Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014

06.05.2014 Aruanded
jaanuar – märts aasta
2014 2013 2013
Müügitulu (tuhat eurot) 9 661 11 390 48 288
Brutokasum (tuhat eurot) 1 701 1 721 8 458
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot) 441 555 3 269
Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot) 56 188 1 743
Perioodi puhaskasum (tuhat eurot) 371 717 5 173
 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot) 391 698 5 162

Käesoleva aasta alguses on äritegevus käivitunud aeglasemalt kui varasematel aastatel. Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 9,7 miljonit eurot ehk 15% vähem kui võrreldaval perioodil. Enam kui 80% müügitulust saadi elektriseadmete müügist, mis aruandekvartalis vähenes 16,5%, olles ka peamiseks müügitulu vähenemise põhjuseks. 64,0% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2013 I kv: 65,3%) ning 81% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu). Müügimahu langusele avaldas enim mõju Leedu segment, mille müügitulu vähenes võrreldava perioodi suhtes poole võrra ning seda peamiselt projektidest saadava müügitulu kahanemisest. Kontserni suurimad turud on Eesti ja Soome, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud nendel turgudel toimuvast. Aruandekvartalis müüdi Soome turule 45%(2013 I kv: 47%) ja Eesti turule 36%(2013 I kv: 35%)  Kontserni toodetest ja teenustest.

Äritegevuse kulud kahanesid aruandeperioodil 14,5%, sh vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 1,7 miljoni euro võrra ehk 17,7% 8,0 miljoni euroni. Kuna müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes kiiremas tempos kui müügitulu, paranes brutokasumi marginaal võrreldava perioodi näitaja suhtes 2,5 protsendipunkti võrra 17,6%ni.

Turustuskulud kasvasid aruandekvartalis 52 tuhande euro võrra 651 tuhande euroni, turustuskulude määr moodustas müügituludest 6,7% (2013 I kv: 5,3%). Üldhalduskulud kasvasid aruandeperioodil 4% 976 tuhande euroni ja üldhalduskulude määr müügitulust moodustas 10,1%, kasvades 1,9 protsendipunkti võrra.

2014. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 440 inimest, mis oli keskmiselt 22 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 170 (2013 I  kv: 2 108) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 645 (2013 I kv: 1 520) eurot. 2013. aasta II poolaastal korrigeeriti Kontsernis töötajate palkasid, mis on ka peamiseks põhjuseks püsikulude tõusule. Tööjõu- ja palgakulud kasvasid aruandekvartalis 2,9%, mis tõi kaasa ka ärikasumi marginaali vähenemise.

Kontserni esimese kvartali ärikasum oli 56 (2013 I kv: 188) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 441 (2013 I kv: 555) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 0,6% (2013 I kv: 1,7%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,6% (2013 I kv 4,9%).

Kontsern konsolideeris aruandekvartalis sidusettevõttest kasumit 324 (2013 I kv: 75) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 371 (2013 I kv: 717) tuhat eurot; kusjuures 2013. aasta I kvartali puhaskasumis sisaldus finantsvara müügi kasum 453 tuhat eurot. Emaettevõtte omanike osa I kvartali konsolideeritud puhaskasumis moodustas 391 (2013 I kv: 698) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta oli 0,02 (2013 I kv: 0,04) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.14 31.12.13
Raha, pangakontod 4 186 4 102
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 5 928 5 699
Ettemaksed 363 256
Ettevõtte tulumaks 54 41
Varud 6 812 5 801
Käibevara kokku 17 343 15 899
Edasilükkunud tulumaksu vara 6 7
Sidusettevõtete aktsiad 3 922 3 598
Pikaajalised finantsinvesteeringud 29 319 31 339
Kinnisvarainvesteeringud 11 676 11 663
Materiaalne põhivara 8 066 8 129
Immateriaalne põhivara 498 436
Põhivara kokku 53 487 55 172
VARAD KOKKU 70 830 71 071
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 582 654
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 151 4 437
Maksuvõlad 761 969
Ettevõtte tulumaks 15 15
Lühiajalised eraldised 32 36
Kokku lühiajal.kohustused 7 541 6 111
Pikaajalised kohustused 1 141 1 141
Kohustused kokku 8 682 7 252
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 29 394 31 424
Jaotamata kasum 19 044 18 635
Emaettevõtte osalus omakapitalis 60 858 62 479
Mitte-kontrolliv osalus 1 290 1 340
Kokku omakapital 62 148 63 819
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 70 830 71 071
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern   KV12014   KV12013
Realiseerimise  netokäive 9 661 11 390
Realiseeritud toodete kulud -7 960 -9 669
Kogukasum 1 701 1 721
Turustuskulud -651 -599
Üldhalduskulud -976 -939
Muud äritulud 9 17
Muud ärikulud -27 -12
Ärikasum 56 188
Finantstulud 17 462
Neto finantskulud -8 -8
Tulu sidusettevõttest 324 75
Kasum enne maksustamist 389 717
Tulumaks -18 0
Maksustamisjärgne kasum, sh 371 717
   emaettevõtte omanike osa 391 698
   mitte-kontrolliv osa -20 19
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,02 0,04
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,02 0,04

I KVARTALI VAHEARUANNE

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403

Viimased uudised

23.02.2021 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2020 Loe edasi... 11.02.2021 Harju Elekter sõlmis Rootsis olulise lepingu Loe edasi... 08.02.2021 AS Harju Elekter kommenteerib oma aktsiate kauplemisaktiivsust Loe edasi... 20.01.2021 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega Loe edasi... 15.01.2021 Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime Loe edasi... 05.01.2021 Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine Loe edasi... 01.01.2020 Arhiiv Loe edasi... 17.12.2020 Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal Loe edasi... 16.12.2020 Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega Loe edasi... 02.11.2020 Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtete ühinemine kanti äriregistrisse Loe edasi... 28.10.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2020 Loe edasi... 22.09.2020 Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suuruselt teise elektrivõrgu ettevõttega Loe edasi... 21.09.2020 Harju Elektri Rootsi tütarettevõte sõlmis Stockholmi Slusseni metroojaama elektrialajaama uuendamisega seotud lepingu Loe edasi... 01.09.2020 Harju Elekter kontsern võitis olulise hanke Soomes Loe edasi... 29.07.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2020 Loe edasi... 22.07.2020 Harju Elekter investeerib Leedu tütarettevõtte tehase laiendusse kuni 6 miljonit eurot Loe edasi... 09.07.2020 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 30.06.2020 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 03.06.2020 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 30.04.2020 Harju Elekter ühendab oma Rootsis tegutsevad äriühingud Loe edasi... 29.04.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2020 Loe edasi... 27.03.2020 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2019 Loe edasi... 17.03.2020 Juhatuse esimehe nimetamine Loe edasi... 21.02.2020 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2019 Loe edasi... 29.01.2020 Harju Elekter ühendab Soome äriühingud Loe edasi... 20.12.2019 Finantsaruannete avaldamine 2020. aastal Loe edasi... 10.12.2019 Muudatustest Harju Elekter juhtimises Loe edasi... 09.12.2019 Harju Elekter võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 05.11.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2019 Loe edasi... 30.10.2019 Harju Elekter juhatuse liikmete volituste pikendamine Loe edasi... 19.09.2019 Harju Elektri Leedu tütarettevõte avas pidulikult uue tootmishalli Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Rootsi tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 03.09.2019 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtte tegevjuhtkonnas Loe edasi... 02.09.2019 Harju Elektri tütarfirma ostis kinnisvarafirma Soomes Loe edasi... 31.07.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2019 Loe edasi... 04.07.2019 Harju Elekter koondab firmad ühise kaubamärgi alla Loe edasi... 13.05.2019 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 02.05.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019 Loe edasi... 03.04.2019 Muudatus tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 02.04.2019 AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018 Loe edasi... 27.02.2019 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2018 Loe edasi... 10.01.2019 Muudatused Harju Elektri tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 02.01.2019 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 21.12.2018 Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal Loe edasi... 27.11.2018 Tarnelepingu pikendamisest aastani 2020 Loe edasi... 24.10.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018 Loe edasi... 06.09.2018 Harju Elekter tõstab tehnoloogilist võimekust Loe edasi... 30.08.2018 Harju Elekter laiendab tootmisvõimekust Leedus Loe edasi... 25.07.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018 Loe edasi... 11.05.2018 Harju Elekter dividendimakse ex-päev Loe edasi... 03.05.2018 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 25.04.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018 Loe edasi... 04.04.2018 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2017 Loe edasi... 04.04.2018 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 20.03.2018 Harju Elekter Grupp võitis Elektrilevi hanke Loe edasi... 28.02.2018 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017 Loe edasi... 09.02.2018 Harju Elekter Grupp võitis olulise hanke Rootsis Loe edasi... 25.01.2018 ASi Harju Elekter tütarettevõte võitis Soomes olulise hanke Loe edasi... 05.01.2018 Muudatused Harju Elektri Soome tütarettevõtete juhtorganites Loe edasi... 21.12.2017 Finantsaruannete avaldamine 2018. aastal Loe edasi... 13.12.2017 AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 13.12.2017 Parandusteade: AS Harju Elekter ostis SEBAB AB Loe edasi... 06.11.2017 Harju Elekter allkirjastas kavatsuste protokolli SEBAB AB kõigi aktsiate omandamiseks Loe edasi... 27.10.2017 Muudatused tütarettevõtte juhatuses Loe edasi... 25.10.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017 Loe edasi... 25.09.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 11.09.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 02.08.2017 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 26.07.2017 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017 Loe edasi... 05.06.2017 Harju Elekter ostis Telesilta Oy Loe edasi... 10.05.2017 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 05.05.2017 Juhatuse esimehe volituste pikendamine Loe edasi... 27.04.2017 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 26.04.2017 Kontserni majandustulemused, 1-3/2017 Loe edasi... 30.03.2017 AS Harju Elekter ostis enamusosaluse Energo Veritas OÜs Loe edasi... 28.03.2017 ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2016 Loe edasi... 28.03.2017 AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 16.03.2017 AS Harju Elekter nõustub PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmispakkumisega Loe edasi... 27.02.2017 Kontserni majandustulemused, 1-12/2016 Loe edasi... 20.01.2017 Motherson Sumi Systems tegi PKC Group aktsiatele ülevõtmispakkumise Loe edasi... 16.01.2017 Aktsiakapitali vähendamisest tulenevad väljamaksed Loe edasi... 13.01.2017 TÄPSUSTUS: Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 11.01.2017 Harju Elektri tütarettevõte sai suure tellimuse Loe edasi... 28.12.2016 Finantsaruannete avaldamine 2017.a Loe edasi... 20.12.2016 Harju Elekter Grupp allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 27.10.2016 Kontserni majandustulemused, 1-9/2016 Loe edasi... 26.10.2016 Muudatus ASi Harju Elekter juhatuses Loe edasi... 21.10.2016 Harju Elekter asetas Allika Tööstuspargis nurgakivid kahele uuele hoonele Loe edasi... 18.10.2016 Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse Loe edasi... 14.10.2016 Harju Elekter ostis Soome kinnisvarafirma Kiinteistö Oy Uutvallinkulma Loe edasi... 27.07.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016 Loe edasi... 28.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 28.04.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2016 Loe edasi... 07.04.2016 CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 06.04.2016 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 Loe edasi... 05.04.2016 AS Harju Elekter Eesti tütarettevõtete restruktureerimine Loe edasi... 26.02.2016 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015 Loe edasi... 22.12.2015 Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal Loe edasi... 04.11.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015 Loe edasi... 05.08.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015 Loe edasi... 22.07.2015 Aktsiakapitali suurendamine Loe edasi... 03.06.2015 Harju Elekter omandas 10% osaluse superkondensaatorite tootjas Skeleton Technologies Group Loe edasi... 01.06.2015 Tütarettevõtte juhataja ametilepingu lõpetamine Loe edasi... 14.05.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 29.04.2015 Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015 Loe edasi... 24.04.2015 AS Harju Elekter omandas Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõik aktsiad Loe edasi... 15.04.2015 Nõukogu kiitis heaks 2014.a auditeeritud majandusaruande Loe edasi... 14.04.2015 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Loe edasi... 25.02.2015 Kontserni majandustulemused, 1-12/2014 Loe edasi... 29.12.2014 Finantsaruannete avaldamine 2015. aastal Loe edasi... 05.11.2014 Kontserni majandustulemused, 1-9/2014 Loe edasi... 17.08.2014 Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy Loe edasi... 10.08.2014 Finnkumu Oy ost sai nõukogult heakskiidu Loe edasi... 08.08.2014 Kontserni majandustulemused, 1-6/2014 Loe edasi... 09.07.2014 AS Harju Elekter müüs osaluse ASis Draka Keila Cables Loe edasi... 08.05.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 08.05.2014 Teade olulise osaluse vähendamise kohta Loe edasi... 30.04.2014 Läbirääkimiste alustamine Loe edasi... 17.04.2014 Auditeeritud majandusaasta aruanne 2013 Loe edasi... 16.04.2014 Nõukogu liikme tagasiastumise avaldus Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 16.04.2014 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 28.02.2014 Rootsi tütarfirma Harju Elekter AB tegevuse peatamine Loe edasi... 28.02.2014 Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2013 Loe edasi... 02.01.2014 Finantsaruannete avaldamine 2014. aastal Loe edasi... 06.11.2013 Kontserni majandustulemused, 1-9/2013 Loe edasi... 22.10.2013 Tütarettevõte allkirjastas suuremahulise lepingu Loe edasi... 07.08.2013 Kontserni majandustulemused, 1-6/2013 Loe edasi... 09.05.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Loe edasi... 07.05.2013 Kontserni majandustulemused, 1-3/2013 Loe edasi... 10.04.2013 Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Loe edasi... 27.02.2013 Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2012 Loe edasi... 11.01.2013 Finantsaruannete avaldamine 2013.aastal Loe edasi...