduskulud -966 -913 -2 865 -2 897
Muud äritulud -20 13 16 32
Muud ärikulud -49 -13 -88 -41
Ärikasum 1 527 763 1 945 1 531
Finantstulud 79 1 228 5 627 2 645
Neto finantskulud -9 -7 -25 -30
Tulu sidusettevõttest 1 787 467 2 602 1 150
Kasum enne maksustamist 3 384 2 451 10 149 5 296
Tulumaks -184 -44 -624 -420
Maksustamisjärgne kasum, sh 3 200 2 407 9 525 4 876
   emaettevõtte omanike osa 3 102 2 432 9 463 4 835
   mitte-kontrolliv osa 98 -25 62 41
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,18 0,14 0,54 0,28
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,18 0,14 0,54 0,28

III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...