Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2022

27.07.2022 Market announcements

2022. aasta teine kvartal kujunes Harju Elektrile kasumlikkuse mõttes ajaloo raskeimaks. Kahjumlikkust mõjutasid püsivad probleemid tarneahelates, mis väljendusid eelkõige materjalide hinnakasvus ning mitmete komponentide puuduses. Kontsernil tuli kriitiliselt ümber hinnata kõik käimasolevad tööd, nende võimalik tulemuslikkus ning sõlmitud kokkulepped eesootavateks perioodideks.
Lisaks tootmiskulude kasvule osutusid mitmed projektid esialgsest planeeritust keerukamaks ja kahjumlikuks, mida omakorda võimendasid tarneraskustest tingitud ebaefektiivsus ning kvalifitseeritud tööjõu tasude suurenemine.

Oleme astunud mitmeid samme, et maailmasündmustest tekkinud raskustega toime tulla. Jätkame tootmise reorganiseerimisega, et katkiste tarneahelate tingimustes efektiivsus tagada. Raamlepingute hinnaläbirääkimistest saadud leevendus ei jõudnud täielikult veel teise kvartali tulemustesse ning pigem kajastub teises poolaastas. Positiivse poole pealt on tellimusraamat kaetud pikaks perioodiks, mida iseloomustab ka müügitulude jätkuv kasv. Rohepöörde trend ja elektrifitseerimise surve on endiselt süvenemas, kiirendades elektrivõrkudesse investeerimist, et tagada töökindlus ja kaasajastamine.

Finantstulemused

2022 aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 41,9 (2021 II kv: 36,3) miljonit eurot ning esimese poolaasta müügitulu oli 79,2 (2021 6k: 67,0) miljonit eurot. Mõlema perioodi võrdluses suurenes müügitulu enamik tegevusvaldkondades. Peamise osa kasvust andis elektri­seadmete müük, suurenedes kvartalite võrdluses 4,9 ja kuue kuu võrdluses 9,8 miljonit eurot.

EUR’000   II KV II KV Muutus 6 kuud 6 kuud Muutus
    2022 2021   2022 2021  
Müügitulu   41 914 36 310 15,4% 79 235 67 028 18,2%
Brutokasum   963 4 306 -77,6% 3 949 8 151 -51,6%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA)   -1 953 1 638 -219,2% -2 022 3 124 -164,7%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT)   -3 048 651 -568,2% -4 174 1 168 -457,4%
Perioodi puhaskasum (-kahjum)   -3 197 488 -755,1% -4 491 785 -672,1%
 sh emaettevõtte omanike osa   -3 209 485 -761,6% -4 517 795 -668,2%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot)   -0,18 0,03 -700% -0,25 0,04 -725,0%

 

Aruandekvartali brutokasum oli 963 (2021 II kv: 4 306) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 2,3% (2021 II kv: 11,9%). Ärikahjum (EBIT) oli -3 048 (2021 II kv: ärikasum 651) tuhat eurot. Teise kvartali ärirentaabluseks kujunes -7,3% (2021 II kv: 1,8%). Aruandekvartali puhaskahjum oli -3 197 (2021 II kv: puhaskasum 488) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas -3 209 (2021 II kv: 485) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli teises kvartalis -0,18 (2021 II kv: puhaskasum aktsia kohta 0,03) eurot. Esimese poolaasta brutokasum oli 3 949 (2021 6k: 8 151) tuhat eurot ja brutokahjumi marginaal 5,0% (2021 6k: 12,2%). Kuue kuuga teeniti ärikahjumit (EBIT) -4 174 (2021 6k: ärikasum 1 168) tuhat eurot ning puhaskahjumit -4 491 (2021 6k: puhaskasum 785) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli -0,25 (2021 6k: puhaskasum aktsia kohta 0,04) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni konsolideeritud müügitulust 89,3%. Elektriseadmeid tootvate ettevõtete müügimahtude kasvu ning suuremahuliste eritellimustööde toel suurenes tootmissegmendi müügimaht aruandekvartalis 18,3% ehk 37,4 miljoni euroni.

Aruandekvartali müük Eesti turule jäi võrdluses eelmise aastaga samale tasemele, olles 6,9 miljonit eurot. Kuue kuuga kasvas müügitulu 15,1% ehk 13,8 miljoni euroni. Kasv tuli peamiselt hermeetiliste jaotustrafode ning jaotuskappide müügimahu suurenemisest. Eesti turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 16,4% (2021 II kv: 19,0%).

Turgude võrdluses oli müügikasv Soome turule kõige suurem. Aruandekvartalis teeniti 3,7 miljoni euro võrra enam müügitulu kui aasta varem, kokku 22,1 miljonit eurot. Kuue kuuga teeniti Soome turult 38,8 (2021 6k: 33,0) miljonit eurot. Valdav osa aruandekvartali müügimahust moodustas alajaamade müük Soome elektrivõrgu­ettevõtetele. Eelmise aasta kuue kuu tavapärasest väiksemat müügitulu mõjutasid enim tellimuste vähenemine seoses lumerohke ja külma talvega, uute pikaajaliste tellimustega alustamine, kuid ka mõningased tarneraskused ja materjali defitsiit. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis üle poole ehk 52,6% (2021 II kv: 50,6%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Müük Rootsi turule vähenes aruandekvartalite võrdluses 43% ja kuue kuu võrdluses 19%, olles vastavalt 3,5 ja 9,3 miljonit eurot. Rootsi turu võrdlusbaas oli kõrge, kuna eelmise aasta samal perioodil oli Rootsi tütarettevõttel tavapärasest rohkem pooleliolevaid projekte kohalikul turul. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 8,3% (2021 II kv: 16,9%).

Laevandussektori tellimusmahud Norras on taastumas. Aruandekvartalis müüdi Norra turule 2,9 miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid, mis oli 45% võrra enam kui eelneva aasta samal perioodil. Kuue kuu võrdluses kahekordistus müügitulu 7,4 miljonit euroni. Müügitulu kasv mõlemas perioodis on tingitud madalast tellimusmahust võrdlusperioodil. Norra turg moodustas kvartali müügitulust 6,9% (2021 II kv: 5,5%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 2,2 (2021 6k: 3,9) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­­investeeringutesse 1,2 (2021 6k: 0,2)  miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,7 (2021 6k: 3,5) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,3 (2021 6k: 0,2) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeerin­gutest suunati Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumi­de kompleksi Laohotell III ehitusse, mis tänaseks on rentnikega täidetud. Lisaks investeeriti tootmistehnoloogilisse põhivarasse ning tootmis-ja protsessijuhtimis­süsteemidesse.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 23,6 (31.12.21: 25,2) miljonit eurot. Peamiseks muutuseks oli osaline väärtpaberite müük ning õiglase väärtuse langus esimesel poolaastal 0,9 miljoni euro võrra. Noteeritud väärtpaberite osalisest müügist laekus esimesel poolaastal kokku 1,3 (2021 6k: 1,0) miljonit eurot, millest reali­seerunud kasum oli 0,32 (2021 6k: 0,27) miljonit eurot. Harju Elekter suurendas 0,2 miljoni euro võrra osalust tehnoloogiaettevõttes IGL-Technologies Oy 5,5%-lt 10%-ni.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,43 euro tasemel. AS Harju Elektril oli 30.06.2022 seisuga 9842 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 97 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE          
Auditeerimata          
EUR’000 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021    
VARAD          
Käibevarad          
Raha ja raha ekvivalendid 629 574 1 576    
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 31 134 33 689 27 215    
Ettemaksed 1 729 1 844 1 366    
Varud 38 185 27 437 24 623    
Käibevara kokku 71 677 63 544 54 780    
Põhivara          
Edasilükkunud tulumaksu vara 762 690 575    
Pikaajalised finantsinvesteeringud 23 596 25 222 21 259    
Kinnisvarainvesteeringud 24 647 23 903 23 328    
Materiaalne põhivara 25 794 26 654 24 879    
Immateriaalne põhivara 7 711 7 544 7 224    
Põhivara kokku 82 510 84 013 77 265    
VARAD KOKKU 154 187 147 557 132 045    
           
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL          
Kohustused          
Võlakohustused 20 398 16 912 15 292    
Ostjate ettemaksed 8 558 4 659 1 919    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 27 615 24 490 22 208    
Maksuvõlad 3 525 3 156 2 946    
Lühiajalised eraldised 551 35 73    
Lühiajalised kohustused kokku 60 647 49 252 42 438    
Võlakohustused 14 158 11 426 9 469    
Muud pikaajalised kohustused 33 33 65    
Pikaajalised kohustused kokku 14 191 11 459 9 534    
KOHUSTUSED KOKKU 74 838 60 711 51 972    
Omakapital          
Aktsiakapital 11 352 11 352 11 176    
Ülekurss 1 601 1 601 804    
Reservid 17 913 18 716 15 173    
Jaotamata kasum 48 595 55 315 53 080    
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 79 461 86 984 80 233    
Mittekontrolliv osalus -112 -138 -160    
Omakapital kokku 79 349 86 846 80 073    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 154 187 147 557 132 045    

 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE            
Auditeerimata            
             
EUR’000 II KV II KV 6 kuud 6 kuud  
  2022 2021 2022 2021  
Müügitulu 41 914 36 310 79 235 67 028  
Müüdud toodete ja teenuste kulud -40 951 -32 004 -75 286 -58 877  
Brutokasum 963 4 306 3 949 8 151  
Turustuskulud -1 515 – 1 315 -2 866 -2 529  
Üldhalduskulud -2 764 -2 437 -5 429 -4 654  
Muud äritulud 322 188 378 360  
Muud ärikulud -54 -91 -206 -160  
Ärikasum (-kahjum) -3 048 651 -4 174 1 168  
Finantstulud 34 51 74 68  
Finantskulud -111 -60 -230 -158  
Kasum (-kahjum) enne maksustamist -3 125 642 -4 330 1 078  
Tulumaks -72 -154 -161 -293  
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -3 197 488 -4 491 785  
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus          
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist -3 209 485 -4 517 795  
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 12 3 26 -10  
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta          
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,18 0,03 -0,25 0,04  
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,18 0,03 -0,25 0,04  
               

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE            
Auditeerimata            
             
EUR’000 II KV II KV 6 kuud 6 kuud  
  2022 2021 2022 2021  
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -3 197 488 -4 491 785  
Muu koondkasum (-kahjum)          
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse          
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -86 19 -65 -4  
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse          
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 169 221 320 265  
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) -336 7 954 -858 8 319  
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -253 8 194 -603 8 580  
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku -3 450 8 682 -5 094 9 365  
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:          
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist -3 462 8 680 -5 120 9 375  
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 12 2 26 -10  
           
                 

Harju Elektri vahearuanne II kv 2022

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400