Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2022

26.10.2022 Market announcements

Harju Elektri kolmanda kvartali tulemused andsid hetkeks põhjust rõõmustada, sest kontsern saavutas põhitegevusega rekordilise müügitulu ja parandas kasumlikkust. Tänases ebastabiilses keskkonnas on keeruline tulevikku ja kasumlikkuse jätkumist ennustada, kuid positiivne on see, et Harju Elektril on klientidelt rekordiliselt tellimusi. Käib igapäevane töö hindade tõstmiseks, tarneprobleemide lahendamiseks ja uuteks raamhangeteks valmistumiseks.

Harju Elektri müügitulu kasvu taga on suurenenud tellimuste täitmine, kuid ka õnnestunud hinnaläbirääkimised mitmete rahvusvaheliste klientidega. Näiteks Soome ja Rootsi alajaamatarnete raamhangetes on kliendid olnud hinnakorrektsioonide suhtes vastutulelikud ning mõistnud, et tarnija jätkusuutlikkus on ka kliendi mure. Kolmanda kvartali kasumlikkust on parandanud eelnevatel kvartalitel tehtud hinnaläbirääkimised ning kulusse kantud kahjumlikud lepingud.

Kontsern korrastab juhtimist, struktuuri ja on seadnud fookuse efektiivsele tootmisele. Harju Elektri ettevõtete struktuuris otsustati tõhususe suurendamise eesmärgil jätkata „üks maa, üks tootmisettevõte“ põhimõttel muudatuste elluviimisega. Selle alusel liidetakse Keilas tegutsevad tootmisettevõtted AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Teletehnika. Möödunud kvartali jooksul moodustati kontserni juhtimiseks tugev kogenud juhtkond, mis juhib tsentraalselt grupi põhifunktsioone. Kontserni kasumlikkuse suurendamiseks keskendutakse veelgi enam põhitegevusalale – kestlike elektrijaotusseadmete projekteerimisele, tootmisele ja paigaldamisele – ning plaanitakse jätkata väljumist põhitegevusega mitte seotud äridest ja tegevusvaldkondadest. Sellega seoses ootab kontserni veel mitmete keeruliste otsuste langetamine.

Müügitulu ja finantstulemused

  1. aasta kolmanda kvartali ning üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli Harju Elektrile ajalooliselt suurim. Aruandekvartalis teeniti müügitulu 46,1 (2021 III kv: 42,2) miljonit eurot ning üheksa kuuga 125,3 (2021 9k: 109,2) miljonit eurot. Mõlemate perioodide võrdluses suurenes müügitulu tootmisettevõtete ning kinnisvarasektori tegevusaladel. Valdava osa müügitulu kasvust andis elektri­seadmete müük, suurenedes kvartalite võrdluses 3,7 ja üheksa kuu võrdluses 13,5 miljonit eurot.
EUR’000   III KV III KV Muutus 9 kuud 9 kuud Muutus
    2022 2021   2022 2021  
Müügitulu   46 081 42 168 9,3% 125 315 109 195 14,8%
Brutokasum   5 803 5 026 15,5% 9 751 13 177 -26,0%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA)   3 182 2 158 47,5% 1 161 5 281 -78,0%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT)   1 691 1 183 42,9% -2 482 2 350 -205,6%
Perioodi puhaskasum (-kahjum)   1 406 931 51,0% -3 085 1 716 -279,8%
 sh emaettevõtte omanike osa   1 493 915 63,2% -3 024 1 710 -276,8%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot)   0,08 0,05 60,0% -0,17 0,10 -270,0%

 

Turustuskulud vähenesid kvartalite võrdluses 0,2 miljoni võrra 1,3 miljoni euroni, moodustades kontserni äritegevuse­kuludest 2,9% ja müügitulust 2,7%. Üldhalduskulud kasvasid kvartalite võrdluses 0,3 miljoni euro võrra 2,7 miljoni euroni, moodustades kontserni aruande­kvartali äritegevuse­kuludest 6,2% ja müügitulust 5,9%. Üheksa kuu turustuskulud kokku olid 4,1 (2021 9k: 4,0) ning üldhalduskulud 8,2 (2021 9k: 7,0) miljonit eurot.

Aruandekvartali brutokasum oli 5 803 (2021 III kv: 5 026) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 12,6% (2021 III kv: 11,9%). Ärikasum (EBIT) oli 1 691 (2021 III kv: 1 183) tuhat eurot. Kolmanda kvartali ärirentaabluseks kujunes 3,7% (2021 III kv: 2,8%). Aruandekvartali puhaskasum oli 1 406 (2021 III kv: 931) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1 493 (2021 III kv: 915) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli kolmandas kvartalis 0,08 (2021 III kv: 0,05) eurot. Eelnevatel kvartalitel tehtud hinnaläbirääkimised ning kulusse kantud kahjumlikud lepingud on tundvalt parandanud kvartali kasumlikkust. Kontsern keskendub jätkuvalt kasumlikkuse parandamisele. Üheksa kuu brutokasum oli 9 751 (2021 9k: 13 177) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 7,8% (2021 9k: 12,1%). Üheksa kuuga teeniti ärikahjumit (EBIT) -2 482 (2021 9k: ärikasum 2 350) tuhat eurot ning puhaskahjumit -3 085 (2021 9k: puhaskasum 1 716) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli -0,17 (2021 9k: puhaskasum aktsia kohta 0,1) eurot.

Potentsiaalsed kohustused

Energo Veritas OÜ ja Enefit Connect OÜ vaidlus võib viia tütarettevõtte likviidsuskriisini, mistõttu ei pruugi Energo Veritas suuta mõistliku ajaga või täielikult täita oma kohustusi. See tingib vajaduse alla hinnata kontserni emaettevõtte laenunõuded 2,5 miljonit eurot ja kontserni investeeringu tütarettevõttesse 1 miljon eurot. Aruandekvartalis hindas kontsern alla Energo Veritas OÜ firmaväärtuse summas 0,4 miljonit eurot. Potentsiaalsel ega realiseerunud kulul ei ole rahavoolist mõju.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni konsolideeritud aruandekvartali müügitulust 89,3% ja üheksa kuu müügitulust 88,8%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 11,4% ja üheksa kuuga 16,2%, olles vastavalt 41,2 ja 111,3 miljonit eurot.

Müük Eesti turule oli kolmandas kvartalis 8,9 (2021 III kv: 7,5) ja üheksa kuu jooksul 22,7 (2021 9k: 19,5) miljonit eurot, moodustades konsolideeritud müügitulust vastavalt 19,3% ja 18,1% (2021 III kv ja 9k: 17,8%). Kasv tuli peamiselt alajaamade ning kaablijaotuskappide müügimahu suurenemisest.

Aruandekvartalis teeniti Soomes 1,8 miljoni euro võrra enam müügitulu kui aasta varem, kokku 21,8 miljonit eurot. Üheksa kuuga teeniti Soome turult 60,6 (2021 9k: 53,0) miljonit eurot. Valdav osa müügitulude kasvust andis alajaamade müük Soome elektrivõrgu­ettevõtetele, autosoojendus- ja laadimisseadmete ning päikesepaneelide süsteemide mahu kasv. Eelmise aasta samadel perioodidel tavapärasest väiksemat müügitulu mõjutasid enim uute pikaajaliste tellimustega alustamine, kuid ka mõningased tarneraskused ja materjali defitsiit. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 47,3% (2021 III kv: 47,5%) ja üheksa kuu jooksul 48,3% (2021 9k: 48,6%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Müük Rootsi turule kasvas aruandekvartalite võrdluses 11,7%, kuid kokkuvõtvalt vähenes üheksa kuu võrdluses 8,5%, olles vastavalt 6,4 ja 15,8 miljonit eurot. Rootsi turu üheksa kuu võrdlusbaas oli kõrge, kuna eelmise aasta samal perioodil oli Rootsi tütarettevõttel tavapärasest rohkem pooleliolevaid projekte kohalikul turul. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 14,0% (2021 III kv: 13,7%) ja üheksa kuu müügitulust 12,6% (2021 9k: 15,8%).

Aruandekvartalis müüdi Norra turule 5,5 (2021 III kv: 5,1) miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid. Üheksa kuu jooksul teenitud müügiulu Norra turult oli 12,9 miljonit eurot, mis on mis oli 44% enam kui eelneva aasta samal perioodil. Müügitulu kasvud mõlemas perioodis on tingitud madalast laevandussektori tellimusmahust võrdlusperioodil. Norra turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 12,0% (2021 III kv: 12,1%) ja üheksa kuu müügitulust 10,3% (2021 9k:  8,2%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 3,1 (2021 9k: 5,0) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­­investeeringutesse 1,6 (2021 9k: 0,5)  miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 1,1 (2021 9k: 4,0) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,4 (2021 9k: 0,5) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeerin­gutest suunati Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumi­de kompleksi Laohotell III ehituse lõpetamisse, mis tänaseks on rentnikega täidetud. Lisaks investeeriti tootmistehnoloogilisse põhivarasse, tootmis- ja protsessijuhtimis­süsteemidesse, renoveeriti hooneid ning soetati Soomes kinnistu.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 23,7 (31.12.21: 25,2) miljonit eurot. Harju Elekter suurendas aruandeperioodil 0,2 miljoni euro võrra osalust tehnoloogiaettevõttes IGL-Technologies Oy 5,5%-lt 10%-ni ja võõrandas 14%-lise SIA Energokomplekss osaluse, et keskenduda oma põhitegevusalale. Noteeritud väärtpaberite ning SIA Energokomplekss müügist laekus kokku 1,3 (2021 9k: 1,0) miljonit eurot, millest reali­seerunud kasum oli 0,32 (2021 9k: 0,27) miljonit eurot. Väärtpaberite õiglane väärtus langes üheksa kuu jooksul 0,7 miljoni euro võrra, aasta varem kasvas 0,4 miljoni euro võrra.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,05 euro tasemel. AS-il Harju Elekter oli 30.09.2022 seisuga 10 167 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 325 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE          
Auditeerimata          
EUR’000 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2021    
VARAD          
Käibevarad          
Raha ja raha ekvivalendid 504 574 997    
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 34 069 33 689 32 467    
Ettemaksed 1 497 1 844 1 601    
Varud 43 809 27 437 26 150    
Käibevara kokku 79 879 63 544 61 215    
Põhivara          
Edasilükkunud tulumaksu vara 756 690 572    
Pikaajalised finantsinvesteeringud 23 707 25 222 21 321    
Kinnisvarainvesteeringud 24 754 23 903 23 369    
Materiaalne põhivara 25 490 26 654 24 750    
Immateriaalne põhivara 7 372 7 544 7 467    
Põhivara kokku 82 079 84 013 77 479    
VARAD KOKKU 161 958 147 557 138 694    
           
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL          
Kohustused          
Võlakohustused 20 667 16 912 12 585    
Ostjate ettemaksed 8 021 4 659 4 958    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 32 720 24 490 23 830    
Maksuvõlad 3 881 3 156 2 870    
Lühiajalised eraldised 535 35 93    
Lühiajalised kohustused kokku 65 824 49 252 44 336    
Võlakohustused 14 222 11 426 12 252    
Muud pikaajalised kohustused 32 33 63    
Pikaajalised kohustused kokku 14 254 11 459 12 315    
KOHUSTUSED KOKKU 80 078 60 711 56 651    
Omakapital          
Aktsiakapital 11 523 11 352 11 352    
Ülekurss 2 509 1 601 1 601    
Reservid 17 756 18 716 14 807    
Jaotamata kasum 50 291 55 315 54 427    
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 82 079 86 984 82 187    
Mittekontrolliv osalus -199 -138 -144    
Omakapital kokku 81 880 86 846 82 043    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 161 958 147 557 138 694    

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE            
Auditeerimata            
             
EUR’000 III KV III KV 9 kuud 9 kuud  
  2022 2021 2022 2021  
Müügitulu 46 081 42 168 125 315 109 195  
Müüdud toodete ja teenuste kulud -40 278 -37 142 -115 564 -96 018  
Brutokasum 5 803 5 026 9 751 13 177  
Turustuskulud -1 264 – 1 469 -4 128 -3 999  
Üldhalduskulud -2 728 -2 393 -8 157 -7 048  
Muud äritulud 0 39 342 400  
Muud ärikulud -120 -20 -290 -180  
Ärikasum (-kahjum) 1 691 1 183 -2 482 2,350  
Finantstulud 0 3 74 71  
Finantskulud -146 -95 -377 -252  
Kasum (-kahjum) enne maksustamist 1 545 1 091 -2 785 2 169  
Tulumaks -139 -160 -300 -453  
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 1 406 931 -3 085 1 716  
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus          
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 1 493 915 -3 024 1 710  
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist -87 16 -61 6  
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta          
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,08 0,05 -0,17 0,10  
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,08 0,05 -0,17 0,10  
               

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE            
Auditeerimata            
             
EUR’000 III KV III KV 9 kuud 9 kuud  
  2022 2021 2022 2021  
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 1 406 931 -3 085 1 716  
Muu koondkasum (-kahjum)          
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse          
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -96 -8 -161 -13  
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse          
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 0 320 265  
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) 112 49 -746 8 369  
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku 16 41 -587 8 621  
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku 1 422 972 -3 672 10 337  
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:          
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 1 412 956 -3 708 10 331  
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 10 16 36 6  
           
                 

Harju Elektri III kvartali vahearuanne 2022

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400