Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012

27.02.2013 Börsiuudised Aruanded
Tähtsamad näitajad (EUR’000) IVkv 2012 IVkv 2011 2012 2011
Müügitulu 12 565 13 101 52 801 46 674
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 540 834 3 439 3 378
Ärikasum (EBIT) 167 520 1 970 2 025
Perioodi puhaskasum 191 624 3 603 2 948
sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist 207 571 3 517 2 773
Kasum aktsia kohta (EUR) 0,01 0,03 0,21 0,17

Kontserni aruandeaasta müügitulu kasvas 13% 52,8 miljoni euroni. Müügimahud kasvasid 2012.aastal kvartalist kvartalisse ja saavutasid haripunkti kolmandas kvartalis. Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 12,6 miljonit eurot, mis oli 0,5 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. 90% konsolideeritud müügituludest andsid Tootmise segmendi ettevõtted ja ligi 84% Kontserni müügimahust moodustas elektriseadmete müük. Elektriseadmete müük kasvas aruandeaastal 6,2 miljonit eurot ehk 16,3% 44,1 miljoni euroni, sh neljanda kvartali müük oli 10,2 miljonit eurot, mis oli 0,5 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. 66,4% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2011: 61,5%). Koduturgude (Eesti, Soome, Leedu, Rootsi) osakaal on kahanenud vähehaaval, jõudes 90%ni (2011: 94%) müügituludes. Samas on Kontsernis tehtud tugevat tööd uute turgude ja klientide leidmisel. Ligi kaks ja pool korda on kasvanud müük muudesse Euroopa Liidu riikidesse ja poolteist korda väljapoole ELi. Arenev ja pidevalt kasvav turg on Kontsernile Saksamaa, kust on leitud aktiivne ja suure potentsiaaliga partner. Saksamaale on 12 kuuga müüdud 1,8 miljoni euro võrra tooteid ja teenuseid enam kui võrreldaval perioodil. Käesoleval aastal tulid uute turgudena juurde Ukraina ja Šveits, kuhu müüdi aruandeperioodil ühe miljoni euro väärtuses Kontserni tooteid. Venemaa ja Valgevene suunalised tarned kasvasid 0,4 miljoni euro võrra 0,8 miljoni euroni.

Tootmis- ja müügimahtude kasv on toonud kaasa töötajate arvu kasvu Kontsernis. 2012. aasta IV kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 457 inimest, mis oli keskmiselt 21 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aasta keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 25 töötaja võrra 452 töötajani. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 478 inimest, mis oli 21 töötajat rohkem kui aasta tagasi. Tööjõukulud kasvasid aastaga 9% 11,9 miljoni euroni, kuid neljandas kvartalis vähenesid 7,2% 3,0 miljoni euroni ja seda peamiselt reservide vähenemise arvel. Tööjõukulud moodustasid IV kvartalis müügituludest 23,7% (2011 IV kv: 24,5%), 12 kuu arvestuses 22,5% (2011: 23,3%). Aruandeperioodil korrigeeriti Kontserni ettevõtetes töötajate palku. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 684 (2011: 1 502) eurot.

Neljanda kvartali ärikasum oli 167 (2011 IV kv: 520) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 540 (2011 IV kv: 834) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 1,3% (2011 IV kv: 4,0%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,3% (2011 IV kv: 6,4%). 12 kuu ärikasum enne kulumit kasvas 1,8% 3,4 miljoni euroni ja ärikasum vähenes 2,7% 2,0 miljoni euroni; ärirentaablus enne kulumit oli 6,5% (2011: 7,2%) ja ärirentaablus 3,7%, vähenedes võrreldava perioodi suhtes 0,6 protsendipunkti võrra.

Aruandeperioodil laekus dividenditulu 854 (2011: 795) tuhat eurot. Esimeses kvartalis müüdi 15,4 tuhat PKC Group Oyj aktsiat, finantstulu aktsiate müügilt oli 175 tuhat eurot. Võrreldaval perioodil muudelt finantsinvesteeringutelt tulusid ei teenitud. Neto-finantstulud kasvasid aastaga 254 tuhande euro võrra 1,0 miljoni euroni. Kontsern konsolideeris aasta jooksul sidusettevõttest kasumit 1,1 (2011: 0,5) miljonit eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,19 (2011 IV kv: 0,62) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 0,21 (2011 IV kv: 0,57) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli IV kvartalis 0,01 (2011 IV kv: 0,03) eurot. Aruandeaasta puhaskasum oli 3,6 (2011: 2,9) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta moodustas 0,21 (2011: 0,17) eurot.

AS Harju Elekter omandas neljandas kvartalis lisaks olemasolevale 51%le Leedu aktsionärilt veel 11,7% osaluse Leedu tütarfirmas UAB Rifas, mille järel suurenes ASi Harju Elekter osalus ettevõttes 62,7%ni. Leping sõlmiti 30.11.2012 ja tehing sulgus 05.12.2012.

Äritegevusest tuli aruandeperioodil raha sisse 4,6 (2011: 1,2) miljonit eurot, investeerimistegevusest läks raha välja 57 tuhat eurot, 2011. aastal 2,2 miljonit eurot. Aktsiaemissioonist laekus 0,66 miljonit eurot ja Kontsern maksis dividende 1,2 (2011: 1,1) miljonit eurot. Kokkuvõttes läks finantseerimistegevusest raha välja 2,0 (2011: 0,6) miljonit eurot. Raha ja rahaekvivalendid kasvasid aruandeaastaga 2,5 miljoni euro võrra 3,4 miljoni euroni, võrreldaval perioodil aga vähenesid 1,6 miljoni euro võrra 0,8 miljoni euroni.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Harju Elektri 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne.

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2012
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.12 31.12.11
Raha, pangakontod 3 352 815
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 6 493 7 848
Ettemaksed 232 104
Ettevõtte tulumaks 0 20
Varud 6 395 6 658
Käibevara kokku 16 472 15 445
Edasilükkunud tulumaksu vara 5 35
Sidusettevõtete aktsiad 2 295 1 177
Pikaajalised finantsinvesteeringud 21 386 16 023
Kinnisvarainvesteeringud 10 454 10 833
Materiaalne põhivara 8 546 8 985
Immateriaalne põhivara 606 422
Põhivara kokku 43 292 37 475
VARAD KOKKU 59 764 52 920
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 1 075 2 245
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 902 6 268
Maksuvõlad 1 049 758
Ettevõtte tulumaks 75 29
Lühiajalised eraldised 23 17
Kokku lühiajal.kohustused 8 124 9 317
Pikaajalised kohustused 1 517 1 569
Kohustused kokku 9 641 10 886
Aktsiakapital 12 180 11 760
Ülekurss 240 0
Reservkapital 21 354 15 881
Jaotamata kasum 14 995 12 672
Emaettevõtte osalus omakapitalis 48 769 40 313
Mitte-kontrolliv osalus 1 354 1 721
Kokku omakapital 50 123 42 034
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 59 764 52 920
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2012
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV4 2012 KV4 2011 2012 2011
Realiseerimise netokäive 12 565 13 101 52 801 46 674
Realiseeritud toodete kulud -10 632 -10 956 -44 175 -38 863
Kogukasum 1 933 2 145 8 626 7 811
Turustuskulud -658 -604 -2 774 -2 270
Üldhalduskulud -1 088 -995 -3 876 -3 455
Muud äritulud 1 -4 49 16
Muud ärikulud -21 -22 -55 -77
Ärikasum 167 520 1 970 2 025
Neto finantstulud/ (-kulud) -6 -16 997 744
Tulu/kulu sidusettevõttest 104 97 1 118 497
Kasum enne maksustamist 265 601 4 085 3 266
Tulumaks -74 23 -482 -318
Maksustamisjärgne kasum, sh 191 624 3 603 2 948
emaettevõtte omanike osa 207 571 3 517 2 773
mitte-kontrolliv osa -16 53 86 175
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 0,03 0,21 0,17
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 0,03 0,21 0,16

IV KVARTALI JA 12 KUU VAHEARUANNE

Karin Padjus
Finantsdirektor

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 06.05.2014 Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014 Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...